Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst spełnia wymogi opisane w wytycznych dla autorów.
 • Tekst zapisany w formacie Microsoft Word.
 • Do tekstu dołączona jest umowa o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów z prawem do udzielania sublicencji CC (dostępna w zakładce Informacje dla Autorów)

Wytyczne dla autorów

Tematyka numerów planowanych w roku 2024:
Numer 1 (58): Wychodząc poza schemat Montessori? / Getting out of Montessori box? (nabór tekstów zamknięty)
Numer 2 (59): W stronę potrzeb dziecka /Towards the child's needs
Termin nadsyłania artykułów: 31 sierpnia 2024

Zapraszamy do współtworzenia numerów naszego czasopisma.

Autorzy, którzy zamierzają opublikować swój artykuł w „Problemach Wczesnej Edukacji” powinni przesłać go za pośrednictwem Platformy Uniwersyteckie Czasopisma Naukowe UG: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/about/submissions.

W wyjątkowych sytuacjach można kontaktować się z Redakcją droga mailową: czasopismopwe@gmail.com. Zarówno w mailu z załączonym artykułem, jak i w samym artykule trzeba podać następujące dane o autorze:

 • imię i nazwisko autora/autorów oraz dla każdego z nich,
 • stopień i tytuł naukowy,
 • numer ORCID,
 • afiliację (uczelnia, instytut, katedra),
 • adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy.

Do zgłoszonego artykułu należy dołączyć:

 • umowę o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów z prawem do udzielania sublicencji CC (pobierz umowę). Skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy redakcji:  czasopismopwe@gmail.com 
 • w osobnych plikach tabele, rysunki i zdjęcia zamieszczone w artykule.

Przed wysłaniem tekstu do redakcji „Problemów Wczesnej Edukacji” zachęcamy Autorów do zapoznania się z artykułami dotyczącymi podobnych zagadnień, które zostały już opublikowane w naszym czasopiśmie.
Teksty nadesłane do redakcji „Problemów Wczesnej Edukacji” zostają poddane procedurze recenzowania, opisanej szczegółowo w zakładce Procedura recenzowania.

Wymogi redakcyjne

Przyjmujemy artykuły wyłącznie w formatach tekstowych. Wykresy, tabele, zdjęcia i ryciny należy zamieścić w tekście oraz przysyłać jako osobne pliki. Maksymalna objętość całego tekstu (z abstraktami i bibliografią) nie może przekroczyć 40 tys. znaków (ze spacjami). W pracach należy uwzględnić następujące wskazania edytorskie:

 • tekst – czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5; marginesy standardowe,
 • na wstępie tekstu należy zamieścić streszczenie (max. 200 słów wraz z tytułem) w języku angielskim oraz słowami kluczowymi (max. 5) w językach polskim i angielskim,
 • przypisy bibliograficzne zawarte są w tekście artykułu (styl amerykański), składają się z nazwiska autora i roku wydania oraz strony cytowanej publikacji po dwukropku, ujętych w nawias, np.: (Kowalski 2006: 32),
 • gdy przytoczone są dwie publikacje tego samego autora wydane w tym samym roku, zapisujemy: (Kowalski 2006a; Kowalski 2006b),
 • przy cytowaniu pracy dwóch autorów umieszczamy nazwiska obu oddzielone przecinkiem, np.: (Piotrowski, Kowalski 2007). Jeżeli autorów jest trzech lub więcej, podajemy nazwisko pierwsze, dodajemy „i in.”, np. (Mills i in. 2006),
 • przypisy odautorskie, zawierające komentarze i uzupełnienia do tekstu powinny być ograniczone do absolutnego minimum.  Umieszcza się je na dole strony i kolejno numeruje,
 • fotografie znajdujące się w tekście powinny zawierać numerację oraz źródło. Dodatkowo autor artykułu załącza  zgodą na ich publikację w czasopiśmie.  W wersji papierowej PWE zamieszczamy zdjęcia czarno-białe,
 • wszystkie publikacje, na które Autor powołuje się w tekście, powinny być ujęte w bibliografii dodanej na końcu artykułu, w układzie alfabetycznym według podanego niżej wzoru.

Dla druków zwartych adres bibliograficzny obejmuje:

 • nazwisko, inicjał imienia, rok wydania w nawiasie półokrągłym, tytuł pracy kursywą, po kropce miejsce wydania, po przecinku wydawnictwo, np.:
  Bruner J.S. (2006), Kultura edukacji. Kraków, Universitas.
  Torrance E.P. (1995), Why fly? A philosophy of creativity. Norwood, Ablex Publishing.
  Olechnicki K. (2003), Technika, praktyka i sztuka eseju fotograficznego. W: K. Olechnicki (red.), Studia z socjologii i antropologii obrazu. Toruń, Wydawnictwo UMK.
 • w przypadku artykułu z czasopisma opis bibliograficzny zawiera: nazwisko autora, inicjał imienia, rok wydania w nawiasie półokrągłym, tytuł artykułu, tytuł i numer czasopisma, np.:
  Melosik Z. (2008), Edukacja merytokratyczna i społeczne konstrukcje sukcesu życiowego. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 1(7).
  Corbin J.M. (1998), Alternative interpretations: Valid or not? „Theory and Psychology”, 8(1).
 • opis artykułu ze strony www obejmuje: nazwisko autora i tytuł, adres internetowy, datę dostępu, np.:
  Gilliard D., Education in England: a brief history. http://www.educationengland.org.uk/history/chapterll.html, 07.04.2011.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.