Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW

Artykuł należy przygotować zgodnie podanymi poniżej wymaganiami wydawniczymi:

 • format A4; marginesy – 2,5 cm; interlinia  – 1,15,
 • czcionka Times New Roman,
 • wielkość czcionki: tekst – 11; tytuł artykułu – 18 bold; tytuły rozdziałów – 12 bold,

Układ tekstu:

 • tytuł artykułu w języku polskim (TNR 18 bold) centrowany,
 • imię i nazwisko autora (imiona i nazwiska autorów) (TNR 12 bold) centrowane,
 • afiliacja (w kolejności uczelnia, wydział, instytut) (TNR 10) centrowana,
 • adres email (TNR 10) centrowany,
 • imię i nazwisko Tutora (stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko Tutora) (TNR 10 bold)* centrowane,
 • afiliacja Tutora (w kolejności uczelnia, wydział, instytut) (TNR 10) centrowana *,
 • słowa kluczowe max. 6 (TNR 10 kursywa) wyrównane do lewej,

* teksty przygotowane przez Studentów pod opieką Tutorów

 • tytuły rozdziałów i podrozdziałów wyrównane do lewej strony (TNR 12 bold),
 • tekst artykułu wyjustowany (nie używać dzielenia wyrazów), bez rycin, tabel, zdjęć itp.,
 • odwołania w tekście do wszystkich rycin (Ryc. 1) i tabel (Tab. 1),
 • tytuły rycin i tabel w tekście w miejscu przewidzianym na rycinę / tabelę;
 • odwołania do cytowanych pozycji wykazu literatury styl harwardzki w postaci: (nazwisko autora, rok wydania),

np.: (Kowalski, 2007); (Kowalski i Nowak, 2001); (Kowalski i in., 1998); (Kowalski, 2007a,b); (Nowak, 1998; 2007)

 

Literatura

Spis literatury sporządzony alfabetycznie, chronologicznie (TNR 10, odstęp pojedynczy)

Nowak, A., 1999.

Nowak, A., Kowalski, J., (2007).

Nowak, A., Kowalski, J., (1999a).

Nowak, A., Kowalski, J., (1999b).

Nowak, A., Kowalski, J., Iksiński, Z., (1987).

 

Książki:

 • jeden – trzech autorów:

Książkiewicz, M., 1968. Geologia dynamiczna, Warszawa, Wydawnictwo Geologiczne.

Gradziński, R., Kostecka, A., Radomski, A., Unrug, R., 1976. Sedymentologia Warszawa, Wydawnictwo Geologiczne.

Guilbert, J., M., Park, Ch., F. 2007. The geology of ore deposits, Long Grove, Waveland Press.

 • praca zbiorowa pod redakcją:

Uścinowicz, Sz., (red.), 2011. Geochemia osadów powierzchniowych Morza Bałtyckiego, Warszawa: PIG-BIP.

 • rozdział w pracy zbiorowej:

Nowacki, J., 1993. Temperatura, zasolenie i gęstość wód. [w:] K. Korzeniewski (red.), Zatoka Pucka, Gdańsk, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 79–111.

 • publikacje, raporty wydane przez instytucje rządowe, organizacje, firmy (brak autora):

Główny Urząd Statystyczny, 2009. Rocznik statystyczny 2008. Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych.

HELCOM Thematic Assessment, 2007. Climate Change in the Baltic Sea Area. Baltic Sea Environment Proceedings No. 111. Helsinki Commission, Baltic Marine Environment Protection Commission, s. 20–21.

 

Artykuł z czasopisma:

Hille, S., Leipe T., Seifert T., 2006. Spatial variability of recent sedimentation rates in the Eastern Gotland Basin (Baltic Sea). Oceanologia ,48 (2), 297–317.

Jähmlich, S., Lund-Hansen, L. Ch., Leipe, T., 2002. Enhanced settling velocities and vertical transport of particulate matter by aggregation in the benthic boundary layer. Danish Journal of Geography, 102, 37–49.

Lund-Hansen, L.C., Valeur, J., Pejrup, M. , Jansen, A., 1997. Sediment fluxes, re-suspension and accumulation rates at two wind-exposed costal sites and in Sheltered Bay. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 44 (5), 521–531. DOI: 10.1006/ecss.1996.0163

 

Źródła elektroniczne:

National Oceanic and Atmospheric Administration, 2014. NOAA's Coral Reef Information System (CoRIS) [online],  http://www.coris.noaa.gov/ [Dostęp: 02.11.2014]

 

Krótka notka o autorze: Maksymalnie 500 znaków napisana TNR 10 kursywa, wyjustowana

Teksty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres email: tutee@ug.edu.pl

Postać elektroniczna

 • tekst – pliki tekstowe: doc lub docx, dopuszczalny odt.
 • rysunki wielotonalne w oddzielnych plikach graficznych: jpg, cdr, tif, gif, bmp lub png, rozdzielczość 300 dpi lub wyższa;
 • rysunki w odcieniach szarości (schematy, wykresy) wykonane w Excelu lub Word w plikach źródłowych, maksymalna wielkość wraz z podpisem 13x19 cm; wielkość czcionki, która ma być czytelna 8-9 punktów;
 • tabele wykonane w Excelu lub Word w plikach źródłowych, minimalna wielkość czcionki 9 punktów; maksymalna wielkość wraz z podpisem 13x19 cm.

 

opracowanie: Ewa Szymczak

 

Artykuły

Treść polityki prywatności.