Konstytucyjne instrumenty ograniczenia długu publicznego w Polsce

  • Łukasz Kielin Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Słowa kluczowe: dług, Konstytucja, reguła zadłużenia, bezpieczeństwo finansów publicznych

Abstrakt

Problem zadłużenia państw stał się szczególnie widoczny w trakcie kryzysu finansowego. W celu zapobiegnięcia skutkom nadmiernego długu publicznego państwa wprowadzają do swoich porządków tzw. reguły fiskalne. Najważniejsza tego typu regulacja znajduje się w Konstytucji RP, która wyznacza granicę zadłużenia jako 3/5 PKB Stanowi ona skuteczne rozwiązanie, bowiem pod jej rządami dług publiczny w Polsce nie przekroczył granicy 60%.

Bibliografia

Banaszak B., Komentarz do art. 216, System Informacji Prawnej „Legalis”.

Dębowska- Romanowska T., Prawo finansowe wraz z częścią konstytucyjną, C.H. BECK., Warszawa 2010.

Kuca G., Konstytucyjne limity zadłużenia w Polsce oraz wybranych państwach UE [w:] Ustroje tradycje i porównania, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015.

Malinowski D., Dług publiczny w ujęciu ekonomicznym i prawnym. Zmienność długu publicznego w wybranych gospodarkach pozaeuropejskich na tle państw Unii Europejskiej [w] „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace/Szkoła Główna Handlowa” 2015, nr 2 (22).

Lewkowicz P., Tyniewicki M., Ocena unijnych i krajowych regulacji prawnych ograniczających dług publiczny [w] Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, red. H. Litwińczuk, „Oficyna prawa polskiego”, Warszawa 2010.

Lotko E., Zawadzka-Pąk U., Prawnofinansowe instrumenty ograniczania deficytu i długu w Polsce na tle doświadczeń europejskich, Wydawnictwo „Temida”, Białystok 2018.

Marchewka – Bartkowiak K., Konsekwencje zróżnicowania metodologii pomiaru długu publicznego w Polsce, „Analizy BAS” nr 11 (100), Warszawa 2013.

Marchewka - Bartkowiak K. , Reguły fiskalne, „Analizy BAS” nr 7 (32), Warszawa 2010.

Nizioł K., Państwowy dług publiczny. Aspekty normatywne, Wydawnictwo: Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2013.

Nizioł K., Reguły fiskalne jako przykład ekonomizacji prawa finansowego – ewolucja oraz nowe tendencje w unormowaniach krajowych i unijnych [w] XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, red. Z. Ofiarski, Wydawnictwo: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2014.

Panfil P., Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

P. Panfil, Stabilność fiskalna państw Unii Europejskiej, [w:] System Prawnofinansowy Unii Europejskiej, red. A. Jurkowska – Zeidler, A. Drwiłlo, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Redo M., Siemiątkowski P., Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2017, str. 72.

Ruśkowski E., Wnioski z kryzysu – uwagi do dyskusji o projekcie zmian Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w] O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów. Księga jubileuszowa prof. Stanisława Owsiaka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Sokolewicz, Komentarz do art. 216, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.

Wierzbicki J., Rozwój ustrojowych regulacji polskich finansów publicznych, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia I Prace/Szkoła Główna Handlowa” 2014.

Akty prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012r., Dz.Urz.UE.C Nr 326, z późn. zm.

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Kielin, Łukasz. (2019). Konstytucyjne instrumenty ograniczenia długu publicznego w Polsce. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 136-146. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3390
Dział
Makroekonomia