Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Artykuł nie był wcześniej opublikowany, ani też nie jest rozpatrywany do publikacji w innym czasopiśmie (lub wyjaśnienia zostały przedstawione w komentarzu do redakcji)
 • Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne określone w Wytycznych dla autorów.
 • W pierwszym przypisie składanego do druku tekstu wskazane są źródła finansowania badań przedstawionych w artykule naukowym lub powstania artykułu naukowego.
 • Został ujawniony wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

Wytyczne dla autorów

Prosimy o przysyłanie tekstów wraz z formulrzem autorskim na adres: jednak.ksiazki@gmail.com.
Autorzy tekstów przyjętych do druku zobowiązani są do przesłania umowy na adres redakcji. Umowa w wersji angielskiej znajduje się tutaj

Wszystkie teksty nadesłane do redakcji i przeznaczone do głównego działu czasopisma podlegają procedurze recenzowania. Fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą Autora na przyjęte przez redakcję zasady recenzowania, opisane szczegółowo w zakładce Procedura recenzowania.

Redakcja czasopisma informuje, że działania związane z nierzetelnością naukową, tj.: ghostwriting i guest autorship będą demaskowane i dokumentowane. Autorzy są zobowiązani są do uważnego przeczytania i stosowania się do zasad etycznych obowiązujacych w czasopiśmie.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat od autorów.

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU

1. Format tekstu głównego oraz bibliografii:

• czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5;

• tekst wyjustowany, wcięcie akapitowe 1,25;

• graficznie wyodrębnione cytowania czcionka 10 pkt, interlinia 1,5;

• jedyna dopuszczalna forma wyróżnienia to druk rozstrzelony.

2. Bibliografia załącznikowa powinna być przygotowana w stylu Chicago, zgodnie z zasadami opisanumi w dokumencie wymogani edytorskimi stosowanymi w czasopiśmie.
3. Należy stosowac przypisy harwardzkie (wewnątrztekstowrztekstow)e:

• Przypisy powinny być zamieszczone w tekście w nawiasie okrągłym bezpośrednio po odwołaniu się do danej publikacji.

• Elementy przypisu: nazwisko autora i rok wydania publikacji, numery przywoływanych stron (po dwukropku, bez skrótu s.);

„W pewnym sensie według Nietzschego podmiot pojawia się jedynie w ramach wymogów moralnego dyskursu odpowiedzialności” (Butler 2010: 57).

• W przypadku powoływania się na kilka prac tego samego autora wydanych w jednym roku, proszę po dacie publikacji dodać małą literę a, b i kolejne (te same oznaczenia muszą obowiązywać przy zapisach w bibliografii):

(Banasiak 2006a: 34) i (Banasiak 2006b: 73)

• W czasopiśmie nie stosuje się przypisów dolnych (także wtedy, gdy miałyby one stanowić rodzaj dopowiedzenia czy komentarza odautorskiego).

 

 

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) dalej RODO oraz w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu wydawniczego i rozpowszechnienia publikacji.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu określonego w punkcie 3 na podstawie przepisu prawa określonego w punkcie 4.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celu, o którym mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.