Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim

  • Jarosław Działek Uniwersytet Jagielloński
  • Monika Murzyn-Kupisz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: kapitał społeczny, instytucje kultury, biblioteki publiczne, województwo małopolskie

Abstrakt

Instytucje kultury, wśród nich biblioteki publiczne, mogą funkcjonować jako istotne miejsca budowania i wzmacniania zasobów kapitału społecznego ważne dla społeczności lokalnych. W niniejszym artykule przedstawiono diagnozę działań podejmowanych w tym zakresie przez biblioteki publiczne w województwie małopolskim. Analizie poddano ich aktywność na czterech płaszczyznach: jako miejsc spotkań („trzecie miejsca”), miejsc inkluzji społecznej, instytucji działających na rzecz tożsamości lokalnej oraz prowadzących współpracę z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami.

Bibliografia

st Century Libraries. Changing forms, changing futures [Dokument elektroniczny]. London: Bulding Futures; MLA, cop. 2004. Tryb dostępu: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http:/www.cabe.org.uk/files/21st-century-libraries.pdf. Stan z dnia 09.04.2013.

BetterTogether. The report of the Saguaro Seminar: civic engagement in America. Reprint of 2000 report with new introduction. Saguaro Seminar on Civic Engagement in America [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.bettertogether.org/pdfs/bt_1_29.pdf. Stan z dnia 09.04.2013.

BEUGELSDIJK Sjoerd, VAN SCHAIK Ton. Social capital and growth in European regions: an empirical test. European Journal of Political Economy. 2005, nr 2, s. 301-324. ISSN 0176-2680.

Biblioteka – małe pomysły na wielkie zmiany [Dokument elektroniczny]. Warszawa: Program Rozwoju Bibliotek, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Tryb dostępu: http://frsi.org.pl/biblioteka-male-pomysly-na-wielkie-zmiany. Stan z dnia 09.04.2013.

BONI Michał (red). Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Projekt. Część II [Dokument elektroniczny]. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011. Tryb dostępu: http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/dsrk_2_tom_17_listopada_2011__0.pdf. Stan z dnia 09.04.2013.

BONI Michał (red.). Polska 2030. Wyzwania rozwojowe [Dokument elektroniczny]. Warszawa: Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów 2009. Tryb dostępu: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Raport_Polska_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf. Stan z dnia 09.04.2013.

BOURKE Carolyn. Public libraries: building social capital through networking. Aplis. 2005, nr 2, s. 71-75. ISSN 1030-5033.

CHUCHRO Ewa, OCHMAŃSKI Mikołaj, ZAJĄC Michał (red.). Kształcenie bibliotekarzy na potrzeby środowisk lokalnych. Programy kształcenia uniwersyteckiego. Tom 1. Warszawa: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Oddział Warszawski, 2011. ISBN 978-83-931164-3-0.

COLEMAN James Samuel. Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology. 1988, nr 94, s. 95-120. ISSN 0002-9602.

CZAPIŃSKI Janusz. Kapitał społeczny. In CZAPIŃSKI Janusz, Panek Tomasz (red.). Diagnoza społeczna 2011 [Dokument elektroniczny]. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2011, s. 284-292. Tryb dostępu: www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf. Stan z dnia 09.04.2013.

DZIAŁEK Jarosław. Kapitał społeczny – ujęcie teoretyczne i praktyka badawcza. Studia Regionalne i Lokalne. 2011, nr 3, s. 100-118. ISSN 1509-4995.

DZIAŁEK Jarosław. Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. ISBN 978-83-233-3209-1.

ELMBORG James. Libraries as the spaces between us. Recognizing and valuing the third space. Reference & User Services Quarterly. 2011, nr 4, s. 338-350. ISSN 1094-9054.

FLORIDA Richard. Narodziny klasy kreatywnej. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2010. ISBN 978-83-61587-37-8.

GARDNER James Maitland. Heritage protection and social inclusion: a case study from the Bangladeshi community of East London. International Journal of Heritage Studies. 2004, nr 1, s. 75-92. ISSN 1352-7258.

GITTELL Ross J., VIDAL Avis. Community organizing: Building social capital as a development strategy. Thousand Oaks: Sage, 1998. ISBN 978-0803957923.

GRANOVETTER Mark. Getting a job: A study of contacts and careers. Cambridge: Harvard University Press, 1974. ISBN 978-0674354166.

HARRIS Cathryn. Libraries with lattes: the new third place. Aplis. 2007, nr 4, s. 145-152. ISSN 1030-5033.

HEUMANN GURIAN Elaine. Function follows form: how mixed-used spaces in museums build community. Curator. 2001, nr 1, s. 97-112. ISSN 0011-3069.

