Transfer metadanych między platformą Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego a innymi systemami informacyjnymi

Autor

  • Lidia Mikołajuk Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Słowa kluczowe:

repozytorium instytucjonalne, metadane, agregatory

Abstrakt

W artykule przedstawiono funkcjonowanie Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (RUŁ) i jego współdziałanie z innymi platformami. Opisano przesyłanie metadanych z repozytorium instytucjonalnego do systemu Pol-Index oraz import danych z Open Journal Systems i platformy de Gruyter Open. Wymieniono serwisy, w których agregowane jest RUŁ.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

ADAMUS Justyna. Metadane w archiwizacji dokumentów elektronicznych. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2009, nr 2, s. 13–28. ISSN 0324-8194.

Agregator Ceon [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://agregator.ceon.pl/. Stan z dnia 31.03.2016.

BASE [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.base-search.net/about/en/index.php. Stan z dnia 31.03.2016.

BSD License Definition [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.linfo.org/bsdlicense.html. Stan z dnia 31.03.2016.

Corporation for National Research Initiatives [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.cnri. reston.va.us/. Stan z dnia 31.03.2016.

DRIVER [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.driver-repository.eu/. Stan z dnia 31.03.2016.

FENRYCH Wojciech, NOWIŃSKI Aleksander, ZAMŁYŃSKA Katarzyna, SYLWESTRZAK Wojciech. POL-index – Polska Baza Cytowań. Materiały Konferencyjne EBIB [Dokument elektroniczny]. 2013, nr 24, s. 4. Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/viewFile/40/165. Stan z dnia 31.03.2016.

HOFMOKL Justyna, TARKOWSKI Alek, BEDNAREK-MICHALSKA Bożena, SIEWICZ Krzysztof, SZPROT Jakub. Przewodnik po otwartej nauce [Dokument elektroniczny]. Warszawa: ICM, 2009. ISBN 978-83-917150-4-8. Tryb dostępu: http://ceon.pl/images/przewodnik_po_otwartej_nauce.pdf. Stan z dnia 31.03.2016.

Informator dla autorów Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego [Dokument elektroniczny]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. Tryb dostępu: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/download/f54c58c4837c5fc363a0388ffce9cf54_Informator%20dla%20Autor%C3%B3w%20Wydawnictwa%20Uniwersytetu%20%C5%81%C3%B3dzkiego.pdf. Stan z dnia 31.03.2016.

JANUSZKO-SZAKIEL Aneta. Zabezpieczanie wiarygodności zasobów cyfrowych deponowanych w repozytoriach instytucjonalnych. In CHMIELOWSKI Wojciech Z., WILK-KOŁODZIEJCZYK. Dorota (red.). Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 83–97. ISBN 978-83-7571-249-0.

JESZKE Łukasz. Repozytorium DSpace względem zaleceń Web 2.0. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 2009, nr 2, s. 135–147. ISSN 2080-1807.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/201 5_06/57d62136155875b12419981aa086b9f9.pdf. Stan z dnia 31.03.2016.

LEWANDOWSKI Tomasz. Google Scholar a repozytoria i biblioteki cyfrowe w Polsce. In CEON. Otwarta Nauka [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://otwartanauka.pl/analysis/case-studies?id=945. Stan z dnia 31.03.2016.

LEWANDOWSKI Tomasz, STARCZEWSKI Michał. Po czym poznać dobre repozytorium? Biblioteka i Edukacja [Dokument elektroniczny]. 2014, nr 6, s. 1–16. Tryb dostępu: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6316/Po%20czym%20rozpozna%C4%87%20dobre%20repozytorium_Biblioteka%20i%20Edukacja.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Stan z dnia 31.03.2016.

NIEZGÓDKA Marek, CZERNIAWSKA Dominika, LESZCZYŃSKI Karol, SZPROT Jakub. Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych [Dokument elektroniczny]. Warszawa: ICM, 2011. Tryb dostępu: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1545/20120208_EKSPERTYZA__OA__ICM.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Stan z dnia 31.03.2016.

Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza [Dokument elektroniczny]. Warszawa: ICM, 2014. Tryb dostępu: http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=13. Stan z dnia 31.03.2016.

Ranking Web of Repositories [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://repositories.webometrics.info/ en. Stan z dnia 31.03.2016.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Dz. U. 2015, poz. 2015.

ScholarGoogle. Inclusion Guidelines for Webmasters [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html. Stan z dnia 31.03.2016.

SZPROT Jakub (red.). Otwarty dostęp w instytucjach naukowych [Dokument elektroniczny]. Warszawa: ICM, 2015. Tryb dostępu: http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=17. Stan z dnia 31.03.2016.

WERLA Marcin. Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych. In Materiały Konferencyjne EBIB [Dokument elektroniczny]. 2013, nr 24. Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index. php/Mat_konf/article/viewFile/43/166. Stan z dnia 31.03.2016.

Pobrania

Opublikowane

2017-07-17

Jak cytować

Mikołajuk, L. (2017). Transfer metadanych między platformą Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego a innymi systemami informacyjnymi. Zarządzanie Biblioteką, (1(9), 48–57. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6623

Numer

Dział

Badania i wizje