Problematyka i postrzeganie stresu przez młodzież instytucjonalnych form pieczy zastępczej

Autor

  • Joanna Kata Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Słowa kluczowe:

stres, radzenie sobie ze stresem, młodzież, piecza zastępcza

Abstrakt

Stres może być negatywny bądź pozytywny, jednak całkowity brak stresu można uznać za przejaw niedostosowania do możliwości jednostki. Długotrwały stres o różnym nasileniu dostarcza objawów ostrzegawczych związanych z obszarami funkcjonowania młodego człowieka. Młodzież doświadcza nadmiernego stresu czego wynikiem są reakcje depresyjne, brak poczucia własnej wartości, reakcje agresywne. Jednak ostatni przejaw jest bardzo widoczny w postaci zwiększonego, niespokojnego zachowania. Dlatego w niniejszym opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania stresu w ujęciu psychologicznym. Poza tym przedstawiono stres i radzenie sobie ze stresem. Podjęto rozważania na temat postrzegania stresu przez młodzież, zarządzania stresem. Zostaje omówiona rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza. Ponadto przedstawiono analizę SWOT. Instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Andrzejewski M., Piecza zastępcza, [w:] T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego, t. 12: Praw rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2011, s. 161.

Borecka- Biernat D., Uwarunkowania obronnej strategii radzenia sobie z sytuacją trudną przez młodzież w aspekcie poziomu lęku, „Opieka. Wychowanie. Terapia” 1-2 (2004).

Frączek A., Kofta M., Frustracja i stres psychologiczny, [w:] T. Tomaszewski (red.), Psychologia, Warszawa 1976.

Grygorczuk A., Pojęcie stresu w medycynie i psychologii, „Psychiatria” 2008, tom 5, nr 3.

Hart A., Twoje dziecko i stres, Logos Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1995.

Heszen- Niejodek I., Stres i radzenie sobie- główne, [w:] I. Heszen- Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Kaczmarska A., Curyło- Sikora P., Problematyka stresu- przegląd koncepcji, „Hygeia Public Health” 2016, (51).

Kelm A., Problematyka modelu domu dziecka [w:] Z. Dąbrowski (red.), Węzłowe problemy opieki i wychowania w domu dziecka, Olsztyn 1997.

Kowalski S., Metodologiczne zagadnienia integralnego funkcjonowania systemu wychowawczego w środowisku, „Studia Pedagogiczne” 1974, t. XXIII.

Lazarus R. S., Folkman S., Stress, appraisal and coping. New York 1984.

Mroczkowska D., Białkowska J., Style radzenia sobie ze stresem jako zmienne determinujące jakość życia młodych dorosłych, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2014, Tom 20, Nr 3.

Obuchowska I., Adolescencja, [w:] B. Harwas- Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, T. 2, Warszawa 2003.

Oniszczenko W., Stres to brzmi groźnie, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 1998.

Ratajczak Z., Stres- radzenie sobie- koszty psychologiczne, [w:] I. Heszen- Niejodek, Z. Ratajczak (red.) Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Selye H., Stres okiełznany, Wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977.

Sierpowska I., Zadania administracji publicznej w zakresie pieczy zastępczej nad dzieckiem, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 2008, 4.

Strelau J., (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

Strelau J., Psychologia temperamentu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Strelau J., Temperament a stres: Temperament jako czynnik moderujący stresory, stan i skutki stresu oraz radzenie sobie ze stresem, [w:] I. Heszen- Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Sygit-Kowalkowska E., Radzenie sobie ze stresem jako zachowanie zdrowotne człowieka- perspektywa psychologiczna, „Hygeia Public Health” 2014, 49 (2).

Talik E., Specyfika stresu szkolnego i strategie radzenia sobie z nim przez młodzież w okresie dorastania, „Horyzonty Psychologii, 2011 Tom I, Numer I.

Tędziagolska M., Haczewska- Wierzbicka K., Ewaluacja Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m. st. Warszawie na lata 2016-2018. Raport, Warszawa, listopad 2018.

Uliasz T., Co zawiera ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2011, nr 7.

Zimbardo P., G, Psychologia i życie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Akty prawne

Kodeks rodzinny (projekt z dnia 12 lipca 2018 r. z autopoprawką z dnia 27 sierpnia 2018 r.) tekst jednolity.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, Dz. U z 1997 r., nr 78, poz. 483.

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., Dz. U z 1991 r., nr 120, poz. 526.

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982, Dz. U. 2002, Nr 11, poz. 109 ze zm.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887 ze zm. – zwana dalej ustawą.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Kata, J. (2019). Problematyka i postrzeganie stresu przez młodzież instytucjonalnych form pieczy zastępczej. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 102–114. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3836