Procedura recenzowania

Stosowane przez czasopismo „Schulz/Forum” praktyki recenzenckie są zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • Członkowie redakcji „Schulz/Forum” dokonują wstępnej selekcji tekstów i przypisują je do konkretnego działu czasopisma.
 • Artykuły, które zostały ocenione przez redakcję jako formalnie i tematycznie spójne z profilem czasopisma, są przekazywane dwóm niezależnym recenzentom.
 • Przy procedurach recenzenckich uwzględnia się model „double-blind review proces”: autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 • Recenzentami są samodzielni pracownicy akademiccy, chyba że specyfika tekstu wymaga konsultacji ze specjalistami spoza dziedzin akademickich.
 • Redakcja dba o to, aby między recenzentami a autorami nie zachodził konflikt interesów, na przykład: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt personalny), relacje podległości zawodowej, współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 • Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub jego odrzucenie.
 • Zasady kwalifikowania do publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów i numerów nie są ujawniane przed publikacją. Pod koniec roku czasopismo podaje do wiadomości listę recenzentów na stronie internetowej w zakładce Recenzenci.

Obowiązki recenzentów

 • Recenzenci formułują rzetelne opinie, na podstawie których możliwe będzie zaakceptowanie lub odrzucenie przez „Schulz/Forum” nadesłanych artykułów.
 • Recenzenci dostarczają autorom merytorycznych uwag, za pomocą których możliwe będzie dostosowanie artykułu do najwyższych standardów naukowych.
 • Recenzenci w procesie oceny kierują się zasadą bezstronności.
 • Recenzenci nie będą korzystać z nadesłanych artykułów do własnych celów badawczych przed publikacją numeru.
 • Recenzenci informują redakcję o możliwości zaistnienia konfliktu interesów. W takim przypadku następuje zmiana recenzenta.
 • Recenzenci niezwłocznie informują redakcję o podejrzeniu plagiatu, autorstwa widmo lub o próbie opublikowania danego tekstu po raz drugi.
 • Recenzenci zachowają tajemnicę na temat treści publikacji oraz treści recenzji.

Formularz recenzji dostępny jest tutaj