Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Artykuł nie był wcześniej opublikowany, ani też nie jest rozpatrywany do publikacji w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne określone w Wytycznych dla autorów.
  • W pierwszym przypisie składanego do druku tekstu wskazane są źródła finansowania badań przedstawionych w artykule naukowym lub powstania artykułu naukowego.

Wytyczne dla autorów

Artykuły naukowe zgłaszane do publikacji w Zeszytach Studenckich „Nasze Studia” powinny być przekazywane drogą elektroniczną na adres: zeszytystudenckie.ug@gmail.com. Przy przygotowywaniu artykułu należy korzystać z załączonych zasad edytorskich.

Zgłoszenie tematu artykułu do numeru 9/2019 można przesyłać do 15 listopada 2018 r.

Termin nadsyłania artykułów do kolejnej edycji to 15 grudnia 2018 r.

Artykuły niespełniające wymogów formalnych nie będą przyjmowane do procesu wydawniczego.

Redakcja uprzejmie informuje, że numer 9/2019 ukaże się wiosną 2019 r. 

Przesyłając artykuł naukowy, Autorzy oświadczają, że nadesłana praca nie była uprzednio publikowana, nie znajduje się w procesie recenzowania/publikowania w innym czasopiśmie naukowym.

W związku z tym Autorzy zobowiązani są dołączyć do artykułu deklarację wkładu własnego oraz oświadczenie o prawach autorskich (do pobrania na stronie Zeszytów Studenckich).

 

Redakcja czasopisma informuje, że działania związane z nierzetelnością naukową, tj.: „ghostwriting” i „guest autorship” będą demaskowane i dokumentowane. Proceder o nazwie „ghostwriting” oznacza pominięcie wśród Autorów artykułu naukowego osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie opracowania. Przejawem „ghostwritingu” jest także brak wymienienia tejże osoby w podziękowaniach.

Proceder o nazwie „guest authorship” inaczej określany jako „honorary authorship” oznacza sytuację, gdy dana osoba miała znikomy udział w powstaniu artykułu lub udział ten w ogóle nie miał miejsca, a mimo to osoba ta została dopisana jako Autor/ Współautor opracowania.

W celu przeciwdziałania tego rodzaju nierzetelnym praktykom, redakcja czasopisma będzie wymagać określenia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie opracowania. W tym konieczne jest podanie informacji o afiliacji Współautorów, autorstwa koncepcji, zasad i metodologii wykorzystanej w celu realizacji publikacji.

Artykuły

Zasady domyślne