„Problemach Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education” publikujemy oryginalne artykuły naukowe w językach polskim i angielskim, których tematyka wpisuje się w nurt badań nad dzieckiem i dzieciństwem oraz wczesną edukacją. Szczególną wagę przywiązujemy do tekstów o charakterze empirycznym, prezentujących wyniki poszukiwań badawczych w interesującym nas obszarze tematycznym. Dążymy do tego, by powiązać namysł nad wczesną edukacją z innymi subdyscyplinami pedagogiki, takimi, jak: pedagogika ogólna, dydaktyka, pedagogika społeczna, pedeutologia, ale także z innymi dziedzinami wiedzy, czyli z filozofią i socjologią edukacji, antropologią kulturową, psychologią czy naukami prawnymi.