Potencjalne korzyści z przyjęcia euro w Polsce

  • Damian Gnatek Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: euro, strefa euro, Unia Europejska

Abstrakt

W niniejszej pracy autor prezentuje potencjalne korzyści, wynikające ze wstąpienia Polski do strefy euro, do czego zobowiązała się zawierając traktat akcesyjny do Unii Europejskiej. Do najważniejszych korzyści zaliczyć można stabilność poziomu cen, zwiększenie wolumenu wymiany handlowej, eliminacja ryzyka kursowego, zmniejszenie kosztów transakcyjnych dla podmiotów prowadzących wymianę z zagranicą. Osiągnięcie wymienionych korzyści będzie możliwe przy spełnieniu w długim okresie kryteriów konwergencji nominalnej, jak i osiągnięciu konwergencji realnej.

Bibliografia

Baldwin R., The Euro’s trade effects, European Central Bank, 2006.

Euro w Polsce. Co się zmieni?, Narodowy Bank Polski.

Filar D., Między zieloną wyspą a dryfującą krą. Gospodarka Polski w latach 2007-2015, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2015.

Gomułka S., Transformacja i rozwój. Teoria i polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro. Ujęcie ilościowe, Red. P. Krajewski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

Narastanie obaw związanych z wprowadzeniem euro, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, 2014.

Petru, R., Koniec wolnego Rynku? Geneza Kryzysu, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014.

Rzońca A., Kryzys banków centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Welfe A., Inflacja i rynek, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993.

Wpływ wprowadzenia euro na zatrudnienie i bezrobocie w Polsce, Red. M. Bukowski, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2008. oraz dane: Eurostatu, Europejskiego Banku Centralnego, Głównego Urzędu Statystycznego.

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Gnatek, D. (2019). Potencjalne korzyści z przyjęcia euro w Polsce. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 276-284. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3421
Dział
Finanse i inwestycje