Problemy zarządzania i marketingu na łamach polskich czasopism bibliotekoznawczych

Autor

  • Joanna Kamińska Uniwersytet Śląski

Słowa kluczowe:

zarządzanie bibliotekami, marketing biblioteczny, bibliometria

Abstrakt

Problematyka zarządzania bibliotekami jako niedochodowymi instytucjami kultury oraz zastosowanie narzędzi marketingowych do promowania ich działalności stanowi ważny nurt refleksji w bibliotekoznawstwie. Na grunt nauki o bibliotece zaadoptowano terminologię i metodologię wywodzącą się z nauk organizacji i zarządzania. Celem artykułu jest ukazanie rozwoju problematyki zarządzania i marketingu w odniesieniu do bibliotek, w tym częstotliwości pojawiania się poszczególnych tematów i problemów, sposobów ich ujmowania, stosowanej terminologii i wykorzystywanej metodologii. W celu zbadania zagadnienia zastosowano metodę bibliometryczną. Jako materiał źródłowy wykorzystano artykuły z polskich czasopism bibliotekoznawczych za lata 1945–2018.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

ADASZYŃSKA Ewa. Biblioteka akademicka jako skutecznie i sprawnie działająca organizacja. Ujęcie teoretyczne. Zarządzanie Biblioteką. 2016, nr 1, s. 50–69. ISSN 2081-1004.

ANISZEWSKA-SWORCZUK Anna. Model organizacji uczącej się koncepcją organizacyjną biblioteki. Zarządzanie Biblioteką. 2012, nr 1, s. 9–20. ISSN 2081-1004.

ANTCZAK Beata. Kształtowanie się stanowisk pracy w Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2003, nr 5. Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/45/antczak.php. Stan z dnia 03.04.2019.

AUGUSTYN Renata. Sztuka efektywnego doboru pracowników do biblioteki. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2010, nr 5. Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2010/114/a.php?augustyn. Stan z dnia 03.04.2019.

AUGUSTYN Renata, KAWECKA Urszula. System identyfikacji wizualnej biblioteki jako element komunikacji z czytelnikiem. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2004, nr 5. Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/123/123_augustyn.pdf. Stan z dnia 03.04.2019.

BABIK Wiesław. Bariery i zakłócenia w komunikowaniu się bibliotekarzy z przełożonymi. Zarządzanie Biblioteką. 2011, nr 1, s. 21–36. ISSN 2081-1004.

BALICKA Magdalena. Po co bibliotece logo? Poradnik Bibliotekarza. 2012, nr 9, s. 18–20. ISSN 0032-4752.

BALL Rafael. Satysfakcja klienta jako kluczowe czynniki sukcesu biblioteki. Przegląd Biblioteczny. 2009, z. 1, s. 5–15. ISSN 0033-202X.

BEDNAREK-MICHALSKA Bożena. Opis stanowiska pracy specjalisty gromadzenia Dokumentów elektronicznych (DE). Bibliotekarz. 2001, nr 4, s. 15–19. ISSN 0208-4333.

Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce: rok 1949. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1954.

BIELAWSKA Sylwia. Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) w bibliotece akademickiej. Zadania oraz wymagania wobec personelu bibliotecznego. Zarządzanie Biblioteką. 2011, nr 1, s. 9–20. ISSN 2081-1004.

CHRUŚCIŃSKA Jadwiga. Czy lobbing potrzebny jest bibliotekom? Poradnik Bibliotekarza. 2008, nr 11, s. 17–18. ISSN 0032-4752.

CYBULSKI Radosław. Bariera strachu paraliżuje postęp. Bibliotekarz. 1996, nr 7/8, s. 10–12. ISSN 0208-4333.

CYBULSKI Radosław. Marketing – sposób nowoczesnego myślenia i działania. Roczniki Biblioteczne. 1998, s. 3–19. ISSN 0080-3626.

CYBULSKI Radosław. Marketing w bibliotekarstwie polskim. Rocznik Biblioteki Narodowej. 1996, s. 159–172. ISSN 0083-7261.

CYBULSKI Radosław. Marketing wewnętrzny. Bibliotekarz. 1995, nr 6, s. 15–19. ISSN 0208-4333.

CYBULSKI Radosław. Wizerunek biblioteki w strategii marketingowej. Bibliotekarz. 1997, nr 7/8, s. 8–10. ISSN 0208-4333.

CYBULSKI Radosław. Zastosowanie metod marketingowych w bibliotekarstwie. Bibliotekarz. 1992, nr 7/8, s. 6–9. ISSN 0208-4333.

