Globalny sukces funduszy luksemburskich

  • Martyna Komenda Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: fundusze inwestycyjne, Luksemburg, UCITS, SICAV, FCP

Abstrakt

Artykuł ma na celu przedstawić analizę rynku funduszy inwestycyjnych w Luksemburgu. Pomiar rynku odbył się w dwóch kategoriach: według wartości aktywów netto oraz liczby zarejestrowanych podmiotów wspólnego inwestowania i wyemitowanych przez nie jednostek uczestnictwa. Skupiono się również na uporządkowaniu prawnym, zainteresowaniu zarejestrowaniem przedsiębiorstwa w Luksemburgu wśród zagranicznych promotorów, porównaniu rynku Wielkiego Księstwa do rynku światowego oraz wytłumaczeniu z jakich powodów ten mały kraj odniósł wielki sukces. Artykuł został wykonany w oparciu o oficjalne źródła z raportów przygotowanych przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) oraz European Fund and Asset Management Association (EFAMA), a także dzięki aplikacji thetruesize.com, która umożliwiła wizualizację pomocną przy analizie.

Bibliografia

Antkiewicz S., Ewolucja regulacji prawnych w zakresie instytucji zbiorowego lokowania funkcjonujących w Europie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2007, nr 209.

Antkiewicz S., Kalinowski M., Innowacje Finansowe, CeDeWu, Warszawa 2008.

Buczek S., Zagraniczne a polskie fundusze inwestycyjne. Pierwsze starcie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.

Dyrektywa nr 65/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, Dz. Urz. UE nr 173, 12.06.2014.

Grzelczak M., Fundusze inwestycyjne jako alternatywna forma oszczędności, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2014, nr 301.

Miziołek T., Rynek funduszy inwestycyjnych w Luksemburgu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2007, nr 209.

Perez K., Borowski G., Ewolucja regulacji prawnych i zmiany wielkości rynku funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej, „Studia BAS” 2018, nr 53.

Płókarz R., Globalne rynki finansowe, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2013.

Stowarzyszenie EFAMA www.efama.org.

Strona Commission de Surveillance du Secteur Financier www.cssf.lu.

www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/europa/luksemburg/?printMode=true.

www.luxembourg.public.lu/de/publications/c/tout-savoir/Tout-savoir-2015-PL.pdf.

www.luxembourgforfinance.com/en/.

www.pwc.lu/en/banking/docs/pwc-banking-in-luxembourg-2018.pdf.

www.thetruesize.com.

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Komenda, M. (2019). Globalny sukces funduszy luksemburskich. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 297-311. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3423
Dział
Finanse i inwestycje