Bibliotekarze w krajach Beneluksu

Autor

  • Agnieszka Mazurowska Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Słowa kluczowe:

kształcenie bibliotekarzy, organizacja bibliotek, kraje Beneluksu

Abstrakt

W artykule pokrótce opisano kształcenie bibliotekarzy i system bibliotek w krajach Beneluksu, a więc Belgii, Holandii i Luksemburgu. Niektóre aspekty organizacyjne porównano z systemem stosowanym w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

BATOROWSKA Hanna, KOSĘTKA Halina. Kształtowanie postawy kreatywnej użytkow¬1. ników informacji na przykładzie doświadczeń bibliotek duńskich i holenderskich. An¬nales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. 2006, z. 4, s. 143-155. ISSN 1643-6539.

BATOROWSKA Hanna, KOSĘTKA Halina. System edukacji oraz metody organizacji 2. i zarządzania bibliotekami w Danii i Holandii. Sprawozdanie z seminarium i szkolenia w placówkach oświatowych Danii i Holandii. Annales Academiae Paedagogicae Cra¬coviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientia Pertinentia. 2006, z. 4, s. 251-254. ISSN 1643-6539.

CHADAJ Anna, GARCZYŃSKA Maria, SZAFLARSKA Ewa. Bibliotekarze bibliotek akade¬3. mickich. Raport z badań. Przegląd Biblioteczny. 2007, z. 1, s. 67-85. ISSN 0033-202X.

CHRISTOPHORY Jul. Luxembourg. In WEDGEWORTH Robert (red.). 4. World encyclope¬dia of library and information services. Chicago: American Library Association, 1993, s. 525-526. ISBN 0-8389-0609-5.

DEREGOWSKI Claude. Związki między szkołą a bibliotekami we Wspólnocie Francu¬5. skiej w Belgii. In KASZYŃSKI Stanisław (red.). Czytelnictwo dzieci i młodzieży w Polsce i Belgii. Materiały z kolokwium polsko-belgijskiego. MBP Kraków, 24-26 VI 1991 r. Kraków: Miejska Biblioteka Publiczna, 1992, s. 5-18.

Feuille de liaison ALBAD Luxembourg: Association luxembourgeoise des bibliothé¬caires, archivistes & documentalistes. 1994, nr 1, Luxemburg 1994.

KAPELA Danuta. Wakacje z biblioteką belgijską. 7. Elektroniczny Biuletyn Informacyj¬ny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2004, nr 7. Tryb dostępu: http://bib.oss.wroc.pl/2004/58/kapela.php. Stan z dnia 10.02.2012.

KIEFFER Monique. 8. La Bibliothèque nationale de Luxembourg. Luxembourg: Biblio¬thèque nationale, 2007. ISBN 2-87980-053-6.

KLUKOWSKI Bogdan. 9. Książnice narodowe świata. Geneza, zasoby, działalność. Warsza¬wa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej, Warszawa 2005. ISBN 83-88581-22-8.

KOKOCIŃSKA-KUREK Stanisława. Bibliotekarze w krajach Unii Europejskiej. Bibliografia 10. polska, komentarz do bibliografii. In Konferencja na temat: Polskie biblioteki akade¬mickie w Unii Europejskiej, Łódź, 23-25 czerwca 2004 r., Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej [Dokument elektroniczny]. s. 113-124. Tryb dostępu: http://bg.p.lodz.pl/kon¬ferencja2004/pelne_teksty/kurek-kokocinska.pdf. Stan z dnia 10.02.2012.

KOSĘTKA Halina, ROGOŻ Michał. Biblioteki w Belgii oraz system kształcenia ich pra¬11. cowników. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientia Pertinentia. 2008, z. 6, s. 222-226. ISSN 1643-6539.

KUBÓW Stefan. Usługi biblioteczne i usługi dla bibliotek w Holandii. Relacja z krótkiej 12. podróży. Bibliotekarz. 1991, nr 8, s. 38-41. ISSN 0208-4333.

La Bibliothèque nationale de Luxembourg: son histoire, ses collections, ses services. Bibliothèque Nationale de Luxembourg (red.). Luxembourg: Impr. Centrale, 1994. ISBN 9782879800172.

MALEWSKA Anna. Information professional zamiast bibliotekarza. Studia na kierunku 14. zarządzanie informacją w Holandii. Bibliotekarz. 1998, nr 7/8, s. 6-9. ISSN 0208-4333.

PUGACEWICZ Iwona H. Być bibliotekarzem i pracować w Brukseli. Prezentacja wy¬15. branych szkół, bibliotek, belgijskich centrów książki i kultury. Poradnik Bibliotekarza. 2008, nr 7/8, s. 15-20. ISSN 0032-4752.

ROSIŃSKA Barbara. 16. Bibliotekarz kliniczny [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/89/a.php?rosinska. Stan z dnia 28.01 2012.

RYDZ Maria. Z pobytu w holenderskich bibliotekach publicznych. 17. Bibliotekarz. 1999, nr 7/8, s. 36-39. ISSN 0208-4333.

VERHOEVEN Jan. Educating the information professionals: the curriculum of Hoge¬18. school IJselland Deventer (NL). In DRZEWIECKI Marcin, PUCHALSKI Paweł (red.). Infor¬macja naukowa a dydaktyka. Międzynarodowa konferencja w Wojewódzkiej Bibliote¬ce Publicznej, Gdańsk, 10-12 czerwca 1999. Warszawa: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, 1999, s. 96-102. ISBN 83-909574-5-0.

Opublikowane

2013-07-24

Jak cytować

Mazurowska, A. (2013). Bibliotekarze w krajach Beneluksu. Zarządzanie Biblioteką, (1(5), 143–149. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1706

Numer

Dział

Biblioteki i bibliotekarze za granicą