HOMIŃSKI Bartłomiej. Nowe „serce” Warszawy – Buwing na Powiślu. Czasopismo Techniczne. 2008, nr 3A, s. 3. ISSN 1897-6271.

HOMIŃSKI Bartłomiej. Wpływ współczesnych przemian cywilizacyjnych na nową rolę bibliotek w strukturze miasta. Praca doktorska [Dokument elektroniczny]. Kraków: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, 2011. Tryb dostępu: http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i5/ i2/i3/i5/r5235/HominskiB_WplywWspolczesnych.pdf. Stan z dnia 09.04.2013.

KAWACHI Ichiro, SUBRAMANIAN S. V., KIM Daniel (red.). Social capital and health. New York: Springer, 2008. ISBN 978-0387713113.

KOMARNICKA Karolina, KOZŁOWSKA Beata. Aktywna biblioteka – miejsce promocji kultury [Dokument elektroniczny]. Warszawa: Program Rozwoju Bibliotek, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 2010. Tryb dostępu: http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/DOKUMENTY/PODRECZNIKI/Specjalistyczne/Miejsce_promocji_kultury.pdf. Stan z dnia 09.04.2013.

KONIECZNA Danuta. Współczesne trendy architektury bibliotecznej a zmieniające się wymagania użytkowników bibliotek. In Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Łódź: Biblioteka Politechniki Łódzkiej, 2006. ISBN 83-920302-4-9.

KUBIAK Anna, MISZALSKA Anita. Czy nowa próżnia społeczna, czyli o stanie więzi społecznych w III Rzeczypospolitej. Kultura i Społeczeństwo. 2004, nr 2, s. 9-43. ISSN 0023-5172.

KUBICA Anna Sali. Innowacje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.zarzadzaniekultura.pl/innowacje-baza-pomyslow/innowacje/innowacje-w-wojewodzkiej-biblitece-publicznej-w-krakowie. Stan z dnia 09.04.2013.

Kultura w 2011 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie, 2012. ISSN 1506-4360.

MELLON Constance A. Library anxiety: a grounded theory and its development. College & Research Libraries, 1986, nr 2, s. 160-165. ISSN 0099-0086.

MIHAYLOVA Dimitrina. Social capital in Central and Eastern Europe. A critical assessment and literature review. Budapest: Central European University, 2004. ISBN 9638656905.

MOSEID Tone. Norweskie doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu strategii. Reforma bibliotek 2014. In ŚLIWA Martyna (red.). Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury. Kraków: MIK, 2011, s. 189-198. ISBN 978-83-61406-44-0.

MURZYN-KUPISZ Monika, DZIAŁEK Jarosław. Cultural heritage in building and enhancing social capital. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development. 2013, nr 1, s. 35-54. ISSN 2044-1266.

MURZYN-KUPISZ Monika. Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. ISBN 978-83-7252-609-0.

NAPIONTEK Olga. Biblioteki publiczne jako miejsca zdobywania wiedzy i integracjispołeczno-kulturowej. Biblioteki i Archiwa. 2005, nr 2, s. 3-11. ISSN 1733-4748.

NAYLOR Richard, LUNGERSHAUSEN Ulrike, OAKLEY Kate, MANTELLA Lucy. Assessment of the social impact of participation in HLF-funded projects. Final report [Dokument elektroniczny]. London: Heritage Lottery Fund; BOP, 2009. Tryb dostępu: http://www.hlf.org.uk/aboutus/howwework/Documents/HLF_Social_Impact_FinalReport_BOP_June_2009.pdf. Stan z dnia 05.04.2013.

NOWAK Stefan. System wartości społeczeństwa polskiego. Studia Socjologiczne. 1979, nr 4, s. 155-172. ISSN 0039-3371.

OLDENBURG Ray. The great good place: cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart of a community. New York: Marlowe & Company, 1999. ISBN 978-1569246818.

PĘDICH Marcin. Architektura bibliotek. Analiza trendów na podstawie piśmiennictwa zagranicznego rejestrowanego w Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Przegląd Biblioteczny. 2007, nr 1, s. 42-66. ISSN 0033-202X.

Po co Polakom biblioteki? Raport po trzech latach działania Programu Rozwoju Bibliotek [Dokument elektroniczny]. Warszawa: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 2012. Tryb dostępu: http://issuu.com/publikacjefrsi/docs/po_co_polakom_biblioteki/1?e=5358310/3387815. Stan z dnia 05.04.2013.

Polityka spójności i miasta: rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach. Bruksela: Komisja Wspólnot Europejskich, 2006. ISBN 92-79-02555-4.

