Międzynarodowe migracje węgierskich i poskich pracowników w kontekście integracji europejskiej

  • Sylwia Kurszewska Uniwersytet Gdański
  • Andrzej Stępniak Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: UE-28, migracja, Brexit

Abstrakt

Piąte rozszerzenie w 2004 r., z 15 do 25 państw, było największym w historii Unii Europejskiej. Unia składa się obecnie z 28 państw członkowskich. Jedno z nich rozpoczęło proces wychodzenia z UE i ma opuścić jej struktury pod koniec marca 2019 r. Jednym z powodów jest swobodny przepływ pracowników. Świętowanie przez 10 państw piętnastej rocznicy przystąpienia do Unii Europejskiej być może zbiegnie się w czasie z wystąpieniem jednego z państw po 46 latach członkostwa. Może to być dobry moment na konfrontację z przekazem medialnym oraz dokonanie rzetelnej analizy zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych skutków migracji zarobkowych. Istnieją różne zdania na temat swobodnego przepływu osób w UE. Europejczycy generalnie postrzegają tę wolność jako jeden z najbardziej pozytywnych rezultatów istnienia UE. Takie opinie pochodzą najczęściej z krajów o korzystnych efektach migracji. Niemało jest jednak głosów, w których migracje zarobkowe postrzegane są bardziej jako problem aniżeli szansa. Węgrzy i Polacy, w zależności od własnej zaradności, pomysłowości i ducha przedsiębiorczości, w różnym stopniu korzystają z przynależności do jednolitego rynku europejskiego. Doświadczenia obu państw różnią się. Ma na to wpływ wiele czynników. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii i innych państwach członkowskich. Wspólnota jest podzielona w kwestii migracji zarobkowej. Obecnie stanęła przed poważnym problemem napływu imigrantów spoza Europy i została podzielona również z tego powodu.

Bibliografia

Alex Hunt & Brian Wheeler, Brexit: All you need to know about, BBC, 26.11.2018. [online] https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887, 02.12.2018].

B. Marczuk. Rozwojowi gospodarki w Polsce zagraża brak rąk do pracy (Shortage of workers threaten employment growth in Poland) [in] ‘Gazeta Prawna’, 06-12-2007 [in] J. Frelak, J. Wiśniewski. Rynek pracy i migracje (Labour market and migrations). [in] J. Wiśniewski, R. Łykawy, M. Jatczak and others. Cztery lata członkostwa Polski w UE. Bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych (Four years of Polish accession in the EU. Balance of social and economic costs and benefits). UKIE. Departament Analiz i Strategii. Warsaw 2008. p. 35.]

Bank Centralny. Emigranci przysłali do Polski miliardy złotych. Najnowsze dane banku centralnego 31.07.2018 [online] https://tvn24bis.pl/pieniadze,79/transfery-do-polskiod-emigrantow-dane-narodowego-banku-polskiego,857783.html 02.12.2018].

Central Intelligence Agency CIA World Facebook 2017. Population. Estimation data for2017. [online] https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-worldfactbook/geos/xx.html (02.12.2018).

Central Intelligence Agency. CIA World Factbooks. ,Net migration rate’. Updated 10 February 2009. [on-line] <https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/fields/2112.html> Retrieved on 04.12.2018.

data from the European Union Portal. Europa > European Union in the World > European Union @ United Nations > EU. 9 different statements on the accession referendum in all above mentioned countries.

Development Prospects Group. Migration and Remittances in Hungary. Factbook. [online] <http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/3349341181678518183/Hungary.pdf> p. 1. Retrieved on 13.02.2009. More: http://www.worldbank.org/prospects/migrationandremittances.

Development Prospects Group. Migration and Remittances. Factbook – Poland. [online] <http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/3349341199807908806/Poland.pdf> p. 1. Retrieved on 13.02.2009.

Eurobarometer 69. Közvélemémykutatás az Európai Unióban. 2008 tavasz. Nemzeti mjelentés magyarország. July 2008 [on-line] http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb69/eb69_hu_nat.pdf.

