O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny

Od 2012 roku „Schulz/Forum” jest platformą, na której spotykają się badacze i czytelnicy Brunona Schulza. Są na niej prezentowane najnowsze interpretacje jego twórczości – zarówno prozatorskiej, jak i graficznej – oraz nieznane materiały archiwalne i dokumenty rzucające nowe światło na jego biografię. Przez ostatnie lata czasopismu udało się zdobyć uznanie (oraz rozpoznawalność) nie tylko wśród literaturoznawców (zwłaszcza schulzologów), ale też w szeroko rozumianej humanistyce – również zagranicznej.

Redakcja zamierza rozwijać tę tendencję i zwiększać zakres międzynarodowej współpracy i dialogu. Dotyczy to głównie środowiska badaczy Schulza już goszczących na łamach „Schulz/Forum” – ze Lwowa i z Drohobycza, z Paryża, z Cambridge, Chicago czy z Tokio. Projekt na najbliższe lata zakłada jednak przede wszystkim ożywienie współpracy z autorami z Niemiec, Holandii, Brazylii czy z Hiszpanii. Kierunki te wyznacza aktualna faza światowej recepcji dzieła Schulza, który – jak się wydaje – od co najmniej dwóch dekad jest przedmiotem rosnącego zainteresowania. Świadczą o tym nowe tłumaczenia na obce języki. W ślad za nimi idzie refleksja krytycznoliteracka i naukowa.

„Schulz/Forum” ma szanse stać się międzynarodowym periodykiem współorganizującym coraz intensywniej rozwijającą się na świecie debatę na temat Schulza i jego dzieła. Pod patronatem czasopisma, w ramach Biblioteki „Schulz/Forum”, wydawane są także najnowsze książki schulzologiczne zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów.

Działy

[odczytania]
W dziale prezentowane są najnowsze interpretacje twórczości Brunona Schulza zarówno polskich, jak i zagranicznych autorek i autorów. Wszystkie artykuły publikowane w tym dziale są recenzowane.

[paralele i konteksty]
W dziale prezentowane są teksty komparatystyczne, w których osoba i dzieło Brunona Schulza spotyka się z innymi twórcami i reprezentowanymi przez nich kulturami. Wszystkie artykuły publikowane w tym dziale są recenzowane.

[inicjacje schulzowskie]
W dziale prezentowane są schulzologiczne debiuty – w szczególności młodych badaczy i badaczek. Wszystkie artykuły publikowane w tym dziale są recenzowane.

[horyzont życia]
W dziale prezentowane są teksty biograficzne i okołobiograficzne poświęcone Schulzowi, jak również próby teoretycznoliterackie związane z biografistyką. Wszystkie artykuły publikowane w tym dziale są recenzowane.

[horyzont dzieła]
W dziale prezentowane są teksty, dla których przewodnim tematem jest dzieło Schulza – jako problem edytorski, a także materialny i historyczny zespół źródeł. Wszystkie artykuły publikowane w tym dziale są recenzowane.

[inspiracje]
W dziale prezentowane są najnowsze teksty „schulzoidalne”, czyli próby literackie inspirowane twórczością Brunona Schulza. Teksty publikowane w tym dziale nie są recenzowane.

[fragmenty antropologiczne]
W dziale prezentowane są ważne eseje i rozprawy z humanistyki światowej, po raz pierwszy tłumaczone na język polski oraz stanowiące uzupełnienie numerów tematycznych „Schulz/Forum”. Teksty publikowane w tym dziale nie są recenzowane.

[archiwum]
W dziale prezentowane są archiwalia i znaleziska schulzowskie, a także krytyczne opracowania zespołów archiwalnych i sprawozdania z kwerend. Teksty publikowane w tym dziale nie są recenzowane, chyba że mają charakter naukowych rozpraw.

[projekty]
W dziale prezentowane są projekty artystyczne, literackie i naukowe związane z dziełem lub osobą Brunona Schulza – zwykle w formule zapowiedzi lub automanifestu. Teksty publikowane w tym dziale nie są recenzowane.

[noty, recenzje, przeglądy]
W dziale prezentowane są najnowsze informacje dotyczące recepcji Schulza i schulzologicznego środowiska: recenzje, teksty popularnonaukowe, sprawozdania z konferencji, ogłoszenia. Teksty publikowane w tym dziale zwykle nie są recenzowane, chyba że mają charakter naukowych polemik.

Harmonogram publikacji / nabór tekstów

„Schulz/Forum” ukazuje się dwa razy w roku – w marcu i wrześniu.

Redakcja prowadzi nabór tekstów w trybie ciągłym. Ponadto nabór do specjalnych numerów tematycznych ogłaszany wraz z krótkim opisem CFP jest na stronie internetowej czasopisma w roku poprzedzającym planowaną publikację. Szczegółowe instrukcje dla autorów znajdują się w zakładce Przesyłanie tekstów.

Językiem głównym czasopisma jest polski. Teksty zgłoszone w innych językach będą rozpatrywane do tłumaczenia na podstawie anglojęzycznego abstraktu.

Czasopismo nie pobiera od autorów opłat za publikację artykułów.

Polityka Open Access

„Schulz/Forum” zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Kolejne numery „Schulz/Forum” publikowane są bezpłatnie w wersji cyfrowej na stronie internetowej czasopisma oraz w bazach bibliometrycznych.

