Procedura recenzowania

  1. Artykuły przesłane do redakcji podlegają wstępnej procedurze oceny dokonywanej przez Komitet Redakcyjny „Media Biznes Kultura”. Celem wstępnej oceny jest sprawdzenie zgodności tematycznej artykułu z profilem czasopisma oraz formalnymi zasadami publikowania zawartymi w Zaleceniach dla Autorów. Zasady kwalifikowania tekstów zakładają przyjęcie artykułu do kolejnego etapu procedury recenzyjnej (pkt 2) lub jego odrzucenie.
  2. Komitet redakcyjny powołuje do merytorycznej oceny tekstów co najmniej dwóch niezależnych recenzentów reprezentujących właściwy publikacji obszar wiedzy. Recenzje przygotowywane są przy respektowaniu dobrych praktyk (rzetelności naukowej, możliwości wyrażania nieskrepowanej opinii) oraz zasady anonimowości recenzentów oraz autorów (double-blind review process). W recenzji zostaje zawarta konkluzja dotycząca zgody (lub jej braku) na wydanie publikacji lub sugestia dokonania przez autora niezbędnych poprawek. Powołani przez Komitet Redakcyjny recenzenci nie mogą pochodzić z jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Lista recenzentów jest publikowana na stronie internetowej czasopisma pod koniec każdego roku kalendarzowego.
  3. Kwalifikacja tekstów do druku odbywa się na podstawie pisemnych opinii recenzentów zawartych w recenzjach. Ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmuje Redaktor naczelny czasopisma,  jego zastępca i recenzenci. W sytuacji przedstawienia przez recenzentów dwóch sprzecznych opinii, Komitet Redakcyjny może powołać  superrecenzenta. Warunkiem opublikowania tekstów zaopiniowanych przez recenzentów jako „wymagające poprawy” jest naniesienie przez autorów koniecznych zmian wskazanych w recenzji.