Stereotypizacja starości – wybrane przejawy ageizmu

Autor

  • Beata Tomaszewska-Hołub Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Słowa kluczowe:

ludzie starzy, proces starzenia, stereotypizacja starości, ageizm

Abstrakt

Wzrastająca reprezentacja osób starych w polskim społeczeństwie nie poprawia społecznego odbioru tej kategorii wieku, lecz powoduje upowszechnianie negatywnych stereotypów starości, a także intensyfikację zachowań ageistycznych. Konkretne metody przeciwdziałania, czy też sposoby eliminowania muszą być wielotorowe i nie powiodą się bez zakrojonej na szeroką skalę edukacji społecznej w zakresie nieuchronności starzenia się i starości; bez wprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych, bez włączenia problematyki stereotypizacji starości i ageizmu do systemu kształcenia osób zajmujących się zawodowo osobami starymi.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bombol M., T. Słaby, Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Warszawa 2011.

Chabor A., Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych. Między powinnością a profesją, Kraków 2017.

Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa 2014.

Kobrzeniecka J., Starzenie się i starość jako treść stereotypów, „Acta Elbingensia. Rocznik Naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg 2004.

Kurcz I., Zmiana stereotypów: Jej mechanizmy i granice, [w:] Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, red. M. Kofta, A. Jasińska – Kania, Warszawa 2001.

Leszczyńska-Rejchert A., Wbrew stereotypom – pomyślna starość „wyjątkowych’ seniorów, Olsztyn 2019.

Levy B., R., Mind matters: Cognitive and psychical effects aging self- stereotypes, The Yournals of Gerontology, 2003, nr 4, s. 208.

Marshall G., Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2008.

Nawrocka J., Społeczne doświadczenie starości. Stereotypy, postawy, wybory, Kraków 2013.

Nelson D.T., Psychologia uprzedzeń, Gdańsk 2003.

Palmore E.B. Reducing Ageism. Journal of Aging, Humanities and the Arts.

Palska H., Starość i kultura młodości. Jeszcze raz o problemie starzenia się społeczeństwa w Polsce, [w:] Niepokoje polskie, red., H. Domańskiego, A. Ostrowskiej, A. Rycharda, Warszawa 2004.

Piotrowski J., Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, Warszawa 1973.

Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych, red. A. Furmańska-Maruszak, A. Wójtewicz, Toruń 2016.

Szukalski P., Kulturowe uwarunkowania (auto)dyskryminacji ze względu na wiek, [w:] Dyskryminacja seniorów Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie, red., P. Brody-Wysockiego, A. Dylus, M. Pawlus, Warszawa 2006.

Szukalski P., Przyczyny ageizmu wobec seniorów - fakty i mity, [w:] Obszary zagrożeń człowieka w realiach współczesności, red. E. Kantowicz, G. Orzechowska, Kraków 2012.

Szukalski P., Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych. Łódź 2012.

Trafiałek E., Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku. Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing, Toruń 2016.

Urbaniak B., i in., Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw, Warszawa 2015.

Zych A., Człowiek wobec starości, Katowice 1999.

Zych A., Słownik gerontologii społecznej, Warszawa 2001.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Tomaszewska-Hołub, B. (2019). Stereotypizacja starości – wybrane przejawy ageizmu. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 90–101. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3835