Znaczenie wprowadzenia innowacji organizacyjnej w procesie kompletacji

  • Olga Borowska Politechnika Poznańska
  • Izabela Kudelska Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe: proces magazynowy, kompletacja, wydajność, innowacja

Abstrakt

Proces magazynowania stanowi ważne ogniwo w przepływie materiałów w przedsiębiorstwie, jak również w całym łańcuchu dostaw. Jednym z newralgicznych czynności w magazynowaniu jest faza kompletacji. Przedsiębiorstwa ponoszą na proces kompletacji największą część kosztów operacyjnych. W wielu opracowaniach naukowych zadanie minimalizacji kosztów kompletacji zamówień  realizowane jest poprzez poszukiwanie szybszego sposobu pobrania potrzebnych produktów. Dlatego też  celem artykułu jest analiza wpływu wdrożenia innowacji organizacyjnej w procesie magazynowym na wydajność fazy kompletacji. Postawiono następujące pytanie badawcze: na jakie parametry wpłynie wdrożona innowacja organizacyjna w fazie kompletacji. Badania zostały wykonane w przedsiębiorstwie. Oszczędności po wdrożeniu w przedsiębiorstwie to przede wszystkim skrócenie czasu kompletacji, jak również  skrócenie drogi przebytej przez pracownika kompletującego zamówienie.

Bibliografia

Battini D., Calzavara M., Persona A., Sgarbossa F., Order picking system design: the storage assignment and travel distance estimation (SA&TDE) joint method, „International Journal of Production Research” 2015, vol. 53, no. 4.

Bonkenburg T., Robotics in Logistics, A DPDHL perspective on imlications and use cases for the Logistics industry, http://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics_insights/dhl_trendreport_robotics.pdf.

Buda M., Sawicka H., Analiza i ocena procesu magazynowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym, „Logistyka” 2015, nr 2.

Czekaj J., Ćwiklicki M., Uwarunkowania tworzenia innowacji organizacyjnych, Studia Ekonomiczne nr 183, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014.

De Koster R., Le‐Duc T., Roodbergen K.J., Design and control of warehouse order picking: A literature review, „European Journal of Operational Research” 2007, nr 182.

Dzideczek T., Czas na zamówienie, „Magazynowanie i Dystrybucja” 2018, nr 2.

Fechner I., Szyszka G., Logistyka w Polsce. Raport 2017, Biblioteka Logistyka, Poznań 2017.

Garbacz M., Łopuszyński M., Optymalizacja procesu kompletacji w magazynie (cz. 2), „Logistyka” 2015, nr 6.

Główny Urząd Statystyczny, GUS Bank Danych Lokalnych, www.bdl.stat.gov.pl.

Główny Urząd Statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012–2014, Urząd Statystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominika Rozkruta, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2015.

Hereijgers E., Pomoc w kompletacji, „Logistyka” 2001, nr 1.

Jacyna M., Kłodawski M., Pracochłonność procesu komisjonowania dla wariantowego rozmieszczania asortymentu w strefie kompletacji, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport” 2019, z. 70.

Jonak J., Nieoczym A., Logistyka w obszarze produkcji i magazynowania, Lublin 2014.

Kudelska I., Pawłowski G., Influence of assortment allocation manage in the warehouse on the human workload, „Central European Journal of Operations Research” 2019.

Manganelli R.L., Klein M.M., Reengineering. Metoda usprawniania organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.

Petersen Ch. G., Siu Ch., Heiser D. R., Improving order picking performance utilizing slotting and golden zone storage, „International Journal of Operations & Production Management” 2006, Vol. 25 no. 10.

Rostek M., Knosala R., Produktywność gospodarki magazynowej na wybranym przykładzie [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Knosala R. (red.), t. 1, Wydawnictwo PTZP, Opole 2015.

Sabo‐Zielonka A., Tarczyński G., Porównanie czasów kompletacji zamówień dla różnych sposobów wyznaczania trasy magazynierów na przykładzie dużego centrum logistycznego, Ekonometria 2(44), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2014.

Szada‐Borzyszkowsk M., Szada‐Borzyszkowski W., Usprawnienie trasy kompletacji zamówienia w magazynie części do montażu pojazdów samochodowych, „Autobusy” 2017, nr 7–8.

Tarczyński G., The impact of COI‐Based storage on order‐picking times, „Logforum” nr 13(3).

Opublikowane
2020-06-22
Jak cytować
Borowska, O., & Kudelska, I. (2020). Znaczenie wprowadzenia innowacji organizacyjnej w procesie kompletacji. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (10), 171-181. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4573
Dział
Artykuły