O czasopiśmie

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY CZASOPISMA
Szeroko pojęta tematyka ekonomiczna.

PRAWA AUTORSKIE
Czasopismo "Zeszyty Studenckie Nasze Studia" wydawane jest w modelu otwartego dostępu (open access). Wszystkie artykuły są dostępnie bezpłatnie. Czytelnik może korzytać z artykułów w zakresie ustawowo określonego dozwolonego użytku, tzn.  własny użytek osobisty, w celach dydaktycznych, w cytatach.

ZASADY ETYCZNE
Redakcja czasopisma informuje, że działania związane z nierzetelnością naukową, tj.: „ghostwriting” i „guest autorship” będą demaskowane i dokumentowane. Proceder o nazwie „ghostwriting” oznacza pominięcie wśród Autorów artykułu naukowego osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie opracowania. Przejawem „ghostwritingu” jest także brak wymienienia tejże osoby w podziękowaniach. Proceder o nazwie „guest authorship” inaczej określany jako „honorary authorship” oznacza sytuację, gdy dana osoba miała znikomy udział w powstaniu artykułu lub udział ten w ogóle nie miał miejsca, a mimo to osoba ta została dopisana jako Autor/ Współautor opracowania. W celu przeciwdziałania tego rodzaju nierzetelnym praktykom, redakcja czasopisma będzie wymagać określenia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie opracowania. W tym konieczne jest podanie informacji o afiliacji Współautorów, autorstwa koncepcji, zasad i metodologii wykorzystanej w celu realizacji publikacji.