Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Artykuł nie był wcześniej opublikowany, ani też nie jest rozpatrywany do publikacji w innym czasopiśmie (lub wyjaśnienia zostały przedstawione w komentarzu do redakcji).
 • Tekst powinien spełniać wymagania stylistyczne i bibliograficzne określone w Wytycznych dla autorów.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.

Wytyczne dla autorów

Zasady przygotowania tekstu:

1. Teksty powinny być napisane w programie Microsoft Word, czcionka Calibri, 12 pkt, interlinia pojedyncza, format A4, marginesy standardowe (2,5 cm), akapity zaznaczone wcięciem. Prosimy nie stosować dodatkowego formatowania w postaci kolumn, śródtytułów, przenoszenia wyrazów, scalania wyrazów lub znaków, tworzenia sekcji, podziałów i numerowania stron itp.

2. Na początku artykułu, w prawym górnym rogu strony powinno znajdować się nazwisko autora. Informacja o autorze zawierająca tytuł naukowy lub pełnioną funkcję, nazwę instytucji macierzystej oraz adres e-mail powinna zostać umieszczona pod nazwiskiem.

3. Tytuły referatów powinny być wyśrodkowane i wyróżnione pogrubioną czcionką wielkości 18 pkt.

4. Tekst powinien mieć objętość ok. 6 do 17 stron i być wyjustowany.

5. Ilustracje, tabele, rysunki czy wykresy czaro-białe lub kolorowe powinny być umieszczone w tekście i oznaczone skrótem rys. lub tab. Powinny być ponumerowane i zatytułowane, wraz ze wskazaniem źródła lub informacją „opracowanie własne”. Sposób podania źródła ilustracji jest taki sam jak dla bibliografii załącznikowej.

6. Prosimy o niepisanie tekstów w pierwszej osobie.

7. Daty oraz wielkości wyrażone cyframi powinny być zapisywane według następującego schematu: lata dziewięćdziesiąte XX w., 15 tys., 2003 r.

8. Przypisy do tekstu (merytoryczne) powinny być wstawiane automatycznie (alt+j), na dole strony. Natomiast przypisy bibliograficzne powinny znajdować się w tekście głównym w formacie: nawias kwadratowy nr pozycji bibliograficznej, nr cytowanej strony; kolejne pozycje bibliograficzne nawias kwadratowy - np. [1; 8; 13] lub [1, s. 12] lub [2, s. 5; 13; 14; 15, s. 12].

9. Bibliografia powinna być zamieszczona na końcu referatu, numerowana, uszeregowana alfabetycznie. Wykonana według poniższych zasad:

Wydawnictwo zwarte:

KAMIŃSKA Zofia, FRIEBERG John, KASPRZYCKI Tomasz. Bajki dla chorych dzieci. Warszawa: Poltext, 2006. ISBN 83-84346-89-6.

CHUDZIKOWSKI Błażej (red.). Komputeryzacja. Warszawa: BIM, 2006. ISBN 978-83-08-03998-4, 978-83-08-03999-1.

Artykuł w wydawnictwie zwartym:

GRABOWSKA Irena. Zarządzanie ryzykiem. In BALERZAK Leon (red.). Metody zarządzania. Warszawa: PWN, 2004, s. 123-124. ISBN 83-84346-89-6.

Artykuł w wydawnictwie ciągłym:

KUGLARZ Monika. Hodowla pszczół. Pszczelarstwo. 2006, nr 5/8, s. 567-589. ISSN 1234-5678.

Dokument elektroniczny:

BEDNAREK-MICHALSKA Bożena, SZEWCZAK Jolanta, ZABORSKA Urszula. Strategia szkoleniowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2005, nr 1. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/62/michalska_szewczak_zaborska.php. Stan z dnia 23.03.2005.

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) dalej RODO oraz w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu wydawniczego i rozpowszechnienia publikacji.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu określonego w punkcie 3 na podstawie przepisu prawa określonego w punkcie 4.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celu, o którym mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.