O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Media Biznes Kultura” to czasopismo naukowe otwarte na interdyscyplinarne spojrzenie, którego celem jest wnoszenie merytorycznego wkładu w stan wiedzy z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach. Naszym założeniem jest, by stało się platformą do wymiany myśli na temat kształtu i funkcji mediów. Dlatego do publikowania artykułów zapraszamy zarówno uznanych naukowców, jak i młodych badaczy zajmujących się problematyką medioznawczą. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje też badania nad mediami prowadzone z perspektywy takich dyscyplin, jak: politologia, marketing i zarządzanie, psychologia, pedagogika, nauki o kulturze, językoznawstwo, komunikacja wizualna. Jako półrocznik, ukazuje się dwa razy w ciągu roku, jesienią i wiosną, w wersji papierowej (referencyjnej) oraz w wersji elektronicznej. Formuła czasopisma jest dwujęzyczna. Teksty są publikowane w języku polskim i języku angielskim.

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

Czasopismo Media Biznes Kultura korzysta z zasad etyki publikacyjnej wypracowanych przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE).

https://publicationethics.org/

Przekazując tekst do redakcji czasopisma Media Biznes Kultura Autor publikacji stwierdza, że przesłany tekst stanowi dzieło oryginalne, rzetelnie przygotowane, które nie było dotąd publikowane i aktualnie nie podlega ocenie w innym czasopiśmie.

W przypadku chęci przedruku artykułu opublikowanego w czasopiśmie Media Biznes Kultura, Autor musi uzyskać pisemną zgodę na udostępnienie publikacji.

Tekst spełnia wymagania bibliograficzne i dotyczące konstrukcji przypisów, zgodnie z prawem autorskim

Jeśli tekst ma zostać przesłany do recenzji musi spełniać kryteria podane wyżej.

OBOWIĄZKI REDAKCJI

Decyzja o publikacji:Redakcja jest odpowiedzialna za podjęcie decyzji, które z nadesłanych prac zostaną opublikowane. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu pracy opiera się na jego wartości naukowej, zgodności z tematyką prezentowaną w czasopiśmie, oryginalności ujęcia tematu oraz przejrzystości wywodu.

Zasada fair play: W ocenie artykułów nie bierze się pod uwagę narodowości autorów, ich płci, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia, obywatelstwa czy przekonań politycznych.Prace podlegają ocenie  wyłącznie pod względem  merytorycznym.

Poufność: Redakcja nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autor, recenzenci, potencjalni recenzenci, redaktorzy.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów: Nieopublikowane prace nie mogą być przez redakcję ani żadne inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym wykorzystywane bez pisemnej zgody autorów.

Zaangażowanie i współpraca w dochodzeniach:Redakcja podejmuje stosowne działania w przypadku podejrzenia lub zarzutu o nieprawidłowe zachowanie, zarówno w odniesieniu do opublikowanych, jak i nieopublikowanych prac.

Wycofanie publikacji: Redakcja ma prawo wycofać pracę po jej wydaniu, jeżeli:

  • istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy metodologiczne, błędy w obliczeniach);
  • wyniki badań zostały wcześniej opublikowane w innym miejscu bez odpowiedniego odsyłacza, pozwolenia lub uzasadnienia;
  • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.

Zawiadomienie o wycofaniu powinno być ogłoszone w miejscu publikacji wycofanego artykułu. Należy wyraźnie określić, kto wycofuje artykuł i z jakich przyczyn.

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Rzetelność naukowa: Autor zobowiązany jest do dokładnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej dyskusji wyników. Prace powinny zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Prezentowanie i interpretowanie wyników badań w sposób nieuczciwy lub niedokładny jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem pracy.

Oryginalność i plagiat: Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne prace. Wykorzystane w publikacji badania i/lub informacje innych naukowców powinny być oznaczone w sposób wskazujący, że jest to cytat. Plagiat czy fałszowanie danych są niedopuszczalne. Autor nie powinien przesyłać tego samego rękopisu do więcej niż jednego czasopisma.

Udostępnianie i przechowywanie danych:  Autor powinien prowadzić dokładną ewidencję danych źródłowych wykorzystywanych w pracy, ponieważ może zostać poproszony o zapewnienie dostępu do tych danych do wykorzystania w procesie wydawniczym.

Potwierdzenie źródeł: Autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii publikacje, które zostały przez niego wykorzystane przy tworzeniu tekstu.Autorzy powinni cytować publikacje, które mają znaczenie dla prezentowanej tematyki.

Autorstwo pracy:

  • Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które miały znaczący udział w powstanie, realizację i interpretację pracy.
  • Autorzy zgłaszający do publikacji teksty wieloautorskie mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem afiliacji autorów oraz informacji, za co byli odpowiedzialni).
  • Autor zgłaszający do publikacji tekst wieloautorski powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali uwzględnieni w tekście oraz że przed publikacją zapoznali się i zatwierdzili ostateczną wersję pracy, a także zgodzili się na jej przekazanie do publikacji.
  • Ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte ich przypadki powinny być demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.

Błędy w opublikowanych pracach: Jeśli autor odkryje znaczące błędy lub nieścisłości w swoim tekście, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym redakcję. We współpracy z redaktorem naczelnym powinna zostać opublikowana errata, aneks, sprostowanie lub wycofanie publikacji.

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Udział w podejmowaniu decyzji redakcyjnych:Recenzje pomagają redaktorowi naczelnemu w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a autorom w podwyższaniu jakości ich prac,

Terminowość: Recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów nie jest w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinien niezwłocznie poinformować o tym wydawcę i podać przyczynę.

Poufność: Wszystkie recenzowane teksty oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie tekstów i/lub osobom trzecim jest niedopuszczalne (z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym).

Standardy obiektywności: Recenzja powinna mieć charakter obiektywny i być konstruktywną oceną pracy. Subiektywna krytyka autora pracy jest uważana za niewłaściwą. Wszystkie uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Potwierdzanie źródeł: Recenzent powinni zidentyfikować opublikowane prace, które nie zostały przywołane przez autora. Recenzent powinien wskazać i zgłosić redaktorowi naczelnemu wszelkie istotne podobieństwa recenzowanej pracy do innych publikacji.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów: Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinien również oceniać pracy, w przypadku kiedy może występować konflikt interesów z autorem.