Złożenie tekstu do „Schulz/Forum” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie go wraz z metadanymi na warunkach licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa (CC BY-SA 4.0).

Wzór umowy autorskiej dostępny jest tutaj.

Indeksowanie w bazach

Biblioteka Nauki
CEEOL – Central and Eastern European Online Library
CEJSH – Central European Journal of Social Sciences and Humanities
DOAJ – Directory of Open Access Journals
EBSCO
ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities
PBN/POL-index

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej redaktorzy „Schulz/Forum” dokładają wszelkich starań, aby spełniać standardy określone przez Committee on Publication Ethics (COPE).

Obowiązki redakcji

 • Redakcja podejmuje wstępną decyzję o wyborze tekstów do publikacji spośród nadesłanych propozycji.
 • Redakcja do ostatecznej oceny tekstów powołuje dwóch recenzentów, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie.
 • Redakcja ocenia artykuły tylko ze względu na wartość merytoryczną, etyczną i stylistyczną. Nigdy natomiast nie kieruje się względami rasy, płci, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia etnicznego, obywatelstwa czy filozofii politycznej autorów.
 • Redakcja do momentu publikacji nie ujawnia informacji dotyczących zgłoszonego tekstu. Udostępniany jest on wyłącznie recenzentom (anonimowo), a także redaktorom językowo-stylistycznym i operatorom składu, którzy biorą udział w procesie wydawniczym.
 • Żaden z członków redakcji nie będzie korzystać z nadesłanych materiałów do własnych celów badawczych przed publikacją numeru, chyba że uzyska jednoznaczną zgodę autorki lub autora.
 • Redakcja dba o to, by wszystkie opublikowane teksty zostały umieszczone w otwartym dostępie na stronie internetowej czasopisma, a także w bazach bibliometrycznych, do których należy czasopismo.

Obowiązki recenzentów

 • Recenzenci formułują rzetelne opinie, na podstawie których możliwe będzie zaakceptowanie lub odrzucenie przez „Schulz/Forum” nadesłanych artykułów.
 • Recenzenci dostarczają autorom merytorycznych uwag, za pomocą których możliwe będzie dostosowanie artykułu do najwyższych standardów naukowych.
 • Recenzenci w procesie oceny kierują się zasadą bezstronności.
 • Recenzenci nie będą korzystać z nadesłanych artykułów do własnych celów badawczych przed publikacją numeru.
 • Recenzenci informują redakcję o możliwości zaistnienia konfliktu interesów. W takim przypadku następuje zmiana recenzenta.
 • Recenzenci niezwłocznie informują redakcję o podejrzeniu plagiatu, autorstwa widmo lub o próbie opublikowania danego tekstu po raz drugi.
 • Recenzenci zachowają tajemnicę na temat treści publikacji oraz treści recenzji.

Obowiązki autorów

 • Autorzy zgłaszają do czasopisma wyłącznie artykuły opierające się na oryginalnych badaniach, dotychczas niepublikowane (chyba że w porozumieniu z redakcją ustalono inaczej) oraz niezgłoszone do innych wydawnictw.
 • Autorzy dbają o to, by teksty były napisane na najwyższym poziomie intelektualnym i stylistycznym.
 • Autorzy zapoznają się z instrukcjami edytorskimi czasopisma i starają się zgodnie z nimi przygotować nadsyłane teksty.
 • Autorzy przedstawiają pełną i rzetelną listę materiałów źródłowych i dzieł cytowanych, uwzględniają wszystkich badaczy, których praca umożliwiła stworzenie nadesłanego tekstu.
 • Autorzy dostarczają redakcji wszystkie niezbędne zgody i licencje na opublikowanie materiałów ikonograficznych, które nie należą do domeny publicznej.
 • Autorom nie wolno nadsyłać do redakcji artykułów już publikowanych, chyba że zostaną one uprzednio zamówione jako istotne pod względem merytorycznym uzupełnienie danego numeru.
 • Autorom nie wolno nadsyłać do redakcji tekstów zawierających treści dyskryminujące jakiekolwiek osoby pod względem rasy, płci, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia etnicznego, obywatelstwa czy filozofii politycznej. Artykuły takie będą odrzucane niezależnie od ich wartości merytorycznych.
 • Autorom nie wolno nadsyłać do redakcji prac noszących znamiona plagiatu bez względu na to, czy plagiat będzie polegał na nieudokumentowanym przekładzie, nieudokumentowanej cytacji lub nieoznaczonym odwołaniu do niepublikowanych prac czy idei innych osób – w tym studentów, których nieopublikowane prace pozostają ich własnością intelektualną. Wszelkie próby plagiatu będą przez redakcję demaskowane zgodnie z przekonaniem, że plagiat i fałszerstwo są nie tylko przestępstwami, ale także najbardziej niegodnymi aktami, jakich można dopuścić się w przestrzeni badań akademickich.
 • Autorzy niezwłocznie poinformują redakcję o dostrzeżeniu poważnych błędów lub nieścisłości, których recenzenci lub redaktorzy numeru nie mieli możliwości zweryfikować, i zażądają opublikowania erraty w numerze kolejnym.
 • Autorzy zachowują prawa do artykułów opublikowanych w „Schulz/Forum”. Jednocześnie wraz ze złożeniem tekstu udzielają redakcji zgody na korzystanie z tegoż artykułu na zasadach licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa (CC BY-SA 4.0).