Pułapka średniego dochodu – mit czy realne zagrożenie dla polskiej gospodarki?

  • Jakub Raszka Uniwersytet Gdański
  • Adrianna Smyk Collegium Medicum UMK w Toruniu
Słowa kluczowe: pułapka średniego dochodu, gospodarka, innowacje, wolność gospodarcza, polityka społeczno‐gospodarcza

Abstrakt

Pułapka  średniego dochodu to powstała w 2007 roku teoria tłumacząca zaburzenia wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się. Koncepcja ta szybko spotkała się ze znacznym zainteresowaniem w kręgach ekonomicznych i politycznych, czego przykładem jest umieszczenie tej pułapki rozwojowej w planie gospodarczym polskiego rządu, tzw. Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę  oceny aktualnej sytuacji szeroko rozumianej polskiej gospodarki w  świetle wybranych badań nad pułapką średniego dochodu, z wykorzystaniem metody indukcyjnej oraz analizy porównawczej, w celu zweryfikowania potencjalnego zagrożenia dla dalszego rozwoju ekonomicznego wynikającego ze znalezienia się kraju w pułapce rozwojowej. Przeprowadzone analizy umożliwiły autorom odpowiedzenie na pytanie postawione w tytule pracy, a także przedstawienie własnych opinii na temat wyzwań  stojących przed polską gospodarką.

Bibliografia

Aiyar S., Romain D., Damien P., Yiqun W., Longmei Z., Growth slowdowns and the middle income trap, International Monetary Fund, 2013, Working Paper 13/71.

Bloomberg, The Bloomberg Innovation Index, Bloomberg Publishing, New York 2019.

Cornell University, INSEAD i WIPO, The Global Innovation Index 2019, World Intellectual Property Organization, Geneva 2019.

Eichengreen B., Park D., Shin K., Growth slowdown redux: new evidence on the middle‐income trap, National Bureau of Economic Research, 2013, Working Paper 18673.

Eichengreen B., Park D., Shin K., When Fast‐Growing Economies Slow Down: International Evidence and Implications for China, Asian Economic Papers, 2012, 11.

Gill I., Kharas H., An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth, World Bank, 2007.

Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2019.

Heritage Foundation & Wall Street Journal, The Index of Economic Freedom 2019, Heritage Foundation, Washington 2019.

Komisja Europejska, European Innovation Scoreboard 2019, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2019.

Ministerstwo Rozwoju, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa 2016.

OECD, Health at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris 2019.

Radło M.J, Ciesielska D.A., Determinanty wejścia w pułapkę średniego dochodu: perspektywa Polski, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2014, nr 2.

Strona internetowa Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained‐/index.php/‐National_accounts_and_GDP.

Strona internetowa Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/‐index.php?title=Ageing_Europe_‐_statistics_on_retirement.

Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego, https://stat.gov.pl/wskazniki‐makroekonomiczne/.

Strona internetowa International Monetary Fund, https://www.imf.org/‐external/data‐ mapper/PPPPC@WEO/THA/POL.

Strona internetowa The World Bank Group, https://datahelpdesk.world‐bank.org/know‐ledgebase/articles/906519‐world‐bank‐country‐and‐lending‐groups.

World Bank, Doing Business 2019, The World Bank Group, Washington 2019.

World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2019, World Economic Forum Publishing, Geneva 2019.

Opublikowane
2020-06-22
Jak cytować
Raszka, J., & Smyk, A. (2020). Pułapka średniego dochodu – mit czy realne zagrożenie dla polskiej gospodarki?. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (10), 121-135. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4553
Dział
Artykuły