Od publicznego rozumienia nauki do komunikacji naukowej. Uwarunkowania rozwoju komunikacji naukowej w Polsce

  • Sylwia Mrozowska Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: komunikacja naukowa, społeczne rozumienie nauki

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest wybranym aspektom komunikacji naukowej w Polsce. Jego celem jest zwrócenie uwagi na rolę komunikacji naukowej w publicznym rozumieniu nauki i wskazanie najważniejszych uwarunkowań rozwoju komunikacji naukowej w Polsce. W artykule założono, że komunikacja naukowa oraz popularyzacja wyników badań to aktywności podejmowane przez naukowców, jednostki naukowe oraz podmioty działające na rzecz nauki w konkretnych warunkach systemowych, finansowych, prawnych czy politycznych. Dlatego ocena uwarunkowań rozwoju komunikacji naukowej w danym państwie wymaga w pierwszej kolejności poznania warunków, w jakich się ona odbywa. W celu udowodnienia tak postawionej tezy posłużono się analizą instytucjonalno-prawną. W pierwszej części artykułu (o charakterze opisowym) przywołano historię rozwoju publicznego rozumienia nauki i jej związki z rozwojem komunikacji naukowej, w drugiej części – badawczej – przywołano wyniki analizy podstawowych aktów prawnych i danych zastanych w zakresie: miejsca i roli komunikacji naukowej w polskiej polityce naukowej, w tym stan obecny systemu szkolnictwa wyższego oraz rozwiązania proponowane w opracowywanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reformie szkolnictwa wyższego; miejsca i roli popularyzacji wyników badań w strategii rozwoju jednostki naukowej na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego oraz zobowiązań uczelni/naukowca w zakresie komunikacji naukowej wobec instytucji finansujących badania naukowe.

Bibliografia

Bauer M.W., The evolution of public understanding of science – discourse and comparative evidence, „Science, Technology and Society” 2009, nr 14 (2).

Christensen L.L., The hands-on guide for science communicators. A step-by-step approach to public outrech, Monachium 2007.

Dz.U. 196, poz. 1165.

Dz.U. 2014, poz. 1620, z późn. zm.

Dz.U. 2016, poz. 1514.

Einsiedel E.F., Mental maps of science: Knowledge and attitudes among Canadian adults, „International Journal of Public Opinion Research” 1994, nr 6 (1).

Guenther L., Joubert M., Science communication as a field of research: identifying trends, challenges and gaps by analysing research papers, „Journal of Science Communication” 2017, nr 16 (02).

Hirsch E., Cultural Literacy, New York 1988.

Kiepas A., Wartościowanie techniki jako proceduralna metoda rozwiązywania konfliktów, [w:] Nauka, technika, społeczeństwo. Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne, red. L.W. Zacher, Warszawa 2012.

Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce, Warszawa 2017, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_10/9f62cc350837b942e51ae23dd1f23df8.pdf (dostęp. 12.07.2017).

Kulczycki E. (red.), Komunikacja naukowa w humanistyce, Poznań 2017.

Miller I., Scientific Literacy in the United States: Communicating Science to the Public, New York 1987.

Mrozowska S., Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Między strategią, lobbingiem a partycypacją, Kraków 2016.

Science and Engineering Indicators 2016.

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2020, http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?tpl=strategia2020.

Szprot J., Otwarta Nauka w Polsce 2014. Diagnoza, Warszawa 2014.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie uzupełnienia Strategii Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego nr 9/11 z dnia 24.02.2011.

Ustawa o szkolnictwie wyższym – 10 kluczowych kwestii, s. 2, Komitet Polityki Naukowej, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_03/0d993c6d83b1e9b10e9d650564d35900.pdf (dostęp: 12.06.2017).

Zacher L.W., Nauka, technika, społeczeństwo. Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne, Warszawa 2012.

Opublikowane
2017-12-28
Jak cytować
Mrozowska, S. (2017). Od publicznego rozumienia nauki do komunikacji naukowej. Uwarunkowania rozwoju komunikacji naukowej w Polsce. Cywilizacja I Polityka, 15(15), 33-50. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3047
Dział
Artykuły