O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Na łamach pisma chcemy poruszać tematy ważne dla współczesnej organizacji bibliotek, zarówno z punktu widzenia kadry naukowej, menedżerskiej, jak i personelu bibliotek, a także czytelników oraz instytucji sprawujących nadzór nad bibliotekami. Poza zagadnieniami bezpośrednio związanymi z zarządzaniem bibliotekami chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej problemowi organizacji wiedzy zarówno w ujęciu tradycyjnym, jak i w bazach elektronicznych. Ponadto pragniemy publikować teksty autorów zagranicznych, ilustrujące zagadnienia bibliotekoznawcze i problematykę organizacji bibliotek w różnych krajach świata.
Czasopismo prezentuje teksty w kilku działach. Badania i wizje to dział poświęcony artykułom badawczym, Dział Biblioteki i bibliotekarze za granicą prezentuje teksty dotyczące bibliotek w różnych krajach świata, również w języku angielskim. W dziale Wywiady publikowane są rozmowy ze znanymi osobami, mającymi wpływ na działalność bibliotek i profesję bibliotekarską: dyrektorami bibliotek, przewodniczącymi stowarzyszeń bibliotekarskich, pracownikami naukowymi - z kraju i z za granicy. Z warsztatu bibliotekarza - to kolumna, która w syntetyczny sposób prezentuje narzędzia wykorzystywane w działalności bibliotecznej. Ponadto w czasopiśmie zamieszczane są krótkie informacje na temat literatury fachowej (polskiej i zagranicznej) oraz spotkań naukowych, odbywających się w kraju i za granicą.

Indeksacja w bazach danych

  • Arianta
  • BazHum
  • Google Scholar
  • Polska Bibliografia Bibliologiczna
  • World Cat

Prawa autorskie

Redakcja zastrzega sobie prawo do publikowania tekstów na różnych nośnikach i wykorzystywania ich do celów promocyjnych.

Redakcja stosuje licencję creative commons uznanie autorstwa.

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

Ghostwriting i Guest authorship

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi przeciwdziałania zjawiskom ghostwriting i guest authorship redakcja ZB po zakwalifikowaniu artykułu do druku będzie prosiła autorów o podpisanie oświadczenia w sprawie autorstwa nadesłanych tekstów, tj. wkładu poszczególnych osób w proces twórczy oraz oryginalności prezentowanych treści.

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”.
Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stan z dnia 12.12.2011