PORTES Alejandro. Social capital. Its origins and applications in modern sociology. Annual Review of Sociology. 1998, nr 24, s. 1-24. ISSN 0360-0572.

PORTES Alejandro. The two meanings of social capital. Sociological Forum. 2000, nr 1, s. 1-12. ISSN 0884-8971.

Program Strategiczny Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego [Dokument elektroniczny]. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2012. Tryb dostępu: http:// www.malopolskie.pl/Pliki/2013/PS%20DiPCW_zal%20do%20uchwaly%20ZWM%20325-13%20z%202013%2003%2019.pdf. Stan z dnia 05.04.2013.

PRZEWŁOCKA Jadwiga, ADAMIAK Piotr, ZAJĄC Aleksandra. Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Klon Jawor, 2012. ISBN 978-83-62310-46-3.

PUTNAM Robert D., LEONARDI Robert, NANETTI Rafaella Y. Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków: Wydawnictwo Znak; Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, 1995. ISBN 83-7006-426-4.

PUTNAM Robert. Samotna gra w kręgle. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. ISBN 978-83-60807-36-1.

SANDELL Richard. Museums and the combating of social inequality: roles, responsibilities, resistance. In SANDELL Richard (red.). Museums, society, inequality. London: Routledge, 2002, s. 3-23. ISBN 978-0203167380.

SANDELL Richard. Museums as agents of social inclusion. Museum Management and Curatorship. 1998, nr 4, s. 401-418. ISSN 0964-7775.

SIEGRIST Johannes. Place, social exchange and health: proposed sociological framework. Social Science and Medicine. 2000, nr 9, s. 1283-1293. ISSN 0037-7856.

SKUDLARSKI Radosław, SZYMOROWSKA Teresa E. Książnica Kopernikańska w Toruniu. Biblioteki i Archiwa. 2005, nr 2, s. 12-20. ISSN 1733-4748.

SMOLEŃ Monika (red.). Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2013. Załącznik do uchwały nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 378.

SØNDERGAARD Børge. The red thread. New central library in Hjørring. Scandinavian Public Library Quarterly. 2008, nr 4, s. 16-17. ISSN 0036-5602.

SWINBOURNE Kathleen. „A safe place to go”. Libraries and social capital [Dokument elektroniczny]. Sydney: Public Libraries Branch of The State Library of New South Wales, 2000. Tryb dostępu: http://www.sl.nsw.gov.au/services/public_libraries/docs/safe_place.pdf. Stan z dnia 05.04.2013.

SZTOMPKA Piotr. Zaufanie, nieufność i dwa paradoksy demokracji. In SZTOMPKA Piotr, KUCIA Marek (red.). Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2005, s. 397-408. ISBN 83-240-0597-8.

TEACHMAN Jay D., PAASCH Kathleen, CARVER Karen. Social capital and the generation of human capital. Social Forces. 1997, nr 4, s. 1-17. ISSN 0037-7732.

TRIGILIA Carlo. Social capital and local development. European Journal of Social Theory. 2001, nr 4, s. 427-442. ISSN 1368-4310.

WATSON Les. The future of the library as a place of learning: a personal perspective. New Review of Academic Librarianship. 2010, nr 16, s. 45-56. ISSN 1361-4533.

WEDEL Janine R. Dirty togetherness: institutional nomads, networks, and the state-private interface in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union. Polish Sociological Review. 2003, nr 2, s. 139-159. ISSN 1231-1413.

WESTLUND Hans, ADAM Frane. Social capital and economic performance: A meta-analysis of 65 studies. European Planning Studies. 2010, nr 18, s. 893-919. ISSN 0965-4313.

WILSON Patricia A. Building social capital: a learning agenda for the twenty-first century. Urban Studies, 1997, nr 5/6, s. 745-760. ISSN 0042-0980.

WOOLCOCK Michael. Social capital and economic development: toward a theoretical synthesis and policy Framework. Theory and Society. 1998, nr 2, s. 151-208. ISSN 0304-2421.

WROCŁAWSKA Maria, JERZYK-WOJTECKA Justyna (red.). Biblioteka jako „trzecie miejsce”. Międzynarodowa Konferencja Biblioteki Uniwersytety Łódzkiego. Materiały konferencyjne [Dokument elektroniczny]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. Tryb dostępu: http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=1896&from=publication. Stan z dnia 05.04.2013.

Opublikowane
2014-07-23
Jak cytować
Działek, J., & Murzyn-Kupisz, M. (2014). Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim. Zarządzanie Biblioteką, (1(6), 9-32. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1274
Dział
Badania i wizje