Procedura recenzowania

Artykuły naukowe poddawane są procedurze recenzji, w której uczestniczy co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, pochodzących spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora/autorów artykułu naukowego.

Procedura recenzji przeprowadzana jest zgodnie z zasadą double-blind review process, co oznacza, że autor/autorzy artykułu naukowego i recenzenci nie znają swoich tożsamości. W szczególnych przypadkach recenzent zobowiązany jest do podpisania deklaracji o braku konfliktu interesów – oświadczenia, że nie występują żadne bezpośrednie relacje osobiste, tj. pokrewieństwo, związek małżeński czy też relacje zawodowe albo współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat przed przygotowaniem recenzji.

Procedura recenzji kończy się przygotowaniem przez recenzenta recenzji, która zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta o warunkach dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji albo do jego odrzucenia. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie będą ujawniane.

Kryteria kwalifikowania artykułów
Redakcja czasopisma przyjmuje tylko oryginalne artykuły o charakterze naukowym w języku polskim i angielskim. Artykuły, które nie spełniają tego wymogu zostaną odrzucone przez redakcję przed skierowaniem artykułu do recenzji. Artykuły, które naruszają prawa autorskie osób trzecich nie będą akceptowane przez redakcję i zostaną odrzucone przed skierowaniem artykułu do recenzji.

Przy dopuszczeniu artykułu naukowego do publikacji będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • zgodność i poprawność wniosków z prezentowanym wywodem w artykule;
  • zgodność tytułu i streszczenia z tematyką artykułu;
  • poprawność stosowanych przez autora/autorów metod badawczych;
  • poprawność przypisów i aktualność prezentowanego w artykule stanu wiedzy;
  • poprawność układu artykułu, stosowanego języka, stylu i terminologii;
  • poprawność językowa w streszczeniu w języku angielskim;
  • poprawność załączonych rysunków i tabel.