Eurobarometer 69. Public opinion in the European Union. Spring 2008. National Report. Executive Summary. Hungary. July 2008 [on-line]http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb69/eb69_hu_exe.pdf.

European Commission. Directorate-General for Communication. Public Opinion in the European Union. Eurobarometer 70. AUTUMN 2008 - FIRST RESULTS. Last update: 21 November 2008. [on-line] <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb70/eb70_first_en.pdf> p.36, 41.

European Statistical Office - Eurostat home page. Europe in figures. Eurostat yearbook. 2008. Chapter 5. Labour market.

European Statistical Office - Eurostat home page. Data navigation tree. Population. [on-line] <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tsdde230> and <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tps00005> Last update: 15-12-2008. Oldest data: 1990. Most recent data: 2008. Retrieved on 09.02.2009.

European Statistical Office - Eurostat home page. The inhabitants of a given area on 1st January 2009 of the year in question. Eurostat. [on-line] <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tps00001> Last update: 15-11-2008. Oldest data: 1950. Most recent data: 2009. Retrieved on 09.02.2009.

EUROSTAT (tsiem071) Europe in figures. Eurostat yearbook. 2008. Chapter 5. Labour market. p. 260. (b) EUROSTAT (tsiem110) European Commission. Key figures on Europe. 2009 edition. Cat. No. KS-EI-08-001-EN-C. ISBN 978-92-79-11056-6. [on-line] <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-08-001/EN/KS-EI-08-001-EN.PDF> Retrieved on 09-02-2009. p. 79.

Eurostat newsrelease. Euroindicators no 136/2008. Euro area unemployment up to 7,5%. Publisher on 01.10.2008. [on-line] <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/ PGP_PRD_CAT_ PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008_MONTH_10/ 3-01102008-EN-AP.PDF> 4 p.

Herm A. Population and social conditions. Eurostat. Statisctis in focus 98/2008. Recent migration trends: citizens of EU-27 Member States become ever more mobile while EU remains attractive to non-EU citizens. [on-line] <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-098/EN/KS-SF-08-098-EN.PDF> Retrieved on 11.02.2009 https://www.ons.gov.uk/ 02.12.2018.

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal - KSH). The continuous registration of the population by subregion (Resident population in Hungary). Updated: 17.01.2008. [on-line] <http://portal.ksh.hu/pls/portal/ksh_web.tdb.view_cath?lang=EN&parent=21> Retrieved on 09.02.2009.

Iglicka K. (red.). (2001). Europy raporty 5. Wspólne wyzwanie - członkowie i kandydaci przyszłej polityki migracyjnej UE (Europe’s report 5. Common challenge - members and candidates of the future EU migration policy). Warsaw.

Immigration - Hungary - Number of foreign citizens residing in Hungary by end year. Cross-Border Cooperation / Söderkoping Process. [on-line] <http://soderkoping.org.ua/page13122.html> Retrieved on 11.02.2009.

Immigration Statistics > Net migration rate > Hungary (historical data) [on-line] <http://www.nationmaster.com/time.php?stat=imm_net_mig_rat-immigration-netmigration-rate&country=hu-hungary> Retrieved on 11-02-2009 Retrieved on 11-02-2009.

Immigration Statistics > Net migration rate > Poland (historical data) [on-line] <http://www.nationmaster.com/time.php?stat=imm_net_mig_rat-immigration-netmigration-rate&country=pl-poland> Retrieved on 11-02-2009.

J. Emilewicz, Polish Minister of Entrepreneurship and Technology, during the UK-Poland Economic Forum in May 2018.

K. Kropiwiec, R. Chiyoko King-O’Riain, Polish migrant workers in Ireland. National Consultative Committee on Racism and Interculturalism. Dublin 2006. [in] J. Frelak, J. Wiśniewski. Rynek pracy i migracje (Labour market and migrations)... op. cit. p. 40.]

