Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Bibliografia i przypisy powstały zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji redakcyjnej.
 • Artykuł ma charakter naukowy.
 • Źródło/źródła finansowania są ujawnione.

Wytyczne dla autorów

1) Materiały należy dostarczać Redakcji w wersji elektronicznej na adres: argumenta-historica@wp.pl, w edytorze tekstu Word (format doc. lub docx.), czcionka: Times New Roman 12, interlinia: 1,5 wiersza, marginesy: 2,5 cm, przypisy: Times New Roman 10, interlinia: 1 wiersz. Tekst wyjustowany. W przypadku tekstów uzupełnionych ilustracjami (zdjęcia, schematy, mapy itp.), należy je dołączyć jako osobne pliki w formacie JPG, IGF, PNG albo TIF, o rozdzielczości min. 300 dpi. Opisy ilustracji powinny być załączone pod nimi [bez światła, z zastosowaniem zapisu: (il. 1)]. Opisy tabel powinny znajdować się nad tabelami. Tabele i rysunki powinny być ponumerowane oddzielnie. Źródła tabel i rysunków należy podawać pod nimi. Pod tekstem powinien znajdować się także łączny spis ilustracji i tabel.

 2) Objętość artykułów i rozpraw nie powinna przekraczać połowy arkusza wydawniczego - 20 000 znaków (włącznie ze spacjami), objętość sprawozdań i recenzji – 10 000 znaków (włącznie ze spacjami).

3) W treści zgłoszenia należy zamieścić również notę biograficzną do wiadomości Redakcji (50-100 słów), uwzględniającą tytuły i stopnie naukowe, afiliację i adres do korespondencji (tradycyjnej oraz elektronicznej).

 

Instrukcja dla autorów dostępna jest tutaj.

Artykuły

Zasady domyślne

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) dalej RODO oraz w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu wydawniczego i rozpowszechnienia publikacji.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu określonego w punkcie 3 na podstawie przepisu prawa określonego w punkcie 4.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celu, o którym mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.