Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

 1. Prosimy o przysyłanie tekstów na adres: mgr Joanna Kamień j.kamien@ug.edu.pl
 2. Tekst - plik tekstowy w formacie doc lub docx (Word 97 lub wyższy + fonty specjalne, wprowadzone przez Autora) - objętość artykułu nie może przekraczać 1 ark. wyd. (40 000 znaków wraz ze spacjami i przypisami, tj. ok. 20 stron) - czcionka 12 pkt Times New Roman - interlinia 1,5 wiersza - lewy margines 2,5 cm, prawy 3 cm - przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym
 3. Streszczenie - do artykułu proszę dołączyć krótkie streszczenie w języku angielskim wraz z tłumaczeniem tytułu na j. angielski, obejmujące ok. pół strony.
 4. Ilustracje - jeśli do tekstu są dołączone grafiki bądź zdjęcia, należy je przesłać w osobnych plikach w rozdzielczości min. 300 dpi na płycie CD na adres redakcji lub w osobnym pliku e-mailem. Prosimy o niewklejanie grafiki w tekście. Redakcja przyjmuje tylko taki materiał ilustracyjny, do którego autorzy mają prawa autorskie (nie zamieszczamy ilustracji, reprodukcji pobranych z Internetu) i który pod względem jakości nadaje się do druku.
 5. Notka o autorze - razem z artykułem należy przesłać krótką notkę o autorze wg wzoru: (a) wykształcenie (np. historyk, filolog, filozof, prawnik), (b) stopień/tytuł naukowy, (c) szczegółowa afiliacja (instytucja/ wydział/ instytut/ katedra/ zakład itp.), (d) zainteresowania naukowe, (e) ważniejsze publikacje, (f) inne wg uznania Autora.
 6. Cytowanie - wszystkie cytaty zawarte w tekście powinny być opatrzone przypisem z odwołaniem do numeru cytowanej strony.
 7. Przypisy - stosujemy tylko przypisy dolne, bez dodatkowych zestawień literatury. Przypisy należy sporządzić zgodnie z poniższymi zasadami: a) podajemy podstawowe informacje: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł publikacji kursywą, miejsce i rok wydania oraz numer strony lub zakres stron; b) stosujemy skróty łacińskie: ibidem, op. cit., eadem (zamiast tejże), idem (zamiast tegoż, tenże); c) tytuły czasopism podajemy w pełnej formie (nie stosujemy skrótów) i zapisujemy w cudzysłowie; d) w przypadku odwołania się do stron internetowych proszę podać po adresie strony w nawiasie dzienną datę dostępu. e) w przypadku przekładów książek z języków obcych należy podać inicjał imienia i nazwisko tłumacza.
 8. Zapora ghost writingi guest autorship - redakcja czasopisma informuje, że działania związane z nierzetelnością naukową, tj.: ghostwriting i guest autorship będą demaskowane i dokumentowane. Ponadto instytucje zatrudniające nierzetelnych Autorów zostaną powiadomione o zaistniałej sytuacji.

Artykuły

Treść polityki prywatności.