Strategia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na lata 2015–2018. Doświadczenia z tworzenia

Autor

  • Justyna Mikołajewicz Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Słowa kluczowe:

strategia, analiza SWOT, ankieta, jakość usług

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie procesu tworzenia Strategii dla Biblioteki Uni­wersyteckiej w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem badań ankietowych, przeprowadzonych wśród użytkowników BUWu. Prace nad formułowaniem Strategii Uniwersytetu Warszawskiego na lata 2014–2018 zainicjowały proces tworzenia dokumentu strategicznego dla BUWu. W procesie tym można wyróżnić dwa najważniejsze etapy. Pierwszym było gromadzenie danych, niezbędnych do stworzenia analizy SWOT, wskazanie obszarów działalności oraz interesariuszy jednostki. Naj­ważniejszą zastosowaną na tym etapie metodą pozyskiwania danych było przeprowadzenie dwóch badań ankietowych (badanie satysfakcji użytkowników z usług, oferowanych przez BUW oraz ba­danie poziomu satysfakcji zespołu pracowników BUWu). Drugim etapem było sformułowanie wizji i misji jednostki, sporządzenie rysu historycznego, określenie celów strategicznych i szczegółowych. Utworzenie Strategii Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na lata 2015–2018 pozwoliło na kom­pleksowe spojrzenie na instytucję, ułatwiło zrozumienie perspektywy odbiorców usług oferowanych przez jednostkę oraz umożliwiło wskazanie obszarów, na których należy skupić większą uwagę, a także zrozumienie znaczenia wszystkich wewnątrzinstytucjonalnych procesów.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

DERFERT-WOLF Grażyna. Planowanie strategiczne w bibliotece akademickiej. In NOWAK Mariusz, PIOTEREK Paweł, PRZYBYSZ Janina (red.). Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2004, s. 51–70. ISBN 83-7205-202-6.

DOMAŃSKI Jarosław. Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-837526-752-5.

GIERSZEWSKA Grażyna, ROMANOWSKA Maria. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. ISBN 978-83-208-1824-6.

JANASZ Krzysztof, JANASZ Władysław, KOZIOŁ Katarzyna, SZOPIK-DEPCZYŃSKA Katarzyna. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie. Warszawa: Difin, 2010. ISBN 978-93-7641-212-2.

KOŁOMECKA Ewa. „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości” – podsumowanie projektu. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2011, nr 5. Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/ 123/123_kolomecka.pdf. Stan z dnia 26.03.2017.

ROMANOWSKA Maria. Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. ISBN 83-208-1499-5.

STABRYŁA Adam. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. ISBN 83-01-13231-0.

Uchwała nr 434 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie strategii rozwoju jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego [Dokument elektroniczny]. 2015, poz. 241. Tryb dostępu: http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/ Uchway/Attachments/3441/M.2015.241.U.434. pdf. Stan z dnia 06.04.2016.

Pobrania

Opublikowane

2017-07-17

Jak cytować

Mikołajewicz, J. (2017). Strategia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na lata 2015–2018. Doświadczenia z tworzenia. Zarządzanie Biblioteką, (1(9), 58–68. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1643

Numer

Dział

Badania i wizje