Procedura recenzowania

Wszystkie teksty nadesłane do redakcji i przeznaczone do głównych działów czasopisma ("Studia" oraz "Varia") podlegają procedurze recenzowania. Fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą Autora na przyjęte przez redakcję zasady recenzowania. Redaktorzy tematyczni danego numeru dokonują wstępnej recenzji tekstu. Zaakceptowany artykuł przekazywany jest następnie dwóm niezależnym Recenzentom. Zasady dotyczące recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie "Jednak Książki" zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

a) Do oceny każdej publikacji są powoływani dwaj niezależni Recenzenci.

b) Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. "double-blind review proces").

c) Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.

d) Nazwiska Recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane.

Formularz recenzyjny dostępny jest tutaj.