Wolność ekonomiczna a stabilność wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej w latach 2009–2018

  • Filip Roszkowski Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: leseferyzm, interwencjonizm, keynesizm, ekonomia neoklasyczna, wzrost gospodarczy, polityka gospodarcza, Unia Europejska

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu było zbadanie, jak kształtowało się tempo wzrostu gospodarczego w krajach UE w latach 2009–2018 i porównanie efektywności liberalnej i interwencjonistycznej polityki gospodarczej. W pierwszym podrozdziale artykułu omówiono istotę szkoły keynesowskiej oraz dwóch szkół neoklasycznych i ich założenia dla polityki gospodarczej. W następnym podrozdziale omówiono krótko modele kapitalizmu występujące w UE. Wskazano także pozycję  krajów UE w rankingach wolności gospodarczej. W punkcie czwartym przedstawiono zmiany tempa wzrostu gospodarczego w krajach UE oraz na ich podstawie dokonano analizy wpływu wolności ekonomicznej na dynamikę wzrostu gospodarczego. Wykorzystano dane za lata 2009‐2018. Zaproponowano także rozwiązanie dla słabiej rozwiniętych krajów UE lub rozwijających się  powoli.

Bibliografia

Barro R. J., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.

Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

Borowski J., Maszczyk P., Olipra J., Modele kapitalizmu a zmienność wzrostu gospodarczego w wybranych krajach OECD, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 213.

Doing Business 2009, https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual‐Reports/English/DB09‐FullReport.pdf.

Doing Business 2018, https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual‐Reports/English/DB2018‐Full‐Report.pdf.

Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00115&plugin=1.

Filipowicz L., Amerykańska ekonomia podaży, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1992.

Index of Economic Freedom, https://www.heritage.org/index/explore.

Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.

Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa 1998.

Trading Economics, https://pl.tradingeconomics.com/latvia/personal‐income‐tax‐rate.

Woźniak M. G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.

Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy – analiza porównawcza, red. L. Bal‐cerowicz, A. Rzońca, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Opublikowane
2020-06-22
Jak cytować
Roszkowski, F. (2020). Wolność ekonomiczna a stabilność wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej w latach 2009–2018. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (10), 136-146. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4569
Dział
Artykuły