DĄBROWICZ Małgorzata. Coaching – moda czy konieczność? Możliwość zastosowania coachingu w bibliotece. Biblioteka. 2016, nr 20, s. 205–227. ISSN 1506-3615.

DĄBROWICZ Małgorzata. Proces przygotowania i wdrażania systemu ocen okresowych pracowników w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biblioteka. 2008, nr 12, s. 147–164. ISSN 1506-3615.

DĄBROWICZ Małgorzata. Proces ustalania kryteriów oceny dla pracowników biblioteki szkoły wyższej. Zarządzanie Biblioteką. 2009, nr 1, s. 41–59. ISSN 2081-1004.

DERFERT-WOLF Lidia. Planowanie strategiczne w bibliotece akademickiej. Bibliotekarz. 2003, nr 12, s. 813. ISSN 0208-4333.

DORNA Anna. Biblioteka jako marka? Bibliotekarz. 2014, nr 12, s. 11–16. ISSN 0208-4333.

DOROŻYŃSKI Ryszard. Marketing w bibliotece. Poradnik Bibliotekarza. 1990, nr 11/12, s. 3–5. ISSN 0032-4752.

DUNINOWA Cecylia. „Public relation” w programach działania publicznych bibliotek wielkomiejskich. Bibliotekarz. 1969, nr 10, s. 289–294. ISSN 0208-4333.

DUNINOWA Cecylia. Stan, metody i potrzeby aktywnej propagandy bibliotecznej. Bibliotekarz. 1974, nr 1/2, s. 26–32. ISSN 0208-4333.

FEDOROWICZ Małgorzata. „Design thinking” i „blended librarianship” – nowe tendencje w bibliotekarstwie amerykańskim. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 2010, nr 2, s. 71–82. ISSN 2080-1807.

GĘBOŁYŚ Zdzisław. Sponsoring i fundraising biblioteczny – między teorią a praktyką. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2009, nr 8. Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2009/108/a.php?gebolys. Stan z dnia 03.04.2019.

GŁOWACKA Ewa. Benchmarking jako narzędzie totalnego zarządzania jakością w bibliotekach. Bibliotekarz. 1995, nr 10, s. 15-18. ISSN 0208-4333.

GŁOWACKA Ewa. Główne współczesne kierunki badań z zakresu bibliotekoznawstwa na świecie w XXI wieku. In PULIKOWSKI Arkadiusz (red.). Kultura książki i informacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, s. 111–123. ISBN 978-83-61464-95-2.

GŁOWACKA Ewa. Koncepcja biblioteki jako „uczącej się organizacji”. Zagadnienia Informacji Naukowej. 1999, nr 2, s. 80–87. ISSN 0324-8194.

GŁOWACKA Ewa. Metoda „case study” w badaniach i dydaktyce bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Przegląd Biblioteczny. 1986, z. 1, s. 25–32. ISSN 0033-202X.

GŁOWACKA Ewa. SERVQUAL – metoda oceny subiektywnych odczuć użytkowników w zakresie jakości obsługi biblioteczno-informacyjnej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia. 2000, s. 335–339. ISSN 1505-3040.

GŁOWACKA Ewa. Strategia zarządzania totalnego (TQM) w bibliotekach. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia. 1996, s. 7–23. ISSN 1505-3040.

GŁOWACKA Ewa. Wpływ nauki o organizacji i zarządzaniu na terminologię oraz badania w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Przegląd Biblioteczny. 2003, z. 1/2, s. 71–76. ISSN 0033-202X.

GŁOWACKA Ewa. Zarządzanie totalne (TQM) w bibliotekach. Bibliotekarz. 1995, nr 5, s. 9–14. ISSN 0208-4333.

GRABOWSKA Hanna. Zarządzanie marką w bibliotece na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Zarządzanie Biblioteką. 2011, s. 111–122. ISSN 2081-1004.

HOWORKA Bolesław. Z problematyki kierowania biblioteką. Poradnik Bibliotekarza. 1982, nr 4, s. 71–74; nr 5, s. 103–108; nr 6, s. 135–138. ISSN 0032-4752.

JASKOWSKA Bożena. Jak włączyć pracowników w procesy zarządzania biblioteką? Cz. 1-3. Poradnik Bibliotekarza. 2010, nr 3, s. 3–7; nr 4, s. 11–15; nr 10, s. 11–14. ISSN 0032-4752.

JASKOWSKA Bożena. Kultura organizacyjna wspierająca procesy uczenia się biblioteki akademickiej. Przegląd Biblioteczny. 2005, z. 2, s. 176–185. ISSN 0033-202X.