K. Wach. Europejski rynek pracy. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej (European labour market. Economical aspects of the European Union.) Oficyna: a Wolters Kluwer business. Kraków 2007. p. 20].

Kaczmarczyk P., Sokólski M. (2005) Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej (Migration of specialists in the context of Polish accession to the EU). Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Biblioteka Europejska no 36. Edition 1. Warszawa.

Kaczmarczyk P., Turowicz J. Współczesne procesy migracyjne w Polsce, a aktywność organizacji pozarządowych powiązanych z rynkiem pracy. (Contemporaty migration processes in Poland and activity of ngos working in the field of labour market. [on-line] <http://www.bezrobocie.org.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/biuletyny_fise/Raport_Wspolczesne_procesy_migracyjne.pdf> Retrieved on 16.02.2009.

Kamińska M., NBP. Emigranci przesłali do Polski 20 mld złotych (Emigrants transfered to Poland 20 mld PLN) and Polscy emigranci w 2007 r. przysłali ponad 20 mld złotych. Informacje (Polish emigrants transferred more than 20 mld Polish zlotych in 2007. Information). Portal www.money.pl [on-line] <http://news.money.pl/artykul/polscy;emigranci;w;2007;r;przyslali;ponad;20;mld;zlotych,237,0,334061.html> Last updated on 07-04-2008. Retrieved on 17.11.2008.

KPMG. Migracja pracowników – szansa czy zagrożenie? Badanie – edycja 2008 rok. (Labour migration – chance or threat? Research – edition 2008). Raport KPMG. KPMG Audiovisory Ltd. [on-line]. <http://www.kpmg.pl/dbfetch/52616e646f6d4956520c344dffb406750674d1e3ec96afea/migracja _online.pdf> 66 p.

M. Pilecka, J. Wiśniewski. Cztery lata członkostwa polski w UE w percepcji społecznej (Four years of accession of Poland in the EU in social perception). [in] Cztery lata członkostwa Polski w UE. Bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych (Four years of Polish accession in the EU. Balance of social and economic costs and benefits). UKIE. Departament Analiz i Strategii. Warsaw 2008. p. 117-118.]

Migration remittances in the world. [on-line] http://www.worldbank.org/prospects/migrationandremittances 13.02.2009.

Migration. [in] G. Lanzieri. Population and social conditions. Eurostat. Statisctis in focus 81/2008. Population in Europe 2007 - first results. p. 8. [on-line] <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-081/EN/KS-SF-08-081-EN.PDF> Retrieved on 11.02.2009.

Net migration. United Nations Population Division. World Population Prospects: 2017 Revision. [online] https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.NETM 02.12.2018.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyobrczej z 21-07-2003 r. o skorygowanym wyniku ogólnokrajowego referendum z 7 i 8 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. (Announcement of the Public Electoral Commission in Poland dated on 21-07-2003 about corrected results of national referendum of 7/8-06-2003 concerning ratification of the Treaty and accession of Republic of Poland to the European Union). Dz. U. dated on 29 July 2003. No 132, pos. 1223.

Országos Választási Iroda. A 2003. április 12-i népszavazás összesített adatai. (National Election Office in Hungary. Legal result of the referendum on 12 April 2003). Last updated: 16.04.2003 [on-line] http://www.valasztas.hu/nepszav03/en/index.html Retrieved on 04.12.2018.

Population of the UK by country of birth and nationality: 2016, table 3; Population of the UK by nationality and country of birth, 2017, table 1.3 and 2.3. [online] https://www.ons.gov.uk/ (02.12.2018) Population of the UK by nationality and country of birth, 2017, table 1.3 and 2.3.

Portal of the European Union. Europa > European Union in the World > European Union @ United Nations > EP - Poland's President optimistic for the future. Updated: 14-05-2003. Ref: EP03-017EN. [on-line] <http://www.europa-euun.org/articles/en/article_2336_en.htm> Retrieved on 09.02.2009.

