O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem czasopisma jest wskazywanie najnowszych ustaleń badawczych z metodologii i metodyki wiedzy o cywilizacji i polityce. Wyzwaniem poznawczym jest wskazywanie na znaczenie teorii w rozpoznawaniu rzeczywistości społeczno-politycznej, wskazywanie na ujawniające się zależności między objaśnianiem refleksyjnym rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej a badaniami wąskofaktograficznymi. W założeniu poznawczym jest dostarczanie studiów i materiałów uwzględniających:
1. Kwestie pojęciowe,
2. Porządkujące faktografię,
3. Interpretujące zjawiska i procesy rzeczywistości kulurowo-cywilizacyjnej, a w tym społeczno-polityczne,
4. Ukazujące projekcje, wizje, scenariusze przyszłości.

Indeksacja w bazach danych

Prawo autorskie

Autorzy podpisują umowę przeniesienia praw autorskich na wydawcę.
Artykuły udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie w szerszym zakresie niż dozwolony użytek, wymaga uzyskania zgody wydawcy. 

Zasady etyczne

Redakcja czasopisma informuje, że działania związane z nierzetelnością naukową, tj.: „ghostwriting” i „guest autorship” będą demaskowane i dokumentowane. Proceder o nazwie „ghostwriting” oznacza pominięcie wśród Autorów artykułu naukowego osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie opracowania. Przejawem „ghostwritingu” jest także brak wymienienia tejże osoby w podziękowaniach. Proceder o nazwie „guest authorship” inaczej określany jako „honorary authorship” oznacza sytuację, gdy dana osoba miała znikomy udział w powstaniu artykułu lub udział ten w ogóle nie miał miejsca, a mimo to osoba ta została dopisana jako Autor/ Współautor opracowania. W celu przeciwdziałania tego rodzaju nierzetelnym praktykom, redakcja czasopisma będzie wymagać określenia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie opracowania. W tym konieczne jest podanie informacji o afiliacji Współautorów, autorstwa koncepcji, zasad i metodologii wykorzystanej w celu realizacji publikacji.