Procedura recenzowania

Procedura recenzowania przyjęta w kwartalniku “Problemy Wczesnej Edukacji” jest zgodna z  wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obowiązuje zasada double-blind review process.
Redakcja “Problemów Wczesnej Edukacji” przesyła do recencji artykuły, zgodne z profilem pisma oraz spełniające wrunki określone w zasadach etycznych i informacjach dla autorów. 

Każdy z nadsyłanych artykułów jest poddawany ocenie formalnej przez redakcję, która, decydując wstępnie o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu, bierze pod uwagę zbieżność tematyki z ogólnym profilem pisma i zgodność z podstawowymi standardami artykułu naukowego.

Każdy z nadsyłanych artykułów jest poddawany ocenie formalnej przez redakcję, która, decydując wstępnie o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu, bierze pod uwagę zbieżność tematyki z ogólnym profilem pisma i zgodność z podstawowymi standardami artykułu naukowego.
Następnie tekst zostaje poddany anonimowej recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów. Recenzenci:

 • są wybierani wyłącznie ze względu posiadane kompetencje do recenzowania konkretnego tekstu,
 • nie są członkami redakcji,
 • nie są zatrudnieni w tej samej instytucji, w której jest afiliowany Autor,
 • nie pozostają z Autorem w konflikcie interesów.

Teksty recenzowane są zgodnie z zasadami etycznymi obowiązującymi w czasopiśmie. 

W przypadku badań ilościowych jakość analiz statystycznych jest oceniania przez redaktora statystycznego. Pisemna recenzja zawiera uzasadnienie oceny i sugestie poprawek oraz jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.
Ocena merytoryczna artykułów zostaje przeprowadzona na podstawie następujących kryteriów:

 • oryginalność problemów i stawianych tez,
 • zgodność z aktualną wiedzą naukową,
 • wartość badawcza lub teoretyczna,
 • jasność wykładu i struktura tekstu,
 • trafność tytułu i doboru słów kluczowych,
 • dobór literatury,
 • zgodność z profilem pisma.

Autor jest informowany o wyniku procedury recenzowania, ma możliwość prowadzenia korespondencji z redakcją w sprawie ewentualnych uwag recenzentów:

 • może zmienić nadesłany artykuł i ponownie przesłać go do redakcji,
 • jeśli nie akceptuje wszystkich uwag recenzentów i redakcji, powinien dołączyć krótkie wyjaśnienie swojej decyzji.

Ostateczną decyzję o druku podejmuje Kolegium Redakcyjne PWE, a autor jest o niej informowany.
Redakcja archiwizuje elektroniczną wersję wszystkich nadesłanych tesktów, również tych, które nie zostały opublikowane, oraz ich recenzje.