Procedura recenzowania

W przypadku każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spoza jednostki naukowej. W szczególnych przypadkach może być powołany trzeci recenzent.

Każdy z recenzentów wskazuje jedną z trzech możliwości:

 • dopuszczenie artykułu do publikacji w aktualnej formie
 • dopuszczenie do publikacji po wprowadzeniu poprawek
 • niedopuszczenie artykułu do publikacji

Ostateczną decyzję odnośnie dopuszczenia artykułu do druku podejmuje redakcja. 

W ocenie recenzenckiej artykułów brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • adekwatność tytułu do recenzji
 • adekwatność streszczenia do treści
 • wartość poznawcza/nowatorstwo tekstu
 • poprawność językowa
 • znajomość terminologii
 • spójność logiczna tekstu i poprawność wyciągniętych wniosków
 • poprawność zastosowanych metod badawczych
 • poprawność doboru i wykorzystania źródeł