Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Artykuł nie był wcześniej opublikowany, ani też nie jest rozpatrywany do publikacji w innym czasopiśmie (lub wyjaśnienia zostały przedstawione w komentarzu do redakcji).
  • Tekst powinien spełniać wymagania stylistyczne i bibliograficzne określone w Wytycznych dla autorów.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.

Wytyczne dla autorów

Zasady przygotowania tekstu:

1. Teksty powinny być napisane w programie Microsoft Word, czcionka Calibri, 12 pkt, interlinia pojedyncza, format A4, marginesy standardowe (2,5 cm), akapity zaznaczone wcięciem. Prosimy nie stosować dodatkowego formatowania w postaci kolumn, śródtytułów, przenoszenia wyrazów, scalania wyrazów lub znaków, tworzenia sekcji, podziałów i numerowania stron itp.

2. Na początku artykułu, w prawym górnym rogu strony powinno znajdować się nazwisko autora. Informacja o autorze zawierająca tytuł naukowy lub pełnioną funkcję, nazwę instytucji macierzystej oraz adres e-mail powinna zostać umieszczona pod nazwiskiem.

3. Tytuły referatów powinny być wyśrodkowane i wyróżnione pogrubioną czcionką wielkości 18 pkt.

4. Tekst powinien mieć objętość ok. 6 do 17 stron i być wyjustowany.

5. Ilustracje, tabele, rysunki czy wykresy czaro-białe lub kolorowe powinny być umieszczone w tekście i oznaczone skrótem rys. lub tab. Powinny być ponumerowane i zatytułowane, wraz ze wskazaniem źródła lub informacją „opracowanie własne”. Sposób podania źródła ilustracji jest taki sam jak dla bibliografii załącznikowej.

6. Prosimy o niepisanie tekstów w pierwszej osobie.

7. Daty oraz wielkości wyrażone cyframi powinny być zapisywane według następującego schematu: lata dziewięćdziesiąte XX w., 15 tys., 2003 r.

8. Przypisy do tekstu (merytoryczne) powinny być wstawiane automatycznie (alt+j), na dole strony. Natomiast przypisy bibliograficzne powinny znajdować się w tekście głównym w formacie: nawias kwadratowy nr pozycji bibliograficznej, nr cytowanej strony; kolejne pozycje bibliograficzne nawias kwadratowy - np. [1; 8; 13] lub [1, s. 12] lub [2, s. 5; 13; 14; 15, s. 12].

9. Bibliografia powinna być zamieszczona na końcu referatu, numerowana, uszeregowana alfabetycznie. Wykonana według poniższych zasad:

Wydawnictwo zwarte:

KAMIŃSKA Zofia, FRIEBERG John, KASPRZYCKI Tomasz. Bajki dla chorych dzieci. Warszawa: Poltext, 2006. ISBN 83-84346-89-6.

CHUDZIKOWSKI Błażej (red.). Komputeryzacja. Warszawa: BIM, 2006. ISBN 978-83-08-03998-4, 978-83-08-03999-1.

Artykuł w wydawnictwie zwartym:

GRABOWSKA Irena. Zarządzanie ryzykiem. In BALERZAK Leon (red.). Metody zarządzania. Warszawa: PWN, 2004, s. 123-124. ISBN 83-84346-89-6.

Artykuł w wydawnictwie ciągłym:

KUGLARZ Monika. Hodowla pszczół. Pszczelarstwo. 2006, nr 5/8, s. 567-589. ISSN 1234-5678.

Dokument elektroniczny:

BEDNAREK-MICHALSKA Bożena, SZEWCZAK Jolanta, ZABORSKA Urszula. Strategia szkoleniowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2005, nr 1. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/62/michalska_szewczak_zaborska.php. Stan z dnia 23.03.2005.