Ewolucja wizerunku i roli społeczno-zawodowej bibliotekarza – od okresu międzywojennego po lata pięćdziesiąte XX w. Przegląd stanowisk

  • Małgorzata Korczyńska-Derkacz Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: wizerunek bibliotekarza, kształcenie bibliotekarzy, kompetencje bibliotekarzy

Abstrakt

W artykule opisano zmiany w kształtowaniu się wizerunku i roli społeczno-zawodowej bibliotekarzy. Zaprezentowano przegląd stanowisk co do kształtu zawodu, od okresu międzywojennego po lata pięćdziesiąte XX w.

Bibliografia

AUGUSTYNIAK Jan. Organizacja zawodu bibliotekarskiego w Polsce. Pracownicy bi1. bliotek oświatowych. In HLEB-KOSZAŃSKA Helena (red.). Pamiętnik Trzeciego Zjazdu Bibliotekarzy Polskich w Wilnie 26-28.VI. 1932 r. Kraków, 1932, s. 142-145.

Bibliotekarz żołnierzem rewolucji kulturalnej. Przemówienie sekretarza KC PZPR, Człon2. ka Biura Politycznego ob. Edwarda Ochaba na Ogólnokrajowej Naradzie Bibliotekarzy w dniu 29 maja 1952 r. w Warszawie. Bibliotekarz. 1952, nr 3, s. 65-66. ISSN 0208-4333.

BIRKENMAJER Aleksander. Bilans dziesięcioletniej pracy na polu bibliotekarstwa i bibliografii w Polsce. Przegląd Biblioteczny. 1929, s. 251-261. ISSN 0033-202X.

Czytelnictwo dziecięce w bibliotekach powszechnych. Bibliotekarz. 1951, nr 8/9, s. 1. ISSN 0208-4333.

Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. 5. Bibliotekarz. 1947, nr 3/4, s. 56-59. ISSN 0208-4333.

GACA-DĄBROWSKA Zofia. 6. Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej. Zarys problemów organizacyjnych i badawczych. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2007. ISBN 979-83-89316-70-7.

GRYCZ Józef. 7. Bibliotekarstwo praktyczne w zarysie. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 1945.

GRYCZ Józef. Polska polityka biblioteczna w latach powojennych8. . In HORODYSKI Bogdan i in. (red.). Z zagadnień teorii i praktyki bibliotekarskiej. Studia poświęcone pamięci Józefa Grycza. Wrocław: Ossolineum, 1961, s. 71-85.

GRYCZ Józef. Problemy biblioteczne obecnej doby. 9. Przegląd Biblioteczny. 1946, s. 4-24. ISSN 0033-202X.

IWAŃCZAK Edw10. ard. III Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej a zadania Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Przegląd Biblioteczny. 1950, z. 2, s. 98-104. ISSN 0033-202X.

Konferencja pracowników naukowych bibliotek i archiwów. Bibliotekarz. 1950, nr 11-12, s. 181. ISSN 0208-4333.

ŁYSAKOWSKI Adam. Normy organizacyjne bibliotek naukowych, a w szczególności uniwersyteckich. Przegląd Biblioteczny. 1929, s. 283-305. ISSN 0033-202X.

ŁYSAKOWSKI Adam. Rola biblioteki i bibliotekarza w Polsce współczesnej. In13. Aktualne zagadnienia bibliotekarskie. Pierwsza powojenna konferencja okręgowych wizytatorów bibliotek w dniach 24-27 października 1945 r. w Pabianicach. Warszawa: nakładem Ministerstwa Oświaty, 1946, s. 17-23.

ŁYSAKOWSKI Adam.14. Uspołecznienie bibliotekarstwa. Bibliotekarz. 1947, nr 3/4, s. 37-38. ISSN 0208-4333.

MANTEUFFLOWA Maria. 15. Aktualne zagadnienia w zakresie czytelnictwa. Biblioteka Narodowa. Zakład Dokumentacji Księgoznawczej. Teki Dokumentacyjne, sygn. Konferencje bibliotekarskie TD 199/5.

MUSZKOWSKI Jan. Kształcenie bibliotekarzy. 16. Bibliotekarz. 1945, nr 2-3, s. 1-6. ISSN 0208-4333.

MUSZKOWSKI Jan. Nowe prądy w kształceniu bibliotekarzy17. . Bibliotekarz. 1949, nr 1-2, s. 1-5. ISSN 0208-4333.

MUSZKOWSKI Jan. Rola badań nad czytelnictwem w kształceniu pracowników książki18. . In Badanie czytelnictwa. Łódź: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 1948, s. 26-28.

MUSZKOWSKI Jan. 19. Wyniki dyskusji nad projektem magisterium z filozofii w zakresie nauki o książce i bibliotekarstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, dnia 16 lipca 1948 r. Biblioteka Narodowa. Zakład Dokumentacji Księgoznawczej. Teki Dokumentacyjne, sygn. 151/A 1.

NIEZGODA Jan. Organizacja zawodu bibliotekarskiego w Polsce. Bibliotekarze biblio20. tek naukowych. In HLEB-KOSZAŃSKA Helena. Pamiętnik Trzeciego Zjazdu bibliotekarzy polskich w Wilnie 26-28.VI. 1932 r. Kraków: Drukarnia Tow., Mickaia Aren. w Miejscu Piastowem, 1932, s. 140- 142.

NOWODWORSKI Witold. Konferencja w sprawie szkolnictwa bibliotekarskiego oraz 21. księgarskiego. Bibliotekarz. 1949, nr 1-2, s. 28-29. ISSN 0208-4333.

Pamiętnik konferencji krynickiej, 3-15 II 1951. 22. Przegląd Biblioteczny. 1951, z. 3/4. ISSN 0033-202X.

Plan pracy na rok 1950 [Naczelna Dyrekcja Bibliotek]. AAN. Ministerstwo Oświaty. Na23. czelna Dyrekcja Bibliotek. Sekretariat [Plany pracy NDB roczne i kwartalne] [1947-51], sygn. 6728, k. 25.

Protokół Nr 2 z posiedzenia Komisji do przeprowadzania analizy pracy Naczelnej Dy24. rekcji Bibliotek. Posiedzenie odbyto się dnia 14 marca 1950 r. AAN, PZPR.KC. Wydział Oświaty. Naczelna Dyrekcja Bibliotek, sygn. 237/XVIII-231, k. 8 a-9.

SMOLKA Franciszek. Zadania bibliotekarza naukowego. 25. Przegląd Biblioteczny. 1929, s. 262-272. ISSN 0033-202X.

Sprawozdanie z pracy za rok 194926. [NDB]. AAN, PZPR.KC. Wydział Oświaty. Naczelna Dyrekcja Bibliotek, sygn. 237/XVIII-231, k. 1-2.

STEMLER Józef. Stosunek bibliotekarza do czytelników w bibliotekach oświatowych. 27. Przegląd Biblioteczny. 1929, s. 312-318. ISSN 0033-202X.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 3 z dnia 12 marca 1946 r. (I0-4368/46) o utworzeniu Na28. czelnej Dyrekcji Bibliotek. Archiwum Akt Nowych. Ministerstwo Oświaty. Naczelna Dyrekcja Bibliotek. Sekretariat, sygn. 6724, k. 1.

Opublikowane
2013-07-23
Jak cytować
Korczyńska-Derkacz, M. (2013). Ewolucja wizerunku i roli społeczno-zawodowej bibliotekarza – od okresu międzywojennego po lata pięćdziesiąte XX w. Przegląd stanowisk. Zarządzanie Biblioteką, (1(5), 73-84. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1296
Dział
Badania i wizje