Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy w Polsce

  • Krzysztof Grablewski Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: rynek pracy, niepełnosprawność, rehabilitacja zawodowa, zatrudnienie wspomagane

Abstrakt

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Polsce jest jednym z najniższych w OECD. Przyczyny są różne, jednak bez wątpienia istotny jest fakt, że system państwowy system wsparcia tych osób na rynku pracy jest nieefektywny. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sytuacji osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy, a następnie systemu rehabilitacji zawodowej OzNI oraz efektów jego funkcjonowania do 2017 roku. W tym celu autor przeanalizował dostępne dane statystyczne oraz przepisy prawa. Wskazał na zatrudnienie wspomagane jako alternatywą dla obowiązującego systemu opartego o PFRON.

Bibliografia

Arendt Ł., Determinanty aktywności zawodowej z perspektywy pracodawców na otwartym rynku pracy, zatrudniających i niezatrudniających osoby niepełnosprawne – wyniki badań jakościowych, Raport w ramach projektu „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – perspektywy wzrostu”, PFRON, Łódź 2014.

Antczak R., Grabowska I., Polańska Z., Podstawy i źródła danych statystyki osób niepełnosprawnych, „Wiadomości Statystyczne” 2018, nr 2.

Barczyński A., Radecki R., Raport z badań. Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, Warszawa 2008.

Buchwałd T., Osoby niepełnosprawne i ich aktywizacja zawodowa na otwartym rynku pracy a polityka społeczna w Polsce. Programy wsparcia realizowane przez Fundację Aktywizacja, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2015, nr 2.

Ćwikliński H., Zaremska K., Ocena skuteczności przeciwdziałania bezrobociu w województwie gdańskim, [w:] „Rynek pracy i bezrobocie (problemy teorii i praktyki)”, Acta Universitatis Lodziensis, Fola Oeconmomica 129, Łódź 1993.

Garbat M., Geneza i rozwój rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnością na ziemiach polskich, „Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej”, Tom 1: Praca zawodowa, 2013.

Majewski T., Międzynarodowe doświadczenia w zakresie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych, [w:] Zatrudnienie wspomagane, Materiały Konferencyjne, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2011.

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Wydział Analiz i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2018.

Poznańska D., System finansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce. Wnioski dla efektywności finansów publicznych, „Materiały I Studia NBP” 2003, Zeszyt 157.

Produkt finalny „Modelu zatrudnienia wspomaganego osób po 45 roku życia – Wiek gorącego ziemniaka”, ERKON, Elbląg, 2012.

Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl, data dostępu: 26.11.2018.

Ustawa o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych z 9 maja 1991 roku, Dz. U. 1991, nr 46, poz. 201.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. 1997, nr 123, poz.776.

Woon-hwan Na, Analiza kosztów i korzyści Programu Rehabilitacji osób za znacznym stopniem niepełnosprawności w Korei, „Niepełnosprawność, zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2016, nr 2, s. 7.

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Grablewski, K. (2019). Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy w Polsce. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 109-121. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3388
Dział
Rynek pracy i migracje