Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.

Wytyczne dla autorów

 1. Artykuł zapisany w formacie doc. lub docx.
 2. W lewym górnym rogu wpisane imię i nazwisko (lub imiona i nazwiska) autora, afiliacja (wydział, instytut, ewentualnie nazwę koła naukowego) oraz numer ORCID
 3. Minimalna objętość artykułu to 0,5 arkusza (20000 znaków ze spacjami), maksymalna to 1 arkusz (40000 znaków ze spacjami).
 4. Maksymalna objętość recenzji, sprawozdań, komunikatów i biogramów to 0,5 arkusza.
 5. Czcionka to Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5. Bez formatowania.
 6. Przypisy wyjaśniające umieszczone na dole strony. Czcionka przypisów rozmiar 10, bez interlinii.
 7. Artykuł podzielony na części (np. według schematu: wstęp, stan badań, wyniki badań, zakończenie) opatrzone śródtytułami.
 8. Tytuły książek, artykułów, referatów, obrazów, filmów pisane kursywą.
 9. Tytuły gazet, czasopism, konferencji, konkursów pisane pismem prostym i umieszczone w cudzysłowie.
 10. Adresy stron internetowych bez podkreśleń i w kolorze czarnym.
 11. Elementy graficzne w formacie edytowalnym (np. exel, word) i odcieniach szarości.
 12. Tabele i wykresy opatrzone opisem lub wyjaśnieniem przy użyciu czcionki Times New Roman o rozmiarze 10.
 13. Tytuły artykułów, książek oraz wyrażenia obcojęzyczne pisane kursywą.
 14. Cytaty w cudzysłowie, bez pomniejszania i zmiany czcionki.
 15. Nazwy miesięcy wpisane słownie np. 27 lipca 2013 roku (z wyjątkiem innego sposobu zapisu w źródle lub cytacie).
 16. Nazwy używane po raz pierwszy przytaczamy w całości np. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Polska Partia Socjalistyczna, Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.
 17. Przy pierwszym przytoczeniu imienia i nazwiska osoby wpisujemy jej pełne imię.
 18. Przypisy przygotowujemy zgodnie z systemem harwardzkim.
 19. Bibliografia (według harvardzkiego opisu bibliograficznego) powinna znajdować się na końcu artykułu.
 20. Dołączone (w językach polskim i angielskim): tytuł, streszczenie (do 250 słów) i słowa kluczowe (maksymalnie 5).
 21.  Pod tekstem notka dotycząca autora/autorów w języku polsim oraz angielskim (imię i nazwisko, wydział/instytut, zainteresowania badawcze, adres email do korespondencji, numer telefonu do wiadomości redakcji).
 22. Artykuły podlegają podwójnej ślepej recenzji.
 23. Czasopismo wydawane jest w otwartym dostępie (Open Access) co oznacza  wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego użytkownika sieci do cyfrowych form zapisu danych i treści w nim zawartych.
 24. W celu przeciwdziałania zjawisku „ghostwritingu” i „guest autorship” autorzy są zobowiązani do wskazania wszystkich osób, które brały udział w tworzeniu artykułu (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). „Ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 25. Artykuł należy wysłać na adres progress@ug.edu.pl.

Przypisy i bibliografia

Książki:

– jednego autora:

(Friszke 2014: 138)

Friszke A., 2014, Rewolucja Solidarności 1980 – 1981, Warszawa

– dwóch i więcej autorów:

(Kruppe, Milewska 2015: 28)

Kruppe J., Milewska M. 2015, Puck: archeologia o narodzinach miasta, Warszawa

– pod redakcją:

(Kaczmarek red., 1970: 29)

Bibliografia: Kaczmarek S., red. 1970, Trudności studentów I roku : z badań w uczelniach wrocławskich, Warszawa

– publikacje autora z jednego roku:

(Friszke 2010a: 190)

(Friszke 2010b: 123)

Bibliografia: Friszke A., 2010a, Anatomia buntu: Kuroń, Modzelewski i komandosi, Kraków

Friszke A., 2010b, PRL wobec kościoła: akta Urzędu ds. Wyznań 1970 – 1978, Warszawa

Rozdział w monografii:

(Skoczek 2013: 152)

Skoczek A., 2013, Milczące dzieci – zaburzone interakcje w mutyzmie. W: Michalik M., Siudak A., Pawłowska – Jaroń H., red., Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, Kraków

Artykuły w czasopismach:

(Pałęcka 2014: 9)

Bibliografia: Pałęcka A., 2014, Teoria aktora-sieci jako ontologia dla socjologii wizualnej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Tom X, nr 4.

Źródła internetowe:

(Rakowski – Kłos 2016)

Rakowski – Kłos I., 2016, Poznański Czerwiec oczyma dzieci. Historie telewizyjne. Gazeta Wyborcza, 27. 06. 2016. Dostępne na: http://wyborcza.pl/alehistoria/1,153063,20301076,poznanski-czerwiec-oczyma-dzieci-historie-telewizyjne.html [dostęp: 6 lipca 2016]

Wstęp

Zasady domyślne