Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Artykuł nie był wcześniej opublikowany, ani też nie jest rozpatrywany do publikacji w innym czasopiśmie (lub wyjaśnienia zostały przedstawione w komentarzu do redakcji)
  • Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne określone w Wytycznych dla autorów.
  • Pierwszy przypis tekstu zgłoszonego do publikacji wskazuje źródła finansowania badań przedstawionych w artykule naukowym lub przygotowanie artykułu naukowego.
  • Do tekstu został dołączony abstrakt w języku angielskim.
  • Do tekstu zostało dołączonych pięć słów kluczowych w języku angielskim.
  • Artykuł wraz z abstraktem w języku angielskim oraz słowami kluczowymi powinien liczyć od 20 tys. do 40 tys. znaków.
  • Teksty należy przysyłać w formatach DOC lub DOCX.

Wytyczne dla autorów

Prosimy o przysyłanie tekstów wraz z formulrzem autorskim na adres: redakcja.jednakksiazki@gmail.com.
Autorzy tekstów przyjętych do druku zobowiązani są do przesłania umowy na adres redakcji. Umowa w wersji angielskiej znajduje się tutaj

Wszystkie teksty nadesłane do redakcji i przeznaczone do głównego działu czasopisma podlegają procedurze recenzowania. Fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą Autora na przyjęte przez redakcję zasady recenzowania, opisane szczegółowo w zakładce Procedura recenzowania.

Redakcja czasopisma informuje, że działania związane z nierzetelnością naukową, tj.: ghostwriting i guest autorship będą demaskowane i dokumentowane. Autorzy są zobowiązani są do uważnego przeczytania i stosowania się do zasad etycznych obowiązujacych w czasopiśmie.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat od autorów.

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU

1. Format tekstu głównego oraz bibliografii:

• czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5;

• tekst wyjustowany, wcięcie akapitowe 1,25;

• graficznie wyodrębnione cytowania czcionka 10 pkt, interlinia 1,5;

• jedyna dopuszczalna forma wyróżnienia to druk rozstrzelony.

2. Bibliografia załącznikowa powinna być przygotowana analogicznie do zasad sporządzania przypisów ze zmianą kolejności w postaci: Nazwisko autora przed pierwszą literą imienia. W przypadku rozdziałów z książek bądź artykułów z czasopism prosimy o podawanie zakresu stron.

• Książka: Nazwisko autora i pierwsza litera imienia, Tytuł, przeł. pierwsza litera imienia i Nazwisko tłumacza, miejsce wydania, rok wydania.

Bod R., Historia humanistyki. Zapomniane nauki, przeł. R. Pucek, Warszawa, 2013.

Artykuł w czasopiśmie: Nazwisko autora i pierwsza litera imienia, Tytuł artykułu, "Tytuł czasopisma", tom, numer (rok wydania), zakres stron.

A. Martuszewska, Pozytywistyczna mowa ezopowa w kontekście literackich kategorii dotyczących milczenia i przemilczenia, "Pamiętnik literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej", 2, 77 (1986), s. 5–26.

3. Przypisy należy przygotować w formie przypisów dolnych.

• Numery stron należy podawać po skróce "s.".

• W przypisach należy stosować skróty: IdemIbidemop. cit.

• W przypadku cytowania książki elektronicznej należy zasygnalizować jej format na końcu przypisu oraz łączną liczbę stron, np. [ebook: mobi, s. 27 z 320].

• Książka: Pierwsza litera imienia i Nazwisko autora, Tytuł, przeł. pierwsza litera imienia i Nazwisko tłumacza, miejsce wydania, rok wydania, numer strony.

R. Bod, Historia humanistyki. Zapomniane nauki, przeł. R. Pucek, Warszawa, 2013, s. 153.

• Rozdział w książce jednego autora: Pierwsza litera imienia i Nazwisko autora, “Tytuł rozdziału”, w: Tytuł tomu lub książki, miejsce wydania, rok wydania, numer strony.

R. Bod, "Średniowiecze.Uniwersalne i szczegółowe", w: Historia humanistyki. Zapomniane nauki, przeł. R. Pucek, Warszawa, 2013, s. 109.

• Rozdział w książce zbiorowej: Pierwsza litera imienia i Nazwisko autora, “Tytuł”, w: Tytuł książki lub tomu zbiorowego, red. Pierwsza litera imienia i Nazwisko redaktora, miejsce wydania, rok wydania, numer strony.

R. Przybylski, "Oświeceniowy rozum i romantyczna przepaść", w: Problemy polskiego romantyzmu, red. M. Żmigrodzka, Wrocław, 1981, s. 115.

Artykuł w czasopiśmie: Pierwsza litera imienia i Nazwisko autora, Tytuł artykułu, "Tytuł czasopisma", tom, numer (rok wydania), numer strony.

A. Martuszewska, Pozytywistyczna mowa ezopowa w kontekście literackich kategorii dotyczących milczenia i przemilczenia, "Pamiętnik literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej", 2, 77 (1986), s. 17.

Artykuł ze strony internetowej: Pierwsza litera imienia i Nazwisko autora, Tytuł artykułu lub postu, "Tytuł czasopisma" lub "Nazwa strony" , tom, numer (rok wydania), http://www.xxx.xxxx.xxx [data dostępu w postaci: dd.mm.rrrr].

P. Sadzik, Żałoba (cz. 1) – (według) Derridy, "Mała Kultura Współczesna" (11/2012), https://malakulturawspolczesna.org/2012/11/21/piotr-sadzik-zaloba-cz-1-wedlug-derridy/#przypis-12 [dostęp: 02.03.2021].

Kolejne przypisy: Nazwisko autora, skrócony Tytuł artykułu… lub Książki…, numer strony.

Martuszewska, Pozytywistyczna mowa ezopowa..., s. 18.