Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był wcześniej opublikowany ani nie został zgłoszony do opublikowania w innym czasopiśmie (lub przy wysyłaniu zamieszczono wyjaśnienie w komentarzu dla redaktora).
 • Tekst jest sformatowany (przygotowany) zgodnie z wytycznymi dla autorów. Wysyłany tekst zapisany jest w jednym z akceptowanych formatów: .rtf, .doc lub .docx.
 • Tekst został napisany starannie pod względem stylistycznym.
 • Objętość tekstu nie przekracza 40 000 znaków.
 • Do tekstu został dołączony biogram w języku polskim o objętości do 800 znaków, zgodny z konwencją stosowaną w czasopiśmie.
 • Do tekstu został dołączony abstrakt w języku angielskim o objętości do 2000 znaków.
 • Do tekstu zostało dołączonych pięć słów kluczowych w języku polskim i angielskim.
 • Do tekstu została dołączona bibliografia sformatowana w stylu Chicago.
 • Jeśli tekst zawiera ilustracje, autorzy proszeni są o dostarczenie dodatkowo: plików w formacie .jpg lub .tiff w rozdzielczości dostosowanej do druku (300 dpi) oraz osobnego pliku tekstowego z podpisami.
 • Proponowane ilustracje nie są obarczone prawami autorskimi lub uzyskana została oficjalna zgoda na ich opublikowanie.

Wytyczne dla autorów

Prosimy o przesyłanie tekstów za pośrednictwem systemu OJS lub na adres schulzforum@terytoria.com.pl. Redakcja „Schulz/Forum” prowadzi nabór tekstów w trybie ciągłym. Czasopismo nie pobiera od autorów opłat za publikację artykułów.

Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do poniższych wskazówek edytorskich:

 • Teksty należy zapisać czcionką Times New Roman, 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza, w formacie .rtf, .doc lub .docx.
 • W wydrukach wordowskich nie trzeba zaznaczać wcięć akapitowych (program do składu zrobi je automatycznie).
 • W wydrukach wordowskich nie trzeba zajmować się formatowaniem typograficznym tekstu, tj. określaniem kroju i wielkości czcionki w tytułach, śródtytułach etc. – odpowiednie style zostaną wprowadzone na etapie składu.
 • Spacjowanie (rozstrzelenie) tekstu zaznaczamy na wydrukach wordowskich za pomocą podkreślenia; spacja zostanie wprowadzona na etapie składu (rozstrzeleniem wyróżnia się wyrazy w języku polskim, które mają być specjalnie podkreślone).
 • Cytaty składamy wielkością pisma podstawowego, w cudzysłowach, zazwyczaj w ciągu (wyjątek stanowią na przykład cytaty kilkuakapitowe).
 • Cytowane wiersze – czcionka wielkości pisma podstawowego, bez cudzysłowów, odstęp od góry i od dołu, odnośnik przypisu za kropką, wykrzyknikiem lub znakiem zapytania. Cytowane wiersze są centrowane w składzie, nie trzeba zaznaczać centrowania na wydrukach wordowskich.
 • Jeśli poniżej wiersza cytowanego przytaczamy jego wersję w języku oryginału, to wstawiamy wers odstępu, a następnie umieszczamy tekst oryginalny w nawiasie kwadratowym. Takie samo rozwiązanie stosujemy, gdy wiersz cytowany występuje w języku obcym, a w nawiasach podajemy jego przekład filologiczny.
 • Kursywą zapisujemy: a) słowa i wyrażenia obcojęzyczne, oprócz już przyswojonych, także dłuższe fragmenty w językach obcych z wyjątkiem wierszy; b) tytuły książek, dzieł muzycznych, plastycznych, filmów (po polsku i w języku obcym).
 • Antykwą zapisujemy: a) tytuły czasopism, w cudzysłowie; b) tytuły części, rozdziałów i podrozdziałów książek przywoływanych w tekście – umieszczamy je w cudzysłowie; c) nazwy tekstów religijnych i ich części, na przykład: Biblia, Stary Testament, Księga Rodzaju, Pieśń nad pieśniami, a także skróty odsyłające do poszczególnych fragmentów Biblii (skróty mogą mieć formę przyjętą w Biblii Tysiąclecia lub w innym cytowanym wydaniu; można posługiwać się także ogólnie przyjętymi skrótami łacińskimi); d) jeśli cały tekst jest kursywą, to antykwa pełni funkcję wyróżnienia; wyjątek stanowi żywa pagina zapisana kursywą – jeśli w treści żywej paginy występuje tytuł jakiegoś utworu wyróżniamy go za pomocą cudzysłowu; e) w wypadku wierszy cytowanych w obrębie tekstu głównego podział na wersy zaznaczamy za pomocą ukośnika; po jego obu stronach pozostawiamy światło (np. „Dawniej / wiemy z historii / wychodziła z ciała / kiedy stawało serce”).
 • Na końcu zdania stosujemy następującą kolejność znaków: cudzysłów, odnośnik przypisu, kropka (uwaga: w cytowanych wierszach odnośnik przypisu stawiamy wyjątkowo za kropką).
 • Liczebniki: a) w miarę możliwości zapisujemy słownie; b) nie stosujemy zapisów typu: XIX-wieczny, 5-letni, lecz: dziewiętnastowieczny, pięcioletni; c) wieki numerujemy cyframi rzymskimi, np. XIX wiek; d) „lata osiemdziesiąte” i inne zawsze zapisujemy słownie; e) między liczebniki wstawiamy myślnik (–), nie dywiz (-): 1997–1998, bez spacji.
 • Skróty „np.”, „m.in.”, „św.”, „r.”, „w.” i inne rozpisujemy, zwłaszcza w tekście głównym.
 • Wypuszczenia w cytowanych tekstach oznaczamy za pomocą wielokropka ujętego w nawias kwadratowy.
 • Cytat w cytacie zaznaczamy za pomocą cudzysłowów francuskich « », z ostrzami skierowanymi na zewnątrz.
 • Staramy się rozwijać inicjały imion osób przywoływanych w tekście głównym.
 • Sprawdzamy poprawność cytatów i adresów bibliograficznych.

