Zasady etyczne

Zespół Redakcyjny czasopisma naukowego „Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education” w trosce o wysoką jakość publikowanych artykułów przestrzega zasad etycznych i wymaga tego od wszystkich stron zaangażowanych w proces publikacji: autorów publikacji, redaktorów czasopisma, recenzentów oraz wydawcy. 

Redakcja "Problemów Wczesnej Edukacji” oświadcza, iż wszelkie wykryte przypadki naruszenia zasad etycznych stanowią przesłankę do odrzucenia artykułu i powiadomienia odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Poniższe wytyczne zostały opracowane na podstawie:

 1. Zaleceń COPE Committee on Publication Ethics zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.
 2. COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers. Wersja polska zaleceńCommittee on Publication Ethics (COPE) jest dostępna w przekładzie E. Rozkosz i S. Ufnalskie).
 3. Opracowania Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. 

OBOWIĄZKI AUTORÓW
Autorstwo pracy

 1. Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które miały znaczący udział w projekcie badań, jego realizacji i interpretacji wyników.
 2. Autor ma obowiązek wskazania wszystkich współautorów mających wkład w powstanie publikacji i uzyskania od nich akceptacji ostatecznej wersji tekstu i zgody na jego publikację.
 3. Każdy z autorów zobowiązany jest do określenia swojego wkładu w powstanie tekstu w zakresie jakościowym i odpowiadającej mu wartości procentowej. W tym celu autorzy składają wspólne oświadczenie, którego obowiązujący wzór jest dostępy na stronie internetowej „PWE”.
 4. Za złamanie zasad etycznych uznaje się działania ghostwriting guest autorship, będące przejawami nierzetelności naukowej.
 5. Wkład osób niebędących formalnie współautorami może zostać ujawniony w postaci podziękowań w przypisie do artykułu.

Oryginalność i plagiat

 1. Artykuły składane do czasopisma mogą być wyłącznie oryginalnymi dziełami, nienaruszającymi praw autorskich osób trzecich.
 2. Plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.
 3. Autor powinien potwierdzić, że złożony do publikacji artykuł jest jego własną pracą, dotąd niepublikowaną (w całości lub w istotnych częściach) i nierozpatrywaną w tym samym czasie przez żadną inną redakcję.  Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone. Za nieetyczne uznaje się także przedkładanie artykułu naukowego, będącego tłumaczeniem tekstu opublikowanego.
 4. Autor ma obowiązek poprawnego wskazania wykorzystanych prac innych autorów poprzez staranność w przytaczaniu cytatów oraz sporządzaniu bibliografii.
 5. W celu zapewnienia oryginalności publikacji naukowych Redakcja czasopisma PWE korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów
Autor powinien w składanym oświadczeniu (link) ujawnić informacje o źródłach finansowania projektów przedstawionych w swojej publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz zadeklarować wszelkie potencjalne przypadki konfliktu interesów.

Dostęp do danych i ich przechowywanie
Autor powinien prowadzić rzetelną ewidencję danych nieprzetworzonych związanych z jego publikacją i zachować je co najmniej przez rok od momentu publikacji artykułu. Autor może zostać poproszony przez redakcję o zapewnienie dostępu do tych danych.

Zasadnicze błędy w publikowanych pracach

 1. Autor powinien niezwłocznie powiadomić redaktora naczelnego, jeśli zauważy znaczące błędy w swojej publikacji.
 2. We współpracy z redaktorem naczelnym i wydawcą powinna zostać opublikowana errata, aneks, sprostowanie lub wycofanie publikacji.

OBOWIĄZKI REDAKTORA NACZELNEGO I REDAKCJI

Decyzja o publikacji

 1. Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach i opinii kolegium redakcyjnego.
 2. Na decyzję o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, plagiatu lub autoplagiatu oraz wątpliwości, co do autorstwa lub współautorstwa artykułu.
 3. Redaktor naczelny ponosi odpowiedzialność za decyzje, które ze złożonych artykułów powinny zostać opublikowane w czasopiśmie "Problemy Wczesnej Edukacji".

Bezstronność
W procesie oceny artykułów istotna jest ich oryginalność, jakość naukowa oraz zgodność z profilem czasopisma. Nie ma na nią wpływu pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność etniczna, poglądy polityczne, płeć, rasa czy wyznanie. 

Poufność
Redakcja dochowuje poufności korespondencji z autorami oraz recenzentami. Treść korespondencji nie będzie udostępniania osobom trzecim.
Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora. 

Konflikt interesów
Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych.

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Terminowość

 1. Recenzent powinien sporządzić recenzję w ustalonym z redakcją terminie. W przypadku, gdy nie może wywiązać się z terminu lub zrecenzować pracy w ogóle powinien niezwłocznie poinformować o tym sekretarza redakcji.
 2. Recenzent powinien wyrażać zgodę na recenzowanie wyłącznie tych prac, z zakresu których posiada odpowiednią wiedzę, umożliwiającą mu wydanie stosownej opinii w określonym czasie. 

Poufność

 1. Wszystkie recenzowane artykuły traktowane są jako dokumenty poufne. Recenzent jest zobowiązany do nieujawniania żadnych szczegółów dotyczących pracy, jak i sporządzanej przez siebie recenzji.
 2. Informacje pozyskane w procesie recenzowania pracy naukowej nie mogą być wykorzystywane przez recenzenta dla własnych korzyści.

Anonimowość
Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo. Redakcja nie udostępnia recenzentom danych autorów, a autorom informacji o recenzentach.

Oryginalność

 1. Recenzent powinien zidentyfikować każde znaczące podobieństwo, częściowe pokrywanie się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą.
 2. Każde, nawet najmniejsze podejrzenie o wystąpienie plagiatu Recenzent powinien niezwłocznie zgłosić Redaktorowi Naczelnemu PWE.

Konflikt interesów
Recenzenci nie mogą recenzować prac, w stosunku, do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem (zależność służbowa, związki osobiste), firmą lub instytucją związanymi z pracą. Recenzenci są zobowiązani do poinformowania redaktora naczelnego o wszystkich ewentualnych przypadkach konfliktu interesów.

Obiektywizm
Recenzje powinny zawierać bezstronną i konstruktywną ocenę recenzowanej pracy. Za niedopuszczalne uznaje się personalne uwagi pod adresem autora pracy.

OBOWIĄZKI WYDAWCY
W sytuacji domniemanej lub udowodnionej nierzetelności naukowej, nieuczciwej publikacji lub plagiatu, Wydawca, w bezpośredniej współpracy z redaktorem naczelnym czasopisma, podejmuje wszelkie właściwe środki w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia poprawek do określonego artykułu.
Działania te mogą przyjąć formę szybkiego opublikowania erraty lub pełnego wycofania pracy z czasopisma w uzasadnionych przypadkach.