Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo skierowane jest do środowiska akademickiego, metodyków, nauczycieli-praktyków, studentów z obszaru nauk społecznych i humanistyki oraz osób zainteresowanych podejmowaną tu problematyką. Artykuły naukowo-krytyczne prezentują głównie tematykę związaną z nurtem badań nad dzieckiem i dzieciństwem oraz wczesną edukacją. Założeniem redakcji jest powrót myśli nad wczesną edukacją do źródeł o szerszym charakterze, takich jak pedagogika ogólna, dydaktyka, pedagogika społeczna, socjologia edukacji, antropologia kulturowa, pedeutologia, psychologia, poprzez zamieszczanie w piśmie tekstów, które z tych dziedzin się wywodzą.

Historia czasopisma
Recenzowany półrocznik zatytułowany „Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education” powstał z inicjatywy prof. zw. dr hab. Doroty Klus-Stańskiej. Ukazał się po raz pierwszy w 2005 roku pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Od numeru 2011/2 (14) pismo jest kwartalnikiem.

Indeksacja w bazach danych

Prawo autorskie

Czasopismo "Problemy Wczesnej Edukacji" wydawane jest w modelu otwartego dostępu (open access). Wszystkie artykuły są dostępnie bezpłatnie. Artykuły od tomu 42 udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Zasady etyczne

W przypadku wykrycia nadużycia lub nierzetelności po stronie autorów lub recenzentów zespół redakcyjny czasopisma postępuje zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej i stosuje procedury ujęte w diagramach Committee on Publication Ethics (COPE).