O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Wydając ogólnopolski kwartalnik "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" stawiamy sobie za cel aktualizację problemów z zakresu pedagogiki specjalnej. Jest to możliwe między innymi dzięki wykraczaniu poza ramy tej dyscypliny. Prezentujemy zatem rozwiązania praktyczne, badania empiryczne oraz teorię, które pozwalają na niepełnosprawność spojrzeć interdyscyplinarnie.

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

Procedura recenzowania przyjęta w kwartalniku "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obowiązuje zasada double-blind review process.
Redakcja "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" przyjmuje do publikacji dostarczone przez Autorów artykuły, które są pracami oryginalnymi, które nie naruszają praw osób trzecich. Artykuły zgłoszone do "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" nie mogą podlegać w tym samym czasie żadnym innym procedurom wydawniczym. Autorzy podpisują oświadczenie dotyczące tych kwestii, które należy podpisać i przesłać skanem wraz z Artykułem (plik do pobrania). Ponadto, w celu przeciwdziałania praktykom "ghostwriting" i "guest authorship", w oświadczeniu znajduje się deklaracja dotycząca wkładu każdego z autorów w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp.).

Recenzenci nie są członkami redakcji i nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej instytucji, w której jest afiliowany Autor oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Teksty recenzowane są poufnie i anonimowo.