Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był wcześniej opublikowany, ani też nie został zgłoszony do opublikowania w innym czasopiśmie (lub przy wysyłaniu zamieszczono wyjaśnienie w komentarzu dla redaktora).
 • Tekst jest sformatowany (przygotowany) zgodnie z wytycznymi dla autorów. Wysyłany tekst zapisany jest w jednym z akceptowanych formatów: RTF, DOC, DOCX lub ODT.

Wytyczne dla autorów

Prosimy o przesyłanie materiałów na adres schulzforum@terytoria.com.pl. Do tekstów należy dołączyć: biogram w języku polskim (do 800 znaków), abstrakt w języku angielskim (do 800 znaków), pięć słów kluczowych w języku angielskim oraz plik z bibliografią załącznikową w stylu Chicago. Jeśli artykuł zawiera ilustracje, autorzy proszeni są o dostarczenie dodatkowo: plików w formacie JPG lub TIFF w rozdzielczości dostosowanej do druku (300 DPI) oraz osobnego pliku tekstowego z podpisami. Autorzy proszeni są o dostarczanie tekstów napisanych starannie i odpowiedzialnie – zarówno pod względem intelektualnym, jak i literackim. Uwzględnienie poniższych wskazówek edytorskich, stosowanych przez redakcję „Schulz/Forum”, znacznie usprawni proces wydawniczy:

 • Teksty należy zapisać czcionką Times New Roman, 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza, w formacie RTF lub DOC.
 • W wydrukach wordowskich nie trzeba zaznaczać wcięć akapitowych (program do składu zrobi je automatycznie).
 • W wydrukach wordowskich nie trzeba zajmować się formatowaniem typograficznym tekstu, tj. określaniem kroju i wielkości czcionki w tytułach, śródtytułach etc. – odpowiednie style zostaną wprowadzone na etapie składu.
 • Spacjowanie (rozstrzelenie) tekstu zaznaczamy na wydrukach wordowskich za pomocą podkreślenia; spacja zostanie wprowadzona na etapie składu (rozstrzeleniem wyróżnia się wyrazy w języku polskim, które mają być specjalnie podkreślone).
 • Cytaty składamy wielkością pisma podstawowego, w cudzysłowach, zazwyczaj w ciągu (wyjątek stanowią na przykład cytaty kilkuakapitowe).
 • Cytowane wiersze – czcionka wielkości pisma podstawowego, bez cudzysłowów, odstęp od góry i od dołu, odnośnik przypisu za kropką, wykrzyknikiem lub znakiem zapytania. Cytowane wiersze są centrowane w składzie, nie trzeba zaznaczać centrowania na wydrukach wordowskich.
 • Jeśli poniżej wiersza cytowanego przytaczamy jego wersję w języku oryginału, to wstawiamy wers odstępu, a następnie umieszczamy tekst oryginalny w nawiasie kwadratowym. Takie samo rozwiązanie stosujemy, gdy wiersz cytowany występuje w języku obcym, a w nawiasach podajemy jego przekład filologiczny.
 • Kursywą zapisujemy: a) słowa i wyrażenia obcojęzyczne, oprócz już przyswojonych, także dłuższe fragmenty w językach obcych z wyjątkiem wierszy; b) tytuły książek, dzieł muzycznych, plastycznych, filmów (po polsku i w języku obcym).
 • Antykwą zapisujemy: a) tytuły czasopism, w cudzysłowie; b) tytuły części, rozdziałów i podrozdziałów książek przywoływanych w tekście – umieszczamy je w cudzysłowie; c) nazwy tekstów religijnych i ich części, na przykład: Biblia, Stary Testament, Księga Rodzaju, Pieśń nad pieśniami, a także skróty odsyłające do poszczególnych fragmentów Biblii (skróty mogą mieć formę przyjętą w Biblii Tysiąclecia lub w innym cytowanym wydaniu; można posługiwać się także ogólnie przyjętymi skrótami łacińskimi); d) jeśli cały tekst jest kursywą, to antykwa pełni funkcję wyróżnienia; wyjątek stanowi żywa pagina zapisana kursywą – jeśli w treści żywej paginy występuje tytuł jakiegoś utworu wyróżniamy go za pomocą cudzysłowu; e) w wypadku wierszy cytowanych w obrębie tekstu głównego podział na wersy zaznaczamy za pomocą ukośnika; po jego obu stronach pozostawiamy światło (np. „Dawniej / wiemy z historii / wychodziła z ciała / kiedy stawało serce”).
 • Na końcu zdania stosujemy następującą kolejność znaków: cudzysłów, odnośnik przypisu, kropka (uwaga: w cytowanych wierszach odnośnik przypisu stawiamy wyjątkowo za kropką).
 • Liczebniki: a) w miarę możliwości zapisujemy słownie; b) nie stosujemy zapisów typu: XIX-wieczny, 5-letni, lecz: dziewiętnastowieczny, pięcioletni; c) wieki numerujemy cyframi rzymskimi, np. XIX wiek; d) „lata osiemdziesiąte” i inne zawsze zapisujemy słownie; e) między liczebniki wstawiamy myślnik (–), nie dywiz (-): 1997–1998, bez spacji.
 • Skróty „np.”, „m.in.”, „św.”, „r.”, „w.” i inne rozpisujemy, zwłaszcza w tekście głównym.
 • Wypuszczenia w cytowanych tekstach oznaczamy za pomocą wielokropka ujętego w nawias kwadratowy.
 • Cytat w cytacie zaznaczamy za pomocą cudzysłowów francuskich « », z ostrzami skierowanymi na zewnątrz.
 • Staramy się rozwijać inicjały imion osób przywoływanych w tekście głównym.
 • Sprawdzamy poprawność cytatów i adresów bibliograficznych.
 • Nie narzucamy stylu cytowania, choć preferujemy formę przypisów dolnych zgodną z zaleceniami wydawcy. Szczegółowe instrukcje można pobrać w pliku PDF.

[fragmenty antropologiczne]

W dziale publikowane są rozmaite konteksty z humanistyki światowej, stanowiące uzupełnienie tematyczne numeru.

[archiwum]

Recenzowane zależnie od artykułu, w dziale publikowane są zarówno dokumenty źródłowe i archiwalne (nierecenzowane), jak i krytyczne opracowania zbioru archiwalnego (recenzowane).

[projekty]

Nierecenzowane, w dziale publikowane są prezentacje artystycznych, literackich i naukowych projektów schulzowskich i okołoschulzowskich.

[noty, recenzje, przeglądy]

Recenzowane zależnie od artykułu, w dziale publikowane są zarówno omówienia naukowe, jak i teksty popularnonaukowe czy noty informacyjne.

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) dalej RODO oraz w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu wydawniczego i rozpowszechnienia publikacji.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu określonego w punkcie 3 na podstawie przepisu prawa określonego w punkcie 4.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celu, o którym mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.