Portal of the European Union. Europa > European Union in the World > European Union @ United Nations > EU. EU Statement on the accession referendum in Latvia 21/9/2003 [on-line] http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_2758_en.htm Retrieved on 09.02.2009.

Portal of the European Union. Europa > European Union in the World > European Union @ United Nations > EU. EU Statement on the accession referendum in Estonia 15/9/2003 [on-line] <http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_2736_en.htm>Retrieved on 09.02.2009.

Portal of the European Union. Europa > European Union in the World > European Union @ United Nations > EU. EU Statement on the accession referendum in the CzechRepublic 16/6/2003 [on-line] <http://www.euun.europa.eu/articles/en/article_2432_en.htm> Retrieved on 09.02.2009.

Portal of the European Union. Europa > European Union in the World > European Union @ United Nations > EU. EU Statement on the accession referendum in Poland 6/6/2003 [on-line] <http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_2408_en.htm>Retrieved on 09.02.2009.

Portal of the European Union. Europa > European Union in the World > European Union @ United Nations > EU. EU Statement on the accession referendum in Slovakia 19/5/2003 [on-line] <http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_2349_en.htm>Retrieved on 09.02.2009.

Portal of the European Union. Europa > European Union in the World > European Union @ United Nations > EU. EU Statement on the accession referendum in Lithuania 12/5/2003 [on-line] <http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_2324_en.htm>Retrieved on 09.02.2009.

Portal of the European Union. Europa > European Union in the World > European Union @ United Nations > EU. EU Statement on the accession referendum in Hungary 14/4/2003 [on-line] <http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_2412_en.htm>Retrieved on 09.02.2009.

Portal of the European Union. Europa > European Union in the World > European Union @ United Nations > EU. EU Statement on the accession referendum in Slovenia 24/3/2003 [on-line] <http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_2413_en.htm>Retrieved on 09.02.2009.

Portal of the European Union. Europa > European Union in the World > European Union @ United Nations > EU. EU Statement on the accession referendum in Malta 10/3/2003 [on-line] <http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_2411_en.htm>Retrieved on 09.02.2009.

Portal of the European Union. European Commission > European Statistical Office - Eurostat home page > Data navigation tree. Population. Population by citizenship – Foreigners (persons) [on-line]<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&product=REF_TB_population&root=theme0/t_popula/t_migr/tps00157&zone=detail> Retrieved on 11.02.2009.

Portal of the European Union. European Commission. Directorate-General for Communication. Public Opinion Analysis. Eurobarometer 69/Spring 2008 - TNS Opinion & Social Chapter 4. The European Union and its Citizens. Fieldwork: March – May 2008. Publication: November 2008. p. 17. [on-line]<http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb69/eb69_part2_en.pdf> Retrieved on 04.12.2018.

Portal of the European Union. European Commission. Eurobarometer 69. Public opinion in the European Union. Spring 2008. Country report - Poland. TNS Opinion & Social. Fieldwork: April-May 2008. Publication: June 2008. p. 6. [on-line]<http://ec.europa.eu/polska/documents /news/raport_eb_69.pdf> Retrieved on 07.10.2008. 86 p.

Portal of the European Union. European Commission. Eurobarometer 69. Public opinion in the European Union. Spring 2008. Executive Summary – Poland [on-line]<http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb69/eb69_pl_exe.pdf> Retrieved on 07.10.2008.

Portal of the European Union. European Commission. Key figures on Europe. 2009 edition. ISBN 978-92-79-11056-6. DOI 10.2785/23902 Cat. No. KS-EI-08-001-EN-C. European Communities. 2008. [on-line]<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-08-001/EN/KS-EI-08-001-EN.PDF> Retrieved on 09.02.2009.

Portal of the European Union. European Commission. Public Opinion Analysis. Eurobarometer 69. The key indicators - results for Poland. [on-line]<http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb69/eb69_pl_nat.pdf> Published on June 2008. Retrieved on 07.11.2008. 2 p.

