Child in exile

Autor

  • Monika Mačkinová University of Comenius in Bratislava
  • Agnieszka Nowicka University of Zielona Góra

Słowa kluczowe:

unaccompanied minors, legal protection, asylum

Abstrakt

Migration, as a global phenomenon has a long history also in the Slovak Republic. Most of the migrants come, or are passing through its territory legally. There are still cases of illegal migration, too. The reasons for this form of state borders crossing are diverse. Part of illegal migrants are also people who are belonging to vulnerable groups, including unaccompanied minors. Since this is a specific and particularly vulnerable group of migrants, the European Union and subsequently the Slovak Republic adopted several legislative measures in the area of migration and asylum. Their aim is to adjust the status of unaccompanied minors and to contribute to finding lasting solutions to their current situation, taking into account their best interests.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Fajnorová K., Števulová Z.(2009), Právne postavenie a možnosti integrácie maloletých cudzincov bez sprievodu v Slovenskej republike. Bratislava, OZ Liga za ludské práva.

Masaryk V. (2015), Humanitárne programy medzinárodných humanitárnych organizácií. In: Imigranti v Európskej únii, Piešťany, 15.12.2015. Sládkovičovo, Vysoká škola Danubius.

Masaryk V. (2016), Principles and aspects of providing of humanitarian assistance in the Slovak republic. In: Migration and its impact on V4 countries. Trnava, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava.

Kopinec P. (2013), Analysis of aspects of education of refugee children in Great Britain and Slovakia. In: Children and War: Past and Present. Second international multidisciplinary conference to be held at the University of Salzburg, Rakúsko 10–12.7.2013. Salzburg, Univeristy of Salzburg.

Ruxton S. (2000), Separated Children Seeking Asylum in Europe: A Programme for Action [online].

Separated Children in Europe Programme, 2000 [accessed: 12.02.2011]. Dostupné na internete: http://www.savethechildren.net/separated_children /publications/reports/index.html.

Zákon NR SR č. 460/1992 Z.z. Ústava Slovenskej republiky.

Zákon NR SR č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších Predpisov.

Zákon NR SR č. 606/2003 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon NR SR č. 207/2004 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

Zákon NR SR č. 40/2006 Z.z. úplné znenie Občianskeho súdneho poriadku zo 4. decembra 1963 č. 99/1963 Zb. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon NR SR č. 414/2007 Z.z. úplné znenie zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon NR SR č. 27/2009 Z.z. úplné znenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon NR SR č. 222/2010 Z.z. úplné znenie zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oznámenie č. 104/1991 Z.z. Federálneho ministerstva zahranicných vecí o dojednaní Dohovoru o právach dieťaťa.

Opublikowane

2016-09-29

Jak cytować

Mačkinová, M., & Nowicka, A. (2016). Child in exile. Problemy Wczesnej Edukacji, 35(4), 118–126. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/784