Misja

W „Problemach Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education” publikujemy oryginalne artykuły naukowe w językach polskim i angielskim, których tematyka wpisuje się w nurt badań nad dzieckiem i dzieciństwem oraz wczesną edukacją. Szczególną wagę przywiązujemy do tekstów o charakterze empirycznym, prezentujących wyniki poszukiwań badawczych w interesującym nas obszarze tematycznym. 
Dążymy do tego, by powiązać namysł nad wczesną edukacją z innymi subdyscyplinami pedagogiki, takimi, jak: pedagogika ogólna, dydaktyka, pedagogika społeczna, pedeutologia, ale także z innymi dziedzinami wiedzy, czyli z filozofią i socjologią edukacji, antropologią kulturową, psychologią czy naukami prawnymi.
Nasze czasopismo adresowane jest do środowiska akademickiego, którego przedstawicielom chcemy stworzyć warunki do prezentacji swoich badań. Chcemy też docierać do doradców metodycznych, nauczycieli-praktyków, studentów z obszaru nauk społecznych i humanistyki oraz osób zainteresowanych podejmowaną tu problematyką.

O Nas

Czasopismo „Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education” powstało z inicjatywy prof. zw.  dr hab. Doroty Klus-Stańskiej, najpierw jako półrocznik, a od 2011 roku stało się kwartalnikiem, natomiast od 2021 roku ponownie ukazuje się jako półrocznik. Jego pierwszy numer został opublikowany w 2005 roku, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Czasopismo zostało powołane do życia, ponieważ zagadnienia związane z wczesną edukacją były na polskim rynku wydawniczym zdominowane przez ujęcia poradnikowe i popularnonaukowe.  Niedostatek publikacji naukowych dotyczących tego obszaru wytworzył lukę, którą miały wypełnić "Problemy Wczesnej Edukacji/ Issues in Early Education".

Obecnie czasopismo wydawane jest przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Instytutem Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych. Poszczególne numery PWE mają charakter monotematyczny (zob. Archiwum). Podstawowe działy półrocznika to: "Rozprawy i artykuły", "Wdrożenia i praktyki", "Recenzje i sprawozdania". Umożliwiają one publikowanie tekstów o zróżnicowanym charakterze, pisanych także przez autorów z zagranicy. Uzyskana dzięki temu poszerzona perspektywa oglądu zagadnień edukacyjnych stwarza płaszczyznę do podejmowania dialogu prowadzonego z różnych perspektyw badawczych i aksjologicznych.

Czasopismo „Problemy Wczesnej Edukacji” otrzymało grant MEIN w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” na realizację określonych działań w latach 2022-2024.

Indeksacja w bazach danych