O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

"Jednak Książki" to wydawane elektronicznie czasopismo Instytutu Filologii Polskiej, zajmujące się problematyką literaturoznawczą (teoria, historia i krytyka literacka), ale uwzględniające również w szerokim zakresie tematykę filozoficzną, antropologiczną, społeczną oraz artystyczną. Mamy nadzieję odnajdywać stopniowo swoją odrębność wśród innych humanistycznych czasopism naukowych w żywej reakcji redaktorów i autorów na współczesne problemy intelektualne i społeczne, a także w próbie dokonywania przez nich rozmaitych interdyscyplinarnych połączeń i konfrontacji. Mamy nadzieję, że gdańskie ulokowanie pozwoli naszemu pismu, naszemu środowisku, czerpać ożywczą energię z pamięci o doświadczeniu (zwłaszcza pierwszej, sierpniowej) Solidarności. Najważniejszym celem redakcji jest, oczywiście, prowadzenie czasopisma o wysokim poziomie merytorycznym.

Indeksowanie w bazach

  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • BazHum - Baza Humanistyczna
  • Erih Plus - European Reference Index For The Humanities and Social Sciences
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • DOAJ - Directory of Open Access Journals

Dane o czasopiśmie można znaleźć również:

  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • POL-index - Polska Baza Cytowań

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Złożenie tekstu do czasopisma „Jenak Książki” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie go wraz z metadanymi na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Licencja CC zapewnia twórcy pełnię praw autorskich, umożliwiając przy tym kopiowanie i rozpowszechnianie pod warunkiem przywołania nazwiska autora pierwowzoru.

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej Redakcja stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE) (https://publicationethics.org/resources/code-conduct). Diagramy COPE w języku polskim: http://www.ebib.pl/pliki/25/full_set_of_polish_flowcharts.pdf .

Recenzenci, redaktorzy oraz autorzy zobowiązani są do uważnego przeczytania i stosowania się do poniższych wytycznych:
1. Nadesłany przez autora artykuł nie był wcześniej opublikowany, ani też nie jest rozpatrywany do publikacji w innym czasopiśmie (lub wyjaśnienia zostały przedstawione w komentarzu do redakcji/ w pierwszym przypisie).
2. W pierwszym przypisie powinna również znajdować się informacja o źródle finansowania (np. numer i nazwa grantu) oraz informacja o konferencji (nazwa, data, miejsce), jeśli artykuł jest publikacją pokonferencyjną.
3. Czasopismo stosuje zapory "ghostwriting" i "guest authorship".
4. Do oceny publikacji czasopismo powołuje dwóch niezależnych recenzentów. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości - patrz zakładka Proces recenzowania.
5. Czasopismo nie ujawnia nazwisk recenzentów każdorazowo w numerze. Lista recenzentów z danego roku publikowana jest w pierwszym numerze z roku następnego.
6. Redaktor naukowy danego numeru zobowiązuje się uzasadnić decyzję o odrzuceniu danego tekstu, popartą albo własnym argumentem, albo przytoczeniem fragmentu recenzji.
7. Czasopismo nie pobiera opłat za publikacje.
8. Czasopismo posiada politykę pozwalającą na deponowanie opublikowanych wersji ich prac w innych repozytoriach: np. Academia.

Finansowanie

Publikacje finansowane ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego UG.