Rola Polskiej Organizacji Turystycznej w realizowaniu polityki turystycznej państwa w latach 2013-2018

Autor

  • Jacek Kraś PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie

Słowa kluczowe:

Polska Organizacja Turystyczna, polityka turystyczna, rola, znaczenie

Abstrakt

Turystyka zajmuje istotne miejsce w gospodarce światowej. Ze względu na jej masowy charakter stała się istotnym elementem polityki państw i regionów. Pod koniec XX w. i w pierwszych latach XXI w. stała się dynamicznie rozwijającą dziedziną gospodarki światowej, na co wskazuje udział wpływów z turystyki w PKB czy też udział w zatrudnieniu. Rosnące znaczenie turystyki znalazło również odzwierciedlenie w rozszerzeniu kompetencji administracji rządowej i samorządowej, wyodrębnieniu narodowych organizacji turystycznych oraz zwiększonej aktywności organizacji pozarządowych w tym zakresie[1].

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie celów, zadań i funkcji POT, która jest jedną z najważniejszych instytucji realizujących politykę turystyczną państwa. Jest nim również przybliżenie i analiza statusu organizacyjno-prawnego oraz najważniejszych działań tej organizacji, a także ocena jej działalności.

Podstawową metodą zastosowaną dla realizacji celów publikacji jest analiza literatury przedmiotowej, materiałów wewnętrznych przedmiotowej instytucji oraz aktów prawnych.

Treść zasadniczą artykułu rozpoczyna wstęp, w którym został przedstawiony cel publikacji. Część druga przybliża najważniejsze pojęcia związane z polityką turystyczną. Część trzecia przedstawia cele i zadania POT . W części czwartej dokonano analizy organów i struktury organizacyjnej POT. Z kolei część piąta zawiera rozważania dotyczące najważniejszych działań POT. W części szóstej dokonana została ocena działalności analizowanego w artykule podmiotu. Część ostatnią stanowi podsumowanie, w którym przedstawiono wnioski nasuwające się w związku z realizacją tematu.

Aby zrealizować określony wyżej cel publikacji dokonano analizy materiałów źródłowych, do których należy Statut Polskiej Organizacji Turystycznej oraz aktów prawnych, z których najważniejszym jest Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej. Przydatna była również literatura tematyczna, do której należała między innymi książka H. Zawistowskiej, M. Dębskiego, H. Górskiej-Warsewicz, Polityka turystyczna.  

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bombera Z., Telep J. (red.) (2004), Ocena efektywności funkcjonowania organizacji gospodarczych, WSzE, Warszawa.

Drucker P.F. (1994), Menedżer skuteczny, AE, Kraków.

Gospodarek J. (2003), Prawo turystyczne w zarysie, Branta, Warszawa – Bydgoszcz.

Kotarbinski T. (2003), Dzieła wszystkie, Prakseologia cz. II, PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków.

Kozak M.W. (2009), Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, SCHOLAR, Warszawa.

Ura E (2015), Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa.

Zawistowska H., Dębski M., Górska-Warsewicz H. (2014), Polityka turystyczna, PWE, Warszawa .

Akty prawne

Dyrektywa Rady (UE) i Parlamentu Europejskiego z 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych (Dz.Urz. UE L 326/1).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rada 14 stycznia 2009 r. dotycząca timeshare (Dz. Urz. UE L 33).

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Opolskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. nr 62, poz. 689 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 4 września 1997 r o działach administracji rządowej (Dz. U. nr141, poz. 943).

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2006 r.nr 80, poz. 559).

Strony internetowe

https://bip.msit.gov.pl/bip/departamenty-i-biura/informacje-o-departame/12,Departament-Turystyki.html.

https://bip.msit.gov.pl/bip/departamenty-i-biura/informacje-o-departame/12,Departament-Turystyki.html.

https://www.pot.gov.pl/pl/dzialalnosc/targi-i-wystawy.

https://polskazobaczwiecej.pl/informacje.

https://www.pot.gov.pl/pl/o-pot/wspolpraca-miedzynarodowa/european-travel-commission.

https://www.pot.gov.pl/pl/dzialalnosc/promocja-w-internecie.

https://www.pot.gov.pl/pl/dzialalnosc/polski-system-informacji-turystycznej.

https://www.pot.gov.pl/pl/o-pot/wspolpraca-miedzynarodowa/grupa-wyszehradzka.

https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/wiadomosci-z-pot/kolejna-rekordowa-edycja-akcji-polska-zobacz-wiecej-weekend-za-pol-ceny.

https://www.pot.gov.pl/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=5857&format=raw.

https://polskazobaczwiecej.pl/informacje.

https://www.pot.gov.pl/pl/dzialalnosc/konkursy/najlepszy-produkt-turystyczny.

https://www.fly4free.pl/zagraniczni-turysci-w-polsce-2017/.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Kraś, J. (2019). Rola Polskiej Organizacji Turystycznej w realizowaniu polityki turystycznej państwa w latach 2013-2018. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 124–143. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3838