Procedura recenzowania

Stosowane przez czasopismo „Schulz/Forum” praktyki recenzenckie są zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
Członkowie redakcji dokonują wstępnej recenzji tekstów i przypisują je do konkretnego działu czasopisma.
Zaakceptowane artykuły, które zostały ocenione jako formalnie i tematycznie spójne z profilem „Schulz/Forum”, redakcja przekazuje dwóm niezależnym recenzentom. Przy procedurach recenzenckich uwzględnia się model „double-blind review proces”: autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
Redakcja dba o to, aby między recenzentem a autorem nie zachodził konflikt interesów, na przykład: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt personalny), relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub jego odrzucenie.
Zasady kwalifikowania do publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów i numerów nie są ujawniane. Pod koniec roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów.