Uwarunkowania i kierunki rozwoju rynku zbiorowego transportu miejskiego

  • Tomasz Adamkiewicz Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: rynek, transport, transport miejski, potrzeby transportowe

Abstrakt

Problematyka rozwoju i funkcjonowania zbiorowego transportu miejskiego jest zagadnieniem bieżącym i istotnym dla usprawnienia funkcjonowania współczesnych ośrodków miejskich. W artykule przedstawiono uwarunkowania i potencjalne kierunki rozwoju rynku zbiorowego transportu miejskiego. Zdefiniowano pojęcie rynku zbiorowego transportu miejskiego oraz opisano specyfikę jego funkcjonowania. Omówiono procesy przeobrażeń układu przestrzennego miast, które determinują zasięg przestrzenny zbiorowego transportu miejskiego oraz możliwości jego rozwoju. Scharakteryzowano   potrzeby transportowe ludności oraz zależności wynikające z dynamicznego rozwoju motoryzacji indywidualnej. Zdefiniowano zjawisko kongestii oraz przedstawiono negatywny wpływ rozwoju motoryzacji indywidualnej na rozwój i funkcjonowanie transportu zbiorowego. Ostatnią część pracy poświęcono możliwościom wdrożenia usprawnień  w funkcjonowaniu zbiorowego transportu miejskiego i głównym celom lokalnej polityki transportowej. 

Bibliografia

Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM (2011) 144, Komisja Europejska, Bruksela 2011.

Ciesielski M., Koszty kongestii transportowej w miastach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1986.

Grzelec K., Funkcjonowanie transportu miejskiego w warunkach konkurencji regulowanej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.

Hebel K., Rynek jako dynamiczny element gospodarki [w]: Rynek przewozów pasażerskich, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.

Lisowska A., Ochmański A., Rewitalizacja, a rozwój społeczno‐gospodarczy miast ‐ wybrane przykłady, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego „Studia Miejskie” 2016, nr 23.

Malasek J., Innowacyjny transport. Zwalczanie kongestii, „Transport Miejski i Regionalny” 2017, nr 9.

Malasek J., Pakiety wdrożeniowe koordynacji miejskiej polityki transportowej z polityką zagospodarowania przestrzennego, Transport Miejski i Regionalny 2011, nr 12.

Regulski J., Ekonomika miasta, PWE, Warszawa 1982.

Rynek usług transportowych w Polsce, red. D. Rucińska, PWE, Warszawa 2015.

Słodczyk J., Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.

Szymczak M., Logistyka miejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.

Traffic Congestion and Reliability. Trends and Advanced Strategies for Congestion Migration, Final Report, Cambridge Systematics Inc., Texas Transportation Institute 2005.

Transport miejski. Ekonomika i organizacja, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz. U. 2011 nr 5, poz. 13.

Wojewódzka‐Król K., Rolbiecki R., Polityka rozwoju transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002.

Wyszomirski O., Funkcjonowanie rynku komunikacji miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.

Wyszomirski O., Koszty komunikacji miejskiej [w]: Komunikacja miejska w gospodarce rynkowej, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.

Wyszomirski O., Planowanie transportu miejskiego jako instrument kształtowania jego rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 41 „Funkcjonowanie i rozwój transportu”, Gdańsk 2011.

Zielona Księga. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, COM (2007) 551, Komisja Europejska, Bruksela 2007.

Opublikowane
2020-06-22
Jak cytować
Adamkiewicz, T. (2020). Uwarunkowania i kierunki rozwoju rynku zbiorowego transportu miejskiego. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (10), 77-88. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4535
Dział
Artykuły