Formularz umowy autorskiej znajduje się tutaj.

[odczytania]

W dziale prezentowane są najnowsze interpretacje twórczości Brunona Schulza zarówno polskich, jak i zagranicznych autorek i autorów. Wszystkie artykuły publikowane w tym dziale są recenzowane.

[inicjacje schulzowskie]

W dziale prezentowane są schulzologiczne debiuty – w szczególności młodych badaczy i badaczek. Wszystkie artykuły publikowane w tym dziale są recenzowane.

[paralele i konteksty]

W dziale prezentowane są teksty komparatystyczne, w których osoba i dzieło Brunona Schulza spotyka się z innymi twórcami i reprezentowanymi przez nich kulturami. Wszystkie artykuły publikowane w tym dziale są recenzowane.

[fragmenty antropologiczne]

W dziale prezentowane są ważne eseje i rozprawy z humanistyki światowej, po raz pierwszy tłumaczone na język polski oraz stanowiące uzupełnienie numerów tematycznych „Schulz/Forum”. Teksty publikowane w tym dziale nie są recenzowane.

[horyzont życia]

W dziale prezentowane są teksty biograficzne i okołobiograficzne poświęcone Schulzowi, jak również próby teoretycznoliterackie związane z biografistyką. Wszystkie artykuły publikowane w tym dziale są recenzowane.

[inspiracje]

W dziale prezentowane są najnowsze teksty „schulzoidalne”, czyli próby literackie inspirowane twórczością Brunona Schulza. Teksty publikowane w tym dziale nie są recenzowane.

[archiwum]

W dziale prezentowane są archiwalia i znaleziska, a także krytyczne opracowania zespołów archiwalnych i sprawozdania z kwerend. Teksty publikowane w tym dziale nie są recenzowane, chyba że mają charakter naukowych rozpraw.

[projekty]

W dziale prezentowane są projekty artystyczne, literackie i naukowe związane z dziełem lub osobą Brunona Schulza – zwykle w formule zapowiedzi lub automanifestu. Teksty publikowane w tym dziale nie są recenzowane.

[noty, recenzje, przeglądy]

W dziale prezentowane są najnowsze informacje dotyczące recepcji Schulza i schulzologicznego środowiska: recenzje, teksty popularnonaukowe, sprawozdania z konferencji, ogłoszenia. Teksty publikowane w tym dziale zwykle nie są recenzowane, chyba że mają charakter naukowych polemik.

[horyzont dzieła]

W dziale prezentowane są teksty, dla których przewodnim tematem jest dzieło Schulza – jako problem edytorski, a także materialny i historyczny zespół źródeł. Wszystkie artykuły publikowane w tym dziale są recenzowane.