Portal of the European Union. European Commission. Public Opinion Analysis. Eurobarometer 69. The key indicators - results for Poland. [on-line]<http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb69/eb69_pl_nat.pdf> p. 2. And The key indicators - results for Hungary. [on-line]<http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb69/eb69_sheet_hu.pdf> p. 2. Published on June 2008. Retrieved on 09.02.2009.

Portal of the European Union. Eurostat. Key figures on Europe. 2017 Edition. Data of January 2017. [online] https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8309812/KS-EI-17-001-EN-N.pdf/b7df53f5-4faf-48a6-aca1-c650d40c9239 (02.12.2018).

Special Eurobarometer 469 October 2017, Factsheets from Poland, Hungary, The UK 56. Special Eurobarometer 469. Integration of immigrants in the European Union. Publication April 2018, [online]http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2169 (02.12.2018).

Standard Eurobarometer 89, Spring 2018 The key indicators – Poland, page 4]. [Standard Eurobarometer 89, Spring 2018 The key indicators – Hungary, page 4]. [Standard Eurobarometer 89, Spring 2018 The key indicators – The UK, page 4]. [online] http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/2180 04.12.2018.

Standard Eurobarometer 89, Spring 2018 The key indicators – The UK, page 4.

Table 1. Immigrants by citizenship group 2006 or latest available data. [in] A. Herm. Population and social conditions. Eurostat. Statistics in focus 98/2008. Recent migration trends: citizens of EU-27 Member States become ever more mobile while EU remains attractive to non-EU citizens. [on-line] <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-098/EN/KS-SF-08-098-EN.PDF> Retrieved on 11.02.2009.

The Migration Observatory at The University of Oxford. Migrants in the UK: An Overview - This briefing provides an overview of the number, population share, geographic distribution and nationalities of migrants in the UK. 15 OCT 2018, https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migrants-in-the-uk-an-overview/02.12.2018.

The Polish Main Statistical Office (Główny Urząd Statystyczny). Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2006 (Information about the scale of emigration from Poland and its direction in the period 2004-2006). [on-line]<http://www.stat.gov.pl/> Warsaw 2007.

The Polish Main Statistical Office (Główny Urząd Statystyczny). Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw (Information about social and economic situation of Polish regions). Year XIII. Quarterly no 1/2008. Warsaw, June 2008.

Tóth, J. Migratory movements: History, trends, rules and impacts of EU enlargement in Hungary. [on-line]<http://www.migrationeducation.org/24.1.html?&rid=93&cHash=58c89b2db0> or http://www.migrationeducation.org/fileadmin/uploads/Hungarymigration_2007.pdf. Retrieved on 14.02.2009.

United Nations Publication. International migration 2006. (ST/ESA/SER.A/256). United Nations, 2006. United States of America. March 2006. Department of Economic and Social Affairs.[on-line] <http://www.un.org/esa/population/publications/2006.Migration_Chart/Migration2006.pdf> Retrieved on 03-11-2008.

Vukovich G. TÁRKI Social Report Reprint Series No 5. Hungarian Population Characteristics in the EU Context. TÁRKI Social Research Centre Inc. The Social Report 2004 published with the support of the Hungarian Ministry of Health and the Hungarian Ministry of Youth, Family, Social Affairs and Equal Opportunities. 2005http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a726.pdf.

Wiśniewski J., Łykawy R., Jatczak M. and others (2008). Cztery lata członkostwa Polski w UE. Bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych (Four years of Polish accession in the EU. Balance of social and economic costs and benefits). Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii. Warsaw.

years Eurobarometer. Effects of the economic and financial crisis on European public opinion, [online] http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Archive/index, 02.12.2018].

Opublikowane
2018-12-18
Jak cytować
Kurszewska, S., & Stępniak, A. (2018). Międzynarodowe migracje węgierskich i poskich pracowników w kontekście integracji europejskiej. Studia I Materiały Instytutu Transportu I Handlu Morskiego, (15). https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.09
Dział
Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw i rynków oraz regionów