Przesyłanie tekstów

Czasopismo nie przyjmuje obecnie nowych zgłoszeń.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

Artykuły należy dostarczać w formie elektronicznej na adres e-mail: cywilizacjaipolityka@ug.edu.pl 

 • Objętość artykułu powinna wynosić co najmniej 1 arkusz wydawniczy (12-15 stron) i nie powinna przekraczać 30 stron.
 • Tekst należy przygotować w formacie .doc , .docx lub rtf, czcionką 12 Times New Roman z odstępami 1,5 wiersza.
 • Przypisy umieszczone na dole każdej strony tekstu (tzw. przypisy dolne), które powinny być przygotowane w następujący sposób:
  • [monografie]: A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych,Gdańsk 1998, s. 55.
  • [prace pod redakcją]: Współczesne problemy świata islamu,(red.) M. J. Malinowski, R. Ożarowski, Gdańsk 2007, s. 44.
  • [artykuły]: A. Chodubski, Wektory przemian cywilizacyjnych a kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, "Gdańskie Studia Międzynarodowe" 2010, vol. 8, nr 1-2, s. 9.

Przy cytowaniu źródeł internetowych koniecznie należy podać datę wejścia na stronę, z której pochodzi cytat lub informacja!

 • Do tekstu należy dołączyć tytuł i streszczenie w języku angielskim oraz krótką informację o autorze wraz z adresem e-mail oraz numerem ORCID
 • Redakcja czyni również starania, aby przeciwdziałać przypadkom ghostwritng, które są przykładem nierzetelności naukowej. Należy zatempamiętać, że każdy autor, który przyczynił się do powstania opracowania (np. w wyniku napisania fragmentu pracy, bądź jej sprawdzenia pod kątem uwag i sugestii) powinien być wymieniony wraz z podaniem jego afiliacji jako współautor bądź w podziękowaniach na pierwszej stronie tekstu.


Artykuły, które nie będą spełniały powyższych wymagań nie będą przyjmowane do druku.

Wszystke artykuły są recenzowane według modelu double-blind review process. Więcej informacji

 

Artykuły

Treść polityki prywatności.