Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
 • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
 • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
 • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.

Wytyczne dla autorów

Redakcja zwraca się z prośbą do Autorów o uwzględnienie poniższych wskazówek, dotyczących sposobu przygotowania tekstów, ich przesyłania i stosowania procedur wydawniczych:

UWAGI OGÓLNE:

 1. Artykuł może być napisany w języku polskim, angielskim lub niemieckim.
 2. Do artykułu muszą być dołączone:
 3. a) abstrakty w języku polskim i angielskim o długości nie przekraczającej pół strony A4
 4. b) słowa kluczowe artykułu w wersji polskiej i angielskiej
 5. c) informacja o autorze (numer ORCID, miejsce pracy, afiliacja, uprawiana dziedzina nauki, wybrane publikacje); biogram nie może przekroczyć 350 znaków
 6. Artykuły prosimy dostarczać w formie elektronicznej na adres: redakcja@karto-teka.ptft.pl, preferowany format pliku: .doc, .docx, .rtf, czcionka Times New Roman rozmiar 12, w przypisach 10, odstęp 1,5.
 7. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów oraz do zmiany tytułów.
 8. Autor ma obowiązek dokonania dokładnej korekty i przesłania jej w określonym przez Redakcję terminie.

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

Układ tekstu głównego w obowiązującej kolejności:

 • Od lewej: imię i nazwisko Autora, czcionka: 12 bez pogrubienia;
 • Od lewej: numer ORCID czcionka j.w.;
 • Centralnie: tytuł artykułu, czcionka pogrubiona: 14;
 • Tekst główny wyjustowany, czcionka 12, interlinia 1,5, ustawić automatyczne wcięcia akapitowe 1,25 cm, nie wywoływać wcięcia akapitowego tabulatorem;
 • Po tytule lub śródtytule tekst rozpoczynamy bez wcięcia akapitowego;
 • Przed śródtytułem odstęp jedna linijka, przed i po całości tekstu głównego zastosować dwie linijki odstępu;
 • Śródtytuły/tytuły sekcji numerowane kolejno cyfrą i kropką, czcionka: 12 pogrubiona, centralnie, np.

 

 1. Konfesyjność chrześcijaństwa

Dalsze wskazania:

 • tytuł artykułu w języku angielskim (czcionka: 12 pogrubiona);
 • streszczenie w języku angielskim (500-700 znaków ze spacjami);
 • nie dokonywać mechanicznego formatowania tekstu: nie dzielić wyrazów, nie przenosić do następnego wersu pojedynczych cyfr i liter (tzw. zawieszki);
 • marginesy 2,5 cm z każdej strony; tekst wyjustowany; interlinia 1,5 wiersza;
 • dopuszczalne sposoby wyróżniania tekstów: pogrubienie – jeśli jest to niezbędne do kluczowych pojęć; kursywa – stosować do wyróżnienia wyrazów obcych oraz tytułów, śródtytułów;
 • cytaty wyróżnione: dłuższe kilkuwersowe cytaty (powyżej trzech linijek) powinny być oddzielone od tekstu głównego jedną linijką od góry i dołu; czcionka: 10, interlinia: po 1,5 cm z lewej i z prawej strony; treść cytatu wyjustowana; w tym wypadku nie bierzemy całości cytatu w cudzysłów;
 • cytaty krótkie (poniżej trzech linijek) pozostawiamy w tekście głównym, biorąc całość w podwójny cudzysłów;
 • cudzysłów drugiego stopnia: w razie konieczności użycia podwójnego cytatu, prosimy o stosowanie tzw. cudzysłowu niemieckiego »«; np.: Kierkegaard pisał w Okruchach filozoficznych: „»Wierzymy, że tego to a tego roku ten Bóg ukazał się nam w postaci poniżonego sługi, żył wśród nas i nauczał, a następnie zmarł« - to wystarczyłoby w zupełności, by wierzyć”;
 • opuszczenia w cytowanych fragmentach należy zaznaczyć w nawiasem kwadratowym […];
 • przy pierwszym odwołaniu się do określonego autora, prosimy podawać jego pełne imię i nazwisko, np. Søren Kierkegaard, przy kolejnych przywołaniach stosujemy samo nazwisko, np. Kierkegaard, nie stosować inicjału imienia, np. S. Kierkegaard;
 • w wyrażeniach liczbowych określających zakres stron, czy lat itp. (np. lata 1813–1855, s. 80–85) prosimy stosować półpauzę –, a nie dywiz -;
 • w środku zdania wyrazy oddzielamy półpauzą – (pomiędzy spacjami);
 • słowa złożone oddzielamy dywizem - np. „biało-czarny”
 • odsyłacze w tekście głównym do przypisów dolnych umieszcza się przed znakiem interpunkcyjnym, np. Kierkegaard pisał w Okruchach filozoficznych: „»Wierzymy, że tego to a tego roku ten Bóg ukazał się nam w postaci poniżonego sługi, żył wśród nas i nauczał, a następnie zmarł« - to wystarczyłoby w zupełności, by wierzyć”[1].

 

[1] Tekst przypisu.

 

Artykuły

Zasady publikacji w tym dziale

Polityka prywatności

Nazwy i adresy email wprowadzone na tej stronie czasopisma będą wykorzystane wyłącznie dla określonych celów tegoż czasopisma i nie będą udostępniane z innych powodów lub dla innego oddziału.