O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Na łamach Argumenta Historica publikowane są artykuły dotyczące zarówno historii Polski jak i dziejów powszechnych. Prezentowane teksty odnoszą się do różnych dziedzin badawczych z historii i nauk pokrewnych (historia polityczna, gospodarcza, społeczna itp.). Głównym celem czasopisma jest upowszechnianie dorobku badawczego doktorantów Wydziału Historycznego UG.

Historia czasopisma

Argumenta Historica jest rocznikiem wydawanym od 2014 r.

Indeksacja w bazach danych

Prawo autorskie

Czasopismo "Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo-Dydaktyczne" wydawane jest w modelu otwartego dostępu (open access).

Zasady etyczne

1) W nagłówku należy podać imię i nazwisko Autora wraz z afiliacją, poniżej wytłuszczony tytuł tekstu (w przypadku dwóch lub więcej Autorów osoba zgłaszająca materiał jest zobowiązana ujawnić Redakcji wkład poszczególnych Autorów w powstanie tekstu). Redakcja stosuje zasady wykluczające nierzetelne działania naukowe, tj. „ghostwriting” (zatajanie nazwisk rzeczywistych Autorów) oraz „guest authorship” (podawanie nazwisk osób, których wkład w tekst był co najwyżej znikomy).

2) Komitet redakcyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułu ze względu na jego nienaukowy charakter, zatajenie informacji o sfinansowaniu jego powstania lub inną formę nierzetelności Autora, a także z powodu nieuwzględnienia sugerowanych poprawek. Komitet redakcyjny zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian w tekście (konsultowanych z Autorem przed wydaniem publikacji) oraz prawo do publikacji zawartości czasopisma w wersji online.

3) Każdy artykuł poddawany jest ocenie dwóch recenzentów, będących specjalistami w danej dziedzinie. Redakcja stosuje zasadę „double-blind review” (wzajemnej anonimowości Autorów i Recenzentów). Sumaryczna lista recenzentów podawana jest zgodnie z wymogami prawnymi na stronie internetowej czasopisma.