JASKOWSKA Bożena. Nadal użytkownik czy może już prosument? Biblioteka w kulturze konwergencji. Bibliotekarz. 2009, nr 2, s. 2–6. ISSN 0208-4333.

JASKOWSKA Bożena. Niejedno oblicze tożsamości biblioteki akademickiej. Bibliotekarz. 2005, nr 10, s. 13–17. ISSN 0208-4333.

JASKOWSKA Bożena. Wypalenie zawodowe w środowisku bibliotekarskim. Bibliotheca Nostra. 2010, nr 1, s. 46–59. ISSN 1734-6576.

JAZDON Artur. Outsourcing strategiczny. Bibliotekarz. 2006, nr 9, s. 5–10. ISSN 0208-4333.

JAZDON Artur. Outsourcing w bibliotece. Biblioteka. 2006, nr 10, s. 103–127. ISSN 1506-3615.

JAZDON Artur. Zastosowanie outsourcingu w bibliotekach polskich szkół wyższych w świetle badań ankietowych. Przegląd Biblioteczny. 2008, z. 2, s. 247–259. ISSN 0033-202X.

JUROWSKI Marek. Jednolita identyfikacja wizualna. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2004, nr 5. Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/56/jurowski.php. Stan z dnia 03.04.2019.

KAMIŃSKA Joanna. Czytelnik – klient – prosument. Przemiany profilu użytkownika wyzwaniem dla bibliotek. In WILKOŃ Teresa (red.). O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, s. 468–479. ISBN 978-83-226-3178-2.

KAMIŃSKA Joanna. Konflikty w zespołach bibliotecznych oraz wybrane metody ich rozwiązywania. Studia Bibliologiczne. 2010, t. 18, s. 53–62. ISSN 0208-6336.

KAMIŃSKA Joanna, ŻOŁĘDOWSKA Beata. Zarządzanie pracownikami wiedzy w bibliotece. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2006, nr 10. Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2006/80/a.php?kaminska_zoledowska. Stan z dnia 03.04.2019.

KARWASIŃSKI Piotr. Misja biblioteki: wyzwanie – cel – zadanie. Próba stworzenia misji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biblioteka. 2006, nr 10, s. 129–144. ISSN 1506-3615.

KISILOWSKA Małgorzata, PRZASTEK-SAMOKOWA Maria. Użytkownik czy klient – refleksje terminologiczne. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2004, nr 2, s. 63–71. ISSN 0324-8194.

KOŁODZIEJSKA Jadwiga. Między przeszłością a przyszłością (planowanie strategiczne w Australijskiej Bibliotece Narodowej). Rocznik Biblioteki Narodowej. 1991/1992, s. 193–200. ISSN 0083-7261.

KOŁODZIEJSKA Jadwiga. Normy i wskaźniki w bibliotekach publicznych. Bibliotekarz. 1970, nr 7/8, s. 218-225. ISSN 0208-4333.

KOZIOŁ Czesław. Postępy ekonomizacji. Bibliotekarz. 1967, nr 4, s. 97–101. ISSN 0208-4333.

KRUSZEWSKI Tomasz. Logo instytucji non profit – modele stosowane w bibliotekach. Biblioteka. 2011, nr 15, s. 231-244. ISSN 1506–3615.

ŁACIAK Grażyna, SZUMAN Monika, WIJAS Mariusz. Doświadczenia użytkowników Biblioteki Głównej AGH w Krakowie w świetle badań satysfakcji. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2018, nr 5. Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/646/799. Stan z dnia 03.04.2019.

MAJ Jerzy. Statystyka jako narzędzie badania efektywności bibliotek. Rocznik Biblioteki Narodowej. 1989, s. 95–106. ISSN 0083-7261.

MARSZAŁEK Leon. Edytorstwo publikacji naukowych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. ISBN 83-01-06082-4.

MAZURKIEWICZ Mieczysław. Normowanie czasu pracy w bibliotekach. Poradnik Bibliotekarza. 1976, nr 9/10, s. 242–247. ISSN 0032-4752.

MAZUR-KULESZA Katarzyna. Dobór pracowników do służby bibliotecznej w kontekście nowoczesnego zarządzania biblioteką akademicką. Zarządzanie Biblioteką. 2012, nr 1, s. 61–72. ISSN 2081-1004.

MIKOŁAJEWICZ Justyna. Strategia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na lata 2015-2018. Doświadczenia z tworzenia. Zarządzanie Biblioteką. 2017, nr 1, s. 58–68. ISSN 2081-1004.

NOWAK Mariusz. Lean management – nowoczesna strategia zarządzania: propozycja dla bibliotek. Biblioteka. 2005, nr 9, s. 75–94. ISSN 1506-3615.

OLEASZEWSKA-PORZYCKA Izabela. Problematyka stylów zarządzania w kontekście funkcjonowania instytucji bibliotecznych. Definicje i klasyfikacje. Zarządzanie Biblioteką. 2015, nr 1, s. 29–50. ISSN 2081-1004.

OLEJNICZAK Bernard. Organizacja i administracja biblioteki. Przegląd Biblioteczny. 1961, z. 1, s. 6–15. ISSN 0033-202X.

PĘKATY Wiktoria. Kapitał intelektualny biblioteki – jego rola i wartość. Studia Bibliologiczne. 2006, t. 16, s. 39–47. ISSN 0208-6336.

PIJANOWSKA Jadwiga. Komunikacja interpersonalna w bibliotece publicznej. Poradnik Bibliotekarza. 2012, nr 12, s. 7–10. ISSN 0032-4752.

PRZELASKOWSKI Ryszard. Biblioteka i jej organizacja. Warszawa: Państwowy Ośrodek Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy, 1956.

Public relations w bibliotekach. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2004, nr 5. Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/56/. Stan z dnia 03.04.2019.

RECHUL Halina. Kapitał intelektualny w organizacji zarządzanej w oparciu o wiedzę. Bibliotekarz. 2011, nr 1, s. 20–23. ISSN 0208-4333.

REMEROWA Krystyna. Administracja biblioteki, budżet, finanse. Warszawa: Związek Bibliotekarzy Archiwistów Polskich, 1951.

SADOWSKA Jadwiga. Na marginesie zarządzania – mentoring i coaching w praktyce bibliotecznej. Bibliotekarz. 2009, nr 10, s. 5–8. ISSN 0208-4333.

SADOWSKA Jadwiga. Na marginesie zarządzania – wizerunek biblioteki. Bibliotekarz. 2010, nr 9, s. 15–18. ISSN 0208-4333.

SADOWSKA-HINC Marta. TeamScan – jak stworzyć efektywny zespół do pracy nad projektem. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2009, nr 3. Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2009/103/a.php?sadowska_hinc. Stan z dnia 03.04.2019.

SIDOR Maria. SERVQUAL w badaniach jakości usług bibliotecznych. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2000, nr 7. Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/16/a.php?sidor. Stan z dnia 03.04.2019.

SKALSKA-ZLAT Marta. Komunikacja piśmiennicza w badaniach bibliometrii. In GONDEK Elżbieta (red.). Teoretyczne zagadnienia bibliologii i informatologii. Studia i szkice. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 159–171. ISBN 978-83-8012-365-6.

SOBIELGA Jolanta, STRZELCZYK Edyta. Badania satysfakcji użytkowników w bibliotekach publicznych województwa dolnośląskiego. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 2017, nr 1, s. 87–101. ISSN 2080-1807.

SOCHA Irena. Czytelnik – uczestnik – użytkownik – klient biblioteki. Nazwa jako symbol relacji. In KOCÓJOWA Maria (red.). Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci [Dokument elektroniczny]. Kraków: ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, seria III, nr 6, 2009, s. 184–199. Tryb dostępu: http://skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e06/socha.pdf. Stan z dnia 03.04.2019.

SÓJKA Jan. Promocja w strategii marketingowej biblioteki. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. ISSN 1230-6673.

SÓJKA Jan. Szczupłe zarządzanie (Lean Management – LM) dla bibliotek. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia. 1998, z. 2/3, s. 553–570. ISSN 1505-3040.

STRZELCZYK Edyta. Jak nas oceniają użytkownicy? Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej. Przegląd Biblioteczny. 2016, z. 3, s. 407–424. ISSN 0033-202X.

SWOBODA Izabela. Analiza bibliometryczna piśmiennictwa z zakresu komputeryzacji bibliotek na podstawie „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej”. Nowa Biblioteka. 2018, nr 2, s. 83–108. ISSN 2451-2575.

SZCZYGŁOWSKA Lidia. Marka biblioteki. Zarządzanie Biblioteką. 2017, nr 1, s. 9–19. ISSN 2081-1004.

SZMIGIELSKA Teresa. Od statystyki do ewaluacji bibliotek. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2010, nr 1, s. 15–40. ISSN 0324-8194.

WOJCIECHOWSKA Maja. Kształtowanie pozycji bibliotek na rynku usług informacyjnych i edukacyjnych wskutek działań lobbingowych. Zarządzanie Biblioteką. 2012, nr 1, s. 41–60. ISSN 2081-1004.

WOJCIECHOWSKA Maja. Reengineering w projektowaniu pracy bibliotek. Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski. 2007, nr 1, s. 5–12. ISSN 0406-1578.

WOJCIECHOWSKA Maja. Zarządzanie wiedzą i informacją w placówkach bibliotecznych i ośrodkach informacji. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2006, nr 1, s. 42–50. ISSN 0324-8194.

WOJCIECHOWSKA Maja. Zjawisko lojalności wśród klientów bibliotek. Bibliotheca Nostra. 2010, nr 1, s. 84–96. ISSN 1734-6576.

WOJCIECHOWSKA Maja, KAMIŃSKA Joanna, ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL Beata, JASKOWSKA Bożena. Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2019. ISBN 978-83-65741-17-2.

WOJCIECHOWSKI Jacek. Macierzowe rozwiązania organizacyjne w bibliotekach. Roczniki Biblioteczne. 1994, z. 1/2, s. 3–12. ISSN 0080-3626.

WOJCIECHOWSKI Jacek. Marketing w bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 1993. ISBN 83-85778-08-1.

WOJCIECHOWSKI Jacek. Strukturalne modyfikacje. Bibliotekarz. 1994, nr 10, s. 8–11. ISSN 0208-4333.

WOJTCZAK Jadwiga. Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na podstawie działań public relations Biblioteki Politechniki Wrocławskiej. Biblioteka. 2013, nr 17, s. 196–214. ISSN 1506-3615.

WOŁOSZ Jan. Elementy organizacji. Poradnik Bibliotekarza. 1975, nr 11/12, s. 267-270; 1976 nr 1/2, s. 16–20. ISSN 0032-4752.

WOŁOSZ Jan. Rozmowy o zarządzaniu. Bibliotekarz. 1998, nr 1, s. 28-30; nr 2, s. 29-30; nr 4, s. 33–35; nr 5, s. 32; nr 6, s. 34–38. ISSN 0208-4333.

WOŁOSZ Jan. Schemat postępowania racjonalizatorskiego. Poradnik Bibliotekarza. 1976, nr 6, s. 150-153. ISSN 0032-4752.

WOŁOSZ Jan. Struktura organizacyjna biblioteki i jej znaczenie. Poradnik Bibliotekarza. 1976, nr 5, s. 125–128. ISSN 0032-4752.

ZAKRZEWSKA Irmina. Nowe możliwości dla bibliotek – sponsoring i fundraising biblioteczny. Poradnik Bibliotekarza. 2011, nr 6, s. 3–6. ISSN 0032-4752.

ZYBERT Elżbieta Barbara. Kultura organizacyjna jako wyznacznik współczesnych tendencji w bibliotekarstwie europejskim. Bibliotekarz Lubuski. 2003, nr 2, s. 5–13. ISSN 1426-4005.

ŻMIGRODZKI Zbigniew. Konflikty w bibliotece. Roczniki Biblioteczne, 1982, z. 1/2, s. 239–249. ISSN 0080-3626.

ŻMIGRODZKI Zbigniew. Konflikty w bibliotece. (O kierownikach, pracownikach i stosunkach w bibliotekach). Bibliotekarz. 1967, nr 4, s. 119–120. ISSN 0208-4333.

ŻMIGRODZKI Zbigniew. Propaganda biblioteczna – ważna funkcja biblioteki współczesnej. Studia Bibliologiczne. 1992, t. 5, s. 26–35. ISSN 0208-6336.

ŻMIGRODZKI Zbigniew. Racjonalizacja pracy bibliotecznej. Bibliotekarz. 1980, nr 3, s. 62–63. ISSN 0208-4333.

ŻMIGRODZKI Zbigniew. Racjonalizacja w rozwoju działalności bibliotek. Roczniki Biblioteczne. 1986, z. 1/2, s. 271–310. ISSN 0080-3626.

ŻOŁĘDOWSKA Beata. Satysfakcja i lojalność użytkowników drogą do sukcesu biblioteki. Studia Bibliologiczne. 2006, t. 16, s. 91–102. ISSN 0208-6336.

ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL Beata. Biblioteka jako miejsce pracy w ocenie pracowników. Przegląd badań. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 2012, nr 1, s. 51–66. ISSN 2080-1807.

ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL Beata. Znaczenie satysfakcji w kształtowaniu relacji biblioteki z użytkownikiem. Studia Bibliologiczne. 2010, t. 18, s. 45–52. ISSN 0208-6336.

Pobrania

Opublikowane

2018-07-16

Jak cytować

Kamińska, J. (2018). Problemy zarządzania i marketingu na łamach polskich czasopism bibliotekoznawczych. Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 61–74. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3547

Numer

Dział

Badania i wizje