Jeszcze bibliotekarz czy już broker? Zmiany w zawodzie pracownika informacji w kontekście gospodarki opartej na wiedzy

Autor

  • Katarzyna Baran Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Słowa kluczowe:

społeczeństwo informacyjne, broker informacji, kompetencje bibliotekarzy

Abstrakt

Coraz większe znaczenie informacji we współczesnym świecie – zwłaszcza informacji rzetelnej – sprawia, że znajomość zasobów informacyjnych zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych, umiejętność pozyskiwania informacji z różnych źródeł i dziedzin wiedzy oraz przetwarzania, opracowania i odpowiedniego jej przedstawiania (analiza i synteza informacji) zyskuje coraz większą wartość, tak wśród pracodawców poszukujących specjalistów, jak i osób poszukujących konkretnych informacji. Z roku na rok rośnie liczba powstających firm infobrokerskich, uczelnie kształcące na kierunkach bibliotekoznawczych oferują swoim studentom specjalizacje i studia podyplomowe z zakresu infobrokerstwa, gwałtownie rozwija się dziedzina zarządzania informacją i wiedzą. Czy w tym kontekście pracownik biblioteki posiadający wszystkie wymienione wyżej kompetencje i umiejętności, poruszający się z łatwością w nowoczesnych technologiach w dalszym ciągu pozostaje bibliotekarzem czy jest już brokerem informacji? A może bibliotekoznawstwo i infobrokerstwo nie mają ze sobą nic wspólnego? Na te pytania autorka postara się odpowiedzieć w artykule.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Społeczeństwo inform@cyjne: istota, rozwój, wyzwania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006. ISBN 978-83-60501-59-7.

CISEK Sabina. Szara literatura jako źródło informacji biznesowej. Zarys problematyki. 2. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2002, nr 11. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/cisek.php. Stan z dnia 20.02.2012.

DEMBOWSKA Maria (red.). 3. Słownik terminologiczny informacji naukowej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.

FIJAŁKOWSKI Konrad R. Broker informacji – definicja misji. In SOSIŃSKA-KALATA Bara4. bara, CHUCHRO Ewa, DASZEWSKI Włodzimierz (red.). Informacja w sieci: problemy, metody, technologie. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006, s. 29-34. ISBN 83-89316-66-8.

GOBAN-KLAS Tomasz, SIENKIEWICZ Piotr. 5. Społeczeństwo inform@cyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, 1999. ISBN 83-86476-19-2.

GRZECZNOWSKA Anna. Użytkowanie informacji biznesowej w sektorze małych i śred6. nich przedsiębiorstw w warunkach zmieniającego się rynku usług informacyjnych. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2002, nr 11. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/grzecznowska.php. Stan z dnia 20.02.2012.

KALIŃSKA Anna. 7. Informacja biznesowa w Internecie. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011. ISBN 978-83-61464-53-2.

KAMIŃSKA Maria H. Infobrokerstwo w Polsce. 8. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2008, nr 1, s. 13-26. ISSN 0324-8194.

KAMIŃSKA Maria H. Kształcenie infobrokerów w Polsce. 9. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2008, nr 4. Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/95/a.php?kaminska. Stan z dnia 20.02.2012.

KOWALSKA Małgorzata. Informacja naukowa i działalność informacyjna w służbie biz10. nesu. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia. 2000, z. 4, s. 355-375. ISSN 1505-3040.

Grze11. gorz (red.). Rozwój polskiej gospodarki – perspektywy i uwarunkowania. Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 2002, s. 155. ISBN 83-86846-69-0.

KRÓL Agnieszka. Broker informacji – powstawanie nowego zawodu. 12. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2004, nr 1, s. 63-76. ISSN 0044-1619.

KUKLIŃSKI Antoni. O nowym modelu polityki regionalnej. 13. Studia Regionalne i Lokalne. 2003, nr 4, s. 5-14. ISSN 1509-4995.

MATERSKA Katarzyna. Źródła informacji biznesowych – bazy danych, serwisy informa14. cyjne i inne narzędzia wspomagające pozyskiwanie informacji gospodarczych. In III Seminarium z cyklu Infobroker: Efektywne wykorzystanie zasobów informacyjnych sieci. Warszawa: Centrum Promocji Informatyki, 2007, s. 29-77.

MOSTOWICZ Emilia. Źródła informacji i usługi informacyjne dla przedsiębiorstw. 15. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 1994, nr 1, s. 27-31. ISSN 1230-5529.

NOWAK Elżbieta Paulina. Broker informacji – odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wie16. ku. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2006, nr 1, s. 51-63. ISSN 0324-8194.

SZCZEPAŃSKA Barbara. Broker informacji – zawód z przyszłością czy zawód z przyszło17. ści? Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2002, nr 11. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/szczepanska.php. Stan z dnia 20.02.2012.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz. U. 1997, Nr 85, poz. 539.

Opublikowane

2013-07-24

Jak cytować

Baran, K. (2013). Jeszcze bibliotekarz czy już broker? Zmiany w zawodzie pracownika informacji w kontekście gospodarki opartej na wiedzy. Zarządzanie Biblioteką, (1(5), 9–18. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1291

Numer

Dział

Badania i wizje