„Schulz/Forum” to czasopismo poświęcone osobie i dziełu Brunona Schulza, a także inspirowanym przez niego utworom literackim i artystycznym, które powstały po jego śmierci. Publikowane w półroczniku artykuły w założeniu powinny jednak wykraczać (i niejednokrotnie wykraczają) poza tak zarysowane pole problemowe – na dwa sposoby. Po pierwsze, starają się włączać schulzowskie tematy w nurt współczesnej humanistyki. Po drugie, odwrotnie – ich autorzy na łamach „Schulz/Forum” stawiają dziełu Schulza pytania wyrastające z dzisiejszej refleksji literaturoznawczej, antropologicznej czy filozoficznej.

Częstotliwość: półrocznik
Wydawca: Fundacja Terytoria Książki
Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.